overlay

Katedra ekonomie

Katedra ekonomie se podílí na pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti Ekonomické fakulty TUL. V rámci pedagogické činnosti katedra zajišťuje výuku v bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech, a to formou povinných i volitelných kurzů. Ekonomické předměty vyučuje také na dalších fakultách Technické univerzity v Liberci. Cílem katedry je vybavit studenty znalostmi základních principů ekonomického života, poznatky soudobé ekonomické teorie a podporovat jejich schopnost tvůrčího ekonomického myšlení.


 

O katedře

O katedře

Katedra ekonomie garantuje v navazujícím magisterském programu studijní program Hospodářská politika v globálním prostředí, podílí se na výuce doktorandů a spolupracuje s domácími a zahraničními univerzitami.

 

Členové katedry jsou zapojeni do vědecko-výzkumné činnosti, participují na řešení grantových projektů, účastní se tuzemských i mezinárodních konferencí či výměnných stážích. Publikují ve vědeckých a odborných časopisech, monografiích a sbornících, a to v oblasti ekonomické teorie, hospodářské a regionální politiky, evropské ekonomické integrace, světové ekonomiky a rozvojových zemí.


 

Výuka

Katedra ekonomie se podílí na pedagogickém procesu na Ekonomické, Textilní, Strojní, Přírodovědně-humanitní a pedagogické fakultě a na Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci.

⇗ Přehled předmětů na IS STAG

Na Ekonomické fakultě TUL katedra participuje na zajištění výuky v bakalářském studiu u studijních programů Podniková ekonomika, Ekonomika a management mezinárodního obchodu, Ekonomika a management služeb, Cestovní ruch a Manažerská informatika, v navazujícím magisterském studiu u studijních programů Podniková ekonomika, Manažerská informatika, a Regionální studia a doktorského programu Řízení a ekonomika podniku. Zajišťuje také výuku v anglickém jazyce pro studenty  programu ERASMUS+. 

 

Zde naleznete www stránky naší katedry, kde máte k dispozici:

  • podrobné informace týkající se zpracování bakalářských a diplomových prací,
  • zápočtové testy z mikroekonomie I a makroekonomie I z minulých let,
  • výsledky zápočtových testů z mikroekonomie I a makroekonomie I z daného semestru. 


 

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Katedra ekonomie se podílí na pedagogickém procesu na Ekonomické, Textilní, Strojní, Přírodovědně-humanitní a pedagogické fakultě a na Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. V současnosti je katedra ekonomie hlavním řešitelem projektu TA ČR s názvem "Využití BigData pro vyhodnocení socio-ekonomické pozice obyvatel v typech území definovaných Strategií regionálního rozvoje 2021". V roce 2020 byl s kladným hodnocením dokončen projekt GA ČR s názvem „Dopad transparentnosti lobbingu na demokratizaci a její důsledky“. 

Realizované projekty


Členové katedry

Jméno Funkce Kancelář Telefon E-mail:
Pavla Bednářová vedoucí katedry, docentka H08036 +420 48535 2291 pavla.bednarova@tul.cz
Iva Nedomlelová zástupce vedoucího katedry, odborná asistentka H08034 +420 48535 2495 iva.nedomlelova@tul.cz
Marek Skála tajemník katedry KCJ, odborný asistent H07021 +420 48535 2316 marek.skala@tul.cz
Lenka Sojková tajemnice katedry, odborná asistentka H08032 +420 48535 2355 lenka.sojkova@tul.cz
Věra Veselá sekretářka H08014 +420 48535 2399 vera.vesela1@tul.cz
Aleš Kocourek děkan, docent H06024 +420 48535 2514 ales.kocourek@tul.cz
Blanka Brandová odborná asistentka H08032 +420 48535 2355 blanka.brandova@tul.cz
Jiří Kraft profesor H08035 +420 48535 2377 jiri.kraft@tul.cz
Martin Petříček docent H08033 +420 48535 2400 martin.petricek@tul.cz
Jana Šimanová proděkanka pro koncepci a rozvoj, odborná asistentka H08034 +420 48535 2495 jana.simanova@tul.cz
Theventharan Batumalai interní doktorand theventharan.batumalai@tul.cz
Ondřej Michal interní doktorand, PR specialista, webmaster H06017 +420 48535 2319 ondrej.michal@tul.cz
David Svoboda interní doktorand H08016 +420 48535 2406 david.svoboda4@tul.cz
Jan Boubín externí doktorand bez PP H08016 +420 48535 2406 jan.boubin@tul.cz

 

KONTAKT:

Technická univerzita v Liberci
Ekonomická fakulta
Katedra ekonomie
Voroněžská 13
460 01 Liberec 1

tel.: +420 485 352 399
e-mail: Vera.Vesela1@tul.cz

 

Sledujte nás na Facebooku