overlay

Bakalářské studium

Naše fakulta nabízí bakalářské studijní programy, jejichž standardní doba studia je 3 roky a po splnění studijních povinností a absolvování státní závěrečné zkoušky je zakončena titulem Bakalář (Bc.) před jménem. O některých studijních programů nabízíme jak formu prezenčního (denní) studia, tak formu kombinovaného (dálkového).

 

Letošní rok se přijímací zkoušky nekonají. Přihlašení v prvním kole probíhá do 30. dubna 2024. Více informací o přijímacím řízení a přihlášce.

Management výrobních procesů

specializace studijního programu PODNIKOVÁ EKONOMIKA

 

Cílem studia je připravit studenty na zvládnutí široké odborné agendy z oblasti podnikové ekonomiky a managementu, včetně financování pro podniky působící ve výrobním sektoru. Studenti získají základní přehled z oblasti podnikového managementu, hospodaření podniku, marketingu, základů účetnictví a daňové problematiky, včetně právního povědomí v oblasti podnikání.

Více o studijním oboru

Management služeb

specializace studijního programu PODNIKOVÁ EKONOMIKA

 

Cílem studia je připravit studenty na zvládnutí široké odborné agendy z oblasti podnikové ekonomiky a managementu, včetně účetnictví a financování pro podniky působící v sektoru služeb. Studenti získají základní přehled z oblasti podnikového managementu, hospodaření podniku, marketingu, financí a účetnictví, daňové problematiky včetně právního povědomí v oblasti veřejných služeb.

Více o studijním oboru

Mezinárodní obchod

specializace studijního programu MEZINÁRODNÍ EKONOMICKÉ VZTAHY

 

Absolvent získá široký základ odborných znalostí v rámci ekonomických disciplín, od  mikroekonomie a makroekonomie, přes nauku o podniku a marketing, po statistiku a podnikové finance. Specializační předměty umožňují uplatnění absolventů nejen v obchodních útvarech výrobní sféry anebo v podnikání v obchodu a službách tím, že zohledňují specifika mezinárodního ekonomického prostředí a mezinárodního obchodu. Důraz je kladen také na jazykovou vybavenost absolventa. 

Více o studijním oboru

Cestovní ruch

specializace studijního programu MEZINÁRODNÍ EKONOMICKÉ VZTAHY

 

Absolvent studijního programu Cestovní ruch získá široký základ odborných znalostí a dovedností v rámci základních ekonomických disciplín, jako jsou makroekonomie, mikroekonomie, statistika, nauka o podniku, účetnictví, podnikové finance, marketing a management. A specializační předměty umožňují uplatnění absolventů nejen v obchodních útvarech v obchodu a službách, ale i v oblasti cestovního ruchu tím, že zohledňují specifika mezinárodního ekonomického prostředí.

Více o studijním oboru

Informační management

informativně zaměřený studijní obor

 

Absolventi získají znalosti a dovednosti analyzovat, navrhovat optimální koncepci informačních systémů a zajišťovat jejich provoz s ohledem na uživatele.

Více o studijním oboru

 

PODNIKOVÁ EKONOMIKA se specializacemi

U studijního programu Podniková ekonomika nabízíme jak formu prezenčního (denní) studia, tak formu kombinovaného (dálkového). Dále zde také nabízíme jak českou, tak anglickou formu studia.

 

Cílem studia je připravit studenty na zvládnutí široké odborné agendy z oblasti podnikové ekonomiky a managementu, včetně účetnictví a financování pro podniky působící ve výrobním sektoru a v sektoru služeb. Studenti získají základní přehled z oblasti podnikového managementu, hospodaření podniku, marketingu, financí a účetnictví, daňové problematiky včetně právního povědomí v oblasti podnikání a veřejných služeb.

Více o studijním programu

 

 

MEZINÁRODNÍ EKONOMICKÉ VZTAHY

Absolvent studijního programu Mezinárodní ekonomické vztahy získá široký a solidní základ odborných znalostí a dovedností v rámci základních ekonomických disciplín, jako jsou makroekonomie, mikroekonomie, mezinárodní ekonomie, statistika, nauka o podniku, účetnictví, podnikové finance, marketing a management.

 

Profil absolventa je utvářen jednak spektrem společných povinných předmětů, doplněných o povinné předměty specializace a o nabídku povinně volitelných předmětů. Právě specializační předměty – povinné i povinně volitelné – umožňují uplatnění absolventů nejen v obchodních útvarech výrobní sféry anebo v podnikání v obchodu a službách, ale i v oblasti cestovního ruchu tím, že zohledňují specifika mezinárodního ekonomického prostředí, mezinárodního obchodu a cestovního ruchu. Důraz je kladen také na jazykovou vybavenost absolventa.

Více o studijním programu

 

 

INFORMAČNÍ MANAGEMENT

Absolventi získají znalosti a dovednosti analyzovat, navrhovat optimální koncepci informačních systémů a zajišťovat jejich provoz s ohledem na uživatele.

Více o studijním programu

 

Nabídka bakalářských programů 

 

 

 

PROČ EF TUL?

 

 • Pestrá nabídka studijních programů: od bakaláře (Bc.) přes inženýra (Ing./MSc.) po doktora (Ph.D.)
 • Návaznost studijních programů: od bakaláře (Bc.) přes inženýra (Ing./MSc.) po doktora (Ph.D.)
 • Možnost volby zaměření studia pomocí volitelných předmětů podle zájmů a předpokládané  budoucí profese.
 • Výhody bezprostředního kontaktu mezi studenty a vyučujícími – individuální přístup ke studentům.
 • Nadstandardní jazyková a informatická příprava – možnost volby z pěti světových jazyků.
 • Zavádění nových předmětů podle trendů ekonomického vývoje.
 • Řešení konkrétní problematiky firem, které v mnoha případech umožňuje přechod v přímý zaměstnanecký poměr s lukrativními nástupními platy.
 • Snaha o co nejširší internacionalizaci studentů skrze studium v zahraničí.
Proč TUL?

Proč TUL?

 • Vynikající vysokoškolské prostředí – menzy, koleje, knihovny.
 • Tři pobočky menzy (kantýny) – na kolejích, na kampusu a menza přímo na budově H (EF TUL)
 • Moderní koleje (plné pokrytí žádostí o ubytování) v klidném prostředí Harcova
 • Univerzitní knihovna se studovnou a studentským klubem.
 • Univerzitní sportovní areál – dvě tělocvičny, horolezecká stěna, fitness, spinning, sauna...
 • Široké možnosti sportovního vyžití – TUL má fotbalový, hokejový, florbalový a baseballový klub. Kluby, které ale chybí, mohou být klidně založeny.
Proč Liberec?

Proč Liberec?

 • Kulturní prostředí – divadla, festivaly, muzeum, galerie, ZOO, botanická zahrada, veřejná knihovna...).
 • Sportovní sportovní – sportovní možnosti jsou v Liberci nezměrné; pro letní, tak pro zimní sporty.
 • Kariérní prostředí – stále rostoucí Liberec a jeho průmyslové zóny a obchodní centra nabízejí nové pracovní příležitosti a rozvoj regionu.

Přijímací řízení a přihláška

Letošní rok se přijímací zkoušky nekonají. Přihlašení v prvním kole probíhá do 30. dubna 2024. Více informací o přijímacím řízení a přihlášce.

Sledujte nás na Facebooku