overlay

Katedra informatiky

Katedra informatiky se dlouhodobě zaměřuje na aplikaci agilních metod jako způsobu optimalizace informačních procesů v podnikových organizacích i ve společnosti. Mezi nejvýznamnější oblasti zájmu patří využívání inovativních přístupů pro podporu informačního zabezpečení v mimořádných situacích (např. přírodní katastrofy, terorismus, bezpečnost dopravy), rozvoj e-commerce a online marketing.

 


 

 

O katedře

O katedře

Katedra je garantem bakalářského programu Informační management, navazujícího programu Systémové inženýrství a informatika a doktorského programu Systémové inženýrství a informatika, specializace Manažerská informatika.

 

Katedra informatiky zřídila a provozuje špičkově vybavenou multimediální laboratoř včetně multimediální učebny, ve které studenti získávají schopnosti vytvářet multimediální aplikace na vysoké profesionální úrovni.


Výuka

Katedra ekonomie se podílí na pedagogickém procesu na Ekonomické, Textilní, Strojní, Přírodovědně-humanitní a pedagogické fakultě a na Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Pod vedením našich pedagogů jsou ročně zpracovávány desítky diplomových a bakalářských prací souvisejících s odborným zaměřením katedry. Dále pod odborným vedením profesorů a docentů katedry vznikla a byla úspěšně obhájena řada disertačních prací studentů doktorského studia.

Vybraní pedagogové katedry každoročně přednáší na zahraničních univerzitách v rámci výměnných stáží programu Erasmus+ a podílí se rovněž na organizaci pobytu hostujících zahraničních profesorů.

Sylaby všech vyučovaných předmětů a témata diplomových a bakalářských prací jsou dostupné v IS STAG.

 

⇗ Přehled předmětů na IS STAG

Katedra realizuje výuku předmětů zaměřených na:

 • standardní i pokročilé principy ICT a možnosti jejich aplikací,
 • bezpečnostní aspekty ICT,
 • moderní trendy multimediálních technologií,
 • analýzu a navrhování optimální koncepce informačních systémů s ohledem na uživatele systému (UX design a agilní přístupy),
 • efektivní využívání znalostí spojených se získáváním a zpracováním informací,
 • analýzu a řízení organizace na základě systémových přístupů,
 • vytváření optimalizovaných webů, databází a multimediálních aplikací,
 • využívání informačních technologií v e-commerce a online marketingu.

Studijní programy zajišťované katedrou

Bakalářské studium - Informační management

Typ programu Bakalářské studium: Informační management
Délka studia  3 roky
Doplňující informace Student získá široké znalosti nejen v oblasti informatiky, ale také v manažerských a ekonomických disciplínách. Třetí ročník bakalářského studia je věnován dvousemestrové odborné řízené praxi. Získané zkušenosti a znalosti problematiky daného podniku student zpravidla využívá při dalším studiu, zejména při vypracování bakalářské práce, jejíž téma je zadáváno v prvním měsíci praxe. Více informací o praxích lze nalézt na webu Informatické praxe.

Navazující magisterské studium - Systémové inženýrství a informatika

Typ programu

Navazující magisterské studium: Systémové inženýrství a informatika

Délka studia  2 roky
Doplňující informace

Podmínkou přijetí na tento studijním program je absolvování odpovídajícího bakalářského vzdělání a úspěšné složení přijímacích zkoušek. Úspěšným ukončením magisterského studijního programu MI získává absolvent titul inženýr – Ing.

Kromě povinného teoretický základu v oblasti informatických disciplín, ekonomie a managementu mohou studenti vybírat ze tří rozsáhlých skupin volitelných předmětů umožňujících studentům vysoký stupeň autoprofilace dle zájmu a zaměření diplomové práce.

Doktorské studium - Manažerská informatika

Typ programu Doktorské studium: Systémové inženýrství a informatika, specializace Manažerská informatika
Délka studia  4 roky
Doplňující informace

Program doktorského studia je organizován a řízen 3 spolupracujícími vysokými školami a jejich fakultami. Jsou to:

 • Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta, program Ekonomická informatika,
 • Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, program Informatika ve veřejné správě,
 • Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, program  Informační a znalostní management.

Doktorský studijní program System Engineering and Informatics se studijním oborem Economics and Informatics lze studovat i v anglickém jazyce.


Věda a výzkum

Věda a výzkum

Výzkumná činnost katedry se orientuje na problematiku spojenou s procesní integrací, s aplikacemi moderních počítačových a informačních technologií v podnikovém prostředí a se způsoby organizace výuky podnikatelsko-informatických oborů ve vazbě na dlouhodobou odbornou praxi. Katedra se rovněž velmi intenzivně zaměřuje na výzkum v oblasti e-commerce a online marketingu. 

Realizované projekty

Členové katedry

Jméno Funkce Kancelář Telefon E-mail:
Petr Weinlich vedoucí katedry, odborný asistent H04026 +420 48535 2413 petr.weinlich@tul.cz
Tereza Semerádová zástupce vedoucího katedry, odborná asistentka H08019 +420 48535 2389 tereza.semeradova@tul.cz
Michal Dostál tajemník katedry, odborný asistent H08022 +420 48535 2234 michal.dostal@tul.cz
Helena Šimonová sekretářka H08023 +420 48535 2392 helena.simonova@tul.cz
Klára Antlová docentka H08020 +420 48535 2390 klara.antlova@tul.cz
David Kubát odborný asistent, počítačový technik H08021 +420 48535 2223 david.kubat@tul.cz
Marián Lamr akademický pracovník A01043 +420 48535 3864 marian.lamr@tul.cz
Dana Nejedlová odborná asistentka H08018 +420 48535 2323 dana.nejedlova@tul.cz
Athanasios Podaras odborný asistent H08024 +420 48535 2289 athanasios.podaras@tul.cz
Tomáš Žižka počítačový technik, odborný asistent H08021 +420 48535 2393 tomas.zizka@tul.cz
Bára Honzejková externí doktorandka +420 48535 2280 bara.smolova@tul.cz
Manomeet Gupta externí doktorand bez PP manomeet.gupta@tul.cz
Martin Zelenka externí doktorand bez PP martin.zelenka@tul.cz

 

KONTAKT:

Technická univerzita v Liberci
Ekonomická fakulta
Katedra informatiky
Voroněžská 13
460 01 Liberec 1

tel.: +420 485 352 392
e-mail: helena.simonova@tul.cz

 

Sledujte nás na Facebooku

⚙️ Naši studenti a studentky navštívili... ⭐ HODNOCENÍ KVALITY