overlay

Databáze projektů a grantů

Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci se může pyšnit mnoha projekty.


Projekt SGS

Název: Digitální připravenost současných zaměstnanců

Řešitel: Mgr. Anastasiia Mazurchenko

Poskytovatel: MŠMT

Období: 2021 - 2022

Projekt SGS

Název: Návrh modelu automatizace Service Desku s ohledem na efektivní řízení znalostí

Řešitel: Ing. Michal Dostál

Poskytovatel: MŠMT

Období: 2021 - 2022

Projekt SGS

Název: Marketing na sociálních sítích a jeho role v retenci zákazníků

Řešitel: Romina Cheraghalizadeh

Poskytovatel: MŠMT

Období: 2021 - 2022

Projekt SGS

Název: Metodologie řízení projektů zaměřených na Big Data

Řešitel: Ing. Bára Smolová

Poskytovatel: MŠMT

Období: 2021 - 2022

Projekt SGS

Název: Uplatnění agilních přístupů řízení vybranými podniky v České republice

Řešitel: Ing. Mgr. Olga Revutska

Poskytovatel: MŠMT

Období: 2021 - 2022

Projekt SGS

Název: Iniciativa Afrických univerzit k rozvoji znalostí v oblasti rodinného podnikání

Řešitel: Ing. Petr Průcha

Poskytovatel: MŠMT

Období: 2021 - 2022

Projekt SGS

Název: Využití strojového učení k automatizaci procesů

Řešitel: Ing. Petr Průcha

Poskytovatel: MŠMT

Období: 2021 - 2022

Projekt SGS

Název: Knowledge sharing jako důležitý faktor v rámci přípravy na kariéru a během profesní kariéry

Řešitel: Ing. Tereza Horáková

Poskytovatel: MŠMT

Období: 2021 - 2022

Projekt SGS

Název: Business intelligence jako součást rozhodovacího procesu

Řešitel: Ing. Petra Kašparová

Poskytovatel: MŠMT

Období: 2021 - 2022

Projekt SGS

Název: Řízení integrace podnikových procesů v automobilovém průmyslu

Řešitel: Ing. Márcio Vitor Tonhá Rodrigues

Poskytovatel: MŠMT

Období: 2021 - 2022

Projekt SGS

Název: EF - Studentská vědecká konference

Řešitel: Ing. Olga Malíková, Ph.D.

Poskytovatel: MŠMT

Období: 2021 - 2022

Projekt EHP-CZ-MOP-2-006

Název: Mobilita studentů ekonomických fakult

Řešitel: Ing. Eva Šírová, Ph.D.

Abstrakt: The project aims to increase the knowledge of Norwegian students about the Czech economy, business practices and companies operating in the Czech Republic to better their professional, social and intercultural skills. As a result, this mobility project will increase the attractiveness of the participating study programs in Norway and the Czech Republic because of the student connection and institutional cooperation between students from both countries in planned workshops and company visits.

Poskytovatel: Dům zahraniční spolupráce

 d: EHP-CZ-MOP-2-006

Období: 2020 - 2021

Projekt TL03000236

Název: Děti školního věku a jejich vnímání online marketingové komunikace

Řešitel: Ing. Jitka Burešová, Ph.D.

Abstrakt: Hlavním cílem projektu je pomocí individuálních hloubkových rozhovorů a dotazníkového šetření identifikovat online nástroje a metody marketingové komunikace cílící na děti školního věku a ověřit, zda a jak tuto komunikaci děti vnímají. Předmětem aplikace je vytvoření didaktické pomůcky, která se bude skládat z metodických videí pro učitele a pracovních listů pro žáky 5. a 6. tříd základních škol. Videa představí učitelům problematiku online marketingu a doporučí jim, jak pracovat s pracovními listy. Pracovní listy naučí žáky rozpoznávat online marketingová sdělení. Žák si bude vědom, jakým způsobem na něj marketingová sdělení působí a dokáže je kriticky zhodnotit.

Poskytovatel: Technologická agentura ČR

 d: TL03000236

Období: 2020 - 2023

Detailní informace na IS VaVaI

Projekt SGS

Název: Digitální kompetence ve firemní praxi

Řešitel: Mgr. Anastasiia Mazurchenko

Poskytovatel: MŠMT

Období: 2020

Projekt SGS

Název: Kritické faktory úspěchu Big Data projektů

Řešitel: Ing. Bára Smolová

Poskytovatel: MŠMT

Období: 2020

Projekt SGS

Název: Rozdíly v přístupech k rodinnému podnikání ve vybraných rozvinutých a rozvojových zemích

Řešitel: Ing. Bc. Denisa Skrbková, BA (Hons)

Poskytovatel: MŠMT

Období: 2020

Projekt SGS

Název: Environmentální výkonnost jako součást environmentální politiky podniků zabývajících se těžbou a dobýváním (dle CZ-NACE 05-08)

Řešitel: Ing. Ladislava Míková

Poskytovatel: MŠMT

Období: 2020

Projekt SGS

Název: Projektový management jako integrovaný rámec v automobilovém průmyslu

Řešitel: Ing. Márcio Vitor Tonhá Rodrigues

Poskytovatel: MŠMT

Období: 2020

Projekt SGS

Název: Analýza pokročilých metod a nástrojů znalostního managementu pro optimalizaci prostředí Service Desku

Řešitel: Ing. Michal Dostál

Poskytovatel: MŠMT

Období: 2020

Projekt SGS

Název: Znalostní transfer v agilním prostředí

Řešitel: Ing. Mgr. Olga Revutska

Poskytovatel: MŠMT

Období: 2020

Projekt SGS

Název: Uplatnění Business Intelligence v podnikových procesech

Řešitel: Ing. Petra Kašparová

Poskytovatel: MŠMT

Období: 2020

Projekt TJ02000206

Název: Rozvoj dovedností nezbytných pro digitální transformaci podnikání

Řešitel: Mgr. Tereza Semerádová, Ph.D.

Abstrakt: Záměrem tohoto projektu je zvýšit samostatnost malých a středních podniků při využívání nových médií jako nástroje pro zisk nových zákazníků a způsobu následného zvýšení tržeb prostřednictvím digitalizace obchodních a propagačních činností. Za nástroje dosažení tohoto cíle jsou vybrány vzdělávací portál a interkativní mobilní aplikace, jež jsou vytvořeny jako výsledky spolupráce odborníků na multimediální obsah, online marketing, webovou anlytiku a data mining. Obsahem těchto znalostních nástrojů budou teoretické výukové texty a praktické video návody vysvětlující, jak s jednotlivými digitalizačními nástroji pracovat. Díky formalizaci digitálních kompetencí v podobě online kurzů firmy budou moci vzdělávat stávající zaměstnance a překlenout současný nedostatek znalostní IKT pracovníků.

Poskytovatel: Technologická agentura ČR

 d: TJ02000206

Období: 2019 - 2021

Detailní informace na IS VaVaI

Projekt SGS-2019-1068

Název: Konkurenceschopnost firmy v digitálním prostředí

Řešitel: Mgr. Tereza Semerádová, Ph.D.

Abstrakt: Cílem projektu je navrhnout nástroje pro měření konkurenceschopnosti firmy v digitálním prostředí vycházející z dostupných analytických údajů o online konverzních akcích. Hlavní důraz bude kladen na aplikační potenciál projektu a možnost využití těchto metrik při rozvoji podnikání pomocí online propagačních aktivit. V souvislosti s měřitelností efektivnosti online podnikání budou do řešení zakomponovány dostupné technologické postupy v podobě značení webových odkazů UTM parametry, trackovacích pixelů a měřících webových kódů. Tyto postupy umožní firmám monitorovat celý proces akvizice zákazníků od jejich oslovení až po realizaci nákupu a poskytnou jim data nezbytná pro omptimalizaci online marketingového úsilí.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-2019-1068

Období: 2019

Projekt SGS-2019-1069

Název: Životní cyklus podniků ve vazbě na vybrané aspekty

Řešitel: Ing. Mgr. Lenka Suková, Ph.D.

Abstrakt: Hlavním cílem podávaného projektu je ověření Greinerova modelu, životního cyklusu podniku ve vybraných podnikatelských subjektech ve vazbě na identiikaci jejich partnerských vztahů, zjištění jejich úrovně integrace (popř. spolupráce s dalšími podnikateskými subjekty na různých úrovních) a vývoje organizační struktury v histopii podniku. Použitou metodou pro zpracování projektu bude kvalitativní výzkum formou řízených rozhovorů s předem připravenými otázkami, doplněný na základě sekundárního sběru dat a vyhodnocený pomocí výzkumných případových studií.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-2019-1069

Období: 2019

Projekt SGS-2019-1075

Název: Efektivnost placené reklamy na sociální síti Facebook

Řešitel: Ing. Jitka Ládrová

Abstrakt: Sociální síť Facebook poskytuje majitelům stránek několik druhů reklam. Jejich efektivita ale není stejná. Cílem projektu je otestovat různé druhy reklam a změření jejich efektivity z pohledu různých marketingových strategií (prodej, rozšiřování databáze klientů, budování značky).

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-2019-1075

Období: 2019

Projekt SGS-2019-1022

Název: Využití kvantitativních metod při hodnocení výkonnosti ekonomických subjektů

Řešitel: Ing. Natalie Pelloneová, Ph.D.

Abstrakt: Předkládaný projekt se zaměřuje na využití kvantitativních metod pro hodnocení výkonnosti vybraných produkčních jednotek. V prvním kroku bude provedena rešerše odborné literatury, na kterou naváže sběr dat a výběr vhodné metody. V závěru bude provedeno hodnocení výkonnosti vybraných oblastí.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-2019-1022

Období: 2019

Projekt SGS-2019-1062

Název: Hodnota značky jako nástroj marketingového managementu destinace

Řešitel: Ing. Karolína Pavlů

Abstrakt: Projekt je zaměřen na hodnotu značky destinace, a to v aplikaci na Liberecký kraj (LK). Hodnota značky bude analyzována z pohledu zákazníka (tj. turisty) a subjektů destinačního managementu. Cílem je navrhnout model hodnoty značky destinace z pohledu zákazníka, který by reflektoval specifika LK.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-2019-1062

Období: 2019

Projekt SGS-2019-1043

Název: Evaluace vlivu nositelů zahraničního kapitálu v podnikatelském prostředí

Řešitel: Ing. Sylvie Blaschke Kotíková, Ph.D.

Abstrakt: Cílem projektu je zhodnocení působení vybraných nositelů zahraničního kapitálu v podnikatelském prostředí českých regionů úrovně NUTS 3 vč. určení struktury zdrojových trhů těchto nositelů a bariér snižující jejich primární a sekundární vliv na potenciál ekonomického růstu podnikatelského prostředí.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-2019-1043

Období: 2019

Projekt SGS-2019-1067

Název: Identifikace Employee Value Proposition (EVP): analýza faktorů ovlivňujících rozhodování zaměstnance při volbě budoucího zaměstnavatele a faktorů podporujících stabilizaci zaměstnanců

Řešitel: Ing. Světlana Myslivcová, Ph.D., ING.PAED.IGIP

Abstrakt: Tématem projektu je oblast Employee value proposition (tedy hodnotové nabídky pro zaměstnance) a zkoumání faktorů, které ovlivňují vstup a setrvání zaměstnanců ve firmě, jejich loajalitu a využívání jejich kompetencí. Téma propojuje oblast personálního marketingu - samostatného oboru, který propojuje oblast řízení lidských zdrojů s marketingem a na zaměstnance pohlíží jako na zákazníka. Díky propojení těchto dvou oblastí vzniká synergický efekt, který vede k lepší práci s lidským kapitálem. Projekt svým tématem reaguje na aktuální výzvy, kterým v současnosti stále čelí české podniky v oblasti získávání a řízení lidských zdrojů, a to na nedostatek kvalifikovaných pracovníků a klíčovou otázku, jak si tyto pracovníky dále udržet. Hlavním cílem projektu je identifikace faktorů, které ovlivňují rozhodovací proces zaměstnance při výběru zaměstnání a současně identifikace faktorů, které podporují stabilizaci zaměstnanců v zaměstnání. Za účelem naplnění tohoto cíle bude realizován kvantitativní výzkum prostřednictvím osobního a elektronického dotazování. Jako metoda výběru respondentů je zvolen prostý náhodný výběr. Důvodem volby této metody je skutečnost, že jsou pravděpodobnostní výběry založeny na snaze zachovat stejnou šanci všem jednotkám nebo stejně velkým skupinám jednotek, aby byly tyto vybrány a aby reprezentovaly populaci. Základním souborem budou zaměstnanci firem z Libereckého kraje dle stanovených identifikačních kritérií (dle stupně vzdělání). Projekt navazuje na v minulých třech letech řešitelkou realizované výzkumné projekty, jejichž cílem bylo stanovit nástroje externího a interního personálního marketingu a prostředky podporující spokojenost/stabilizaci zaměstnanců, které jsou důležité pro účinné řízení lidských zdrojů a to z pohledu zaměstnavatelů a dále také dílčí skupiny absolventů EF TUL. Realizace tohoto nového projektu umožní zjistit postoje zaměstnanců k dané problematice, dále umožní komparovat výstupy obou aktérů trhu práce (zaměstnance a zaměstnavatele) na základě výsledků předchozích projektů a umožní tak porovnat komplexně pohled zaměstnanců a pohled zaměstnavatelů, což vytvoří ucelený pohled na problematiku personálního marketingu a tvorbu EVP z pohledu firem a jejich zaměstnanců v Libereckém kraji.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-2019-1067

Období: 2019

Projekt SGS-2019-1086

Název: Integrace systému managementu informací pro zlepšení kvality, standardů a postupů v dodavatelském řetězci

Abstrakt: Efektivní řízení kvality a procesů dodavatelského řetězce pomocí pevné manažerské metodiky jako PMBOK a Lean Six Sigma je nutností ve velkých organizacích. Tento výzkumný projekt navrhuje model propojení mezi nimi v podobě vědomého základního zaměření jejich integrace.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-2019-1086

Období: 2019

Projekt SGS

Název: Pokročilé biokompozitní materiály založené na nanostrukturovaných vrstvách a závojích

Řešitel: Ing. Martin Borůvka

Poskytovatel: MŠMT

Období: 2019 ‐ 2020

Projekt CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0001501

Název: Ekonomické aspekty podnikání v česko-polském příhraničí

Řešitel: PhDr. Ing. Helena Jáčová, Ph.D.

Abstrakt: Cílem projektu je analýza ekonomických aspektů podnikatelského prostředí v česko-polském příhraničí a zvýšení kooperační aktivity mezi českou a polskou vysokoškolskou institucí. Součástí jsou tři hlavní aktivity. První aktivitou je diskusní stůl českých i polských studentů, pedagogů a odborníků z praxe. Druhou aktivitou je konference, kde budou prezentovány odborné příspěvky. Třetí aktivitou vydání společné odborné monografie se závěry provedených analýz z českého a polského hlediska.

Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

 d: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0001501

Období: 2018 ‐ 2019

Projekt SGS-EF-3430-21229

Název: Interní personální marketing

Řešitel: Ing. Světlana Myslivcová, Ph.D., ING.PAED.IGIP

Abstrakt: Cílem projektu je zjistit uplatňování inerního personálního marketingu v podnikové praxi z pohledu zaměstnanců. Projekt navazuje na v předchozích letech realizované projekty, které se zabývaly uplatňováním personálního marketingu z pohledu zaměstnavatelů a pohlížely na danou problematiku z opačného úhlu. Výstupy z projektů umožní komparaci názorů zaměstnanců a zaměstnavatelů na personální marketing a využití pro praxi.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-3430-21229

Období: 2018

Projekt SGS-EF-3300-21233

Název: Identifikace kritérií pro hodnocení společenské odpovědnosti malých a středních rodinných podniků

Řešitel: Ing. Ondřej Moš, M.Sc.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-3300-21233

Období: 2018

Projekt SGS-EF-3300-21231

Název: Mladá generace v rodinném podnikání v kontextu obce

Řešitel: Ing. Zuzana Horčičková, Ph.D.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-3300-21231

Období: 2018

Projekt SGS-EF-3320-21228

Název: Predikce mimořádných událostí s využitím data miningových technik

Řešitel: Ing. Bc. Marián Lamr, Ph.D.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-3320-21228

Období: 2018

Projekt SGS-EF-3600-21234

Název: Internacionalizace regionálního podnikatelského prostředí

Řešitel: Ing. Sylvie Blaschke Kotíková, Ph.D.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-3600-21234

Období: 2018

Projekt SGS-EF-3300-21326

Název: Enviromentální politika podniků v odvětví těžby a dobývání (CZ-NACE 05-09)

Řešitel: Ing. Ladislava Míková

Abstrakt: Projekt se věnuje environmentální politice podniků zabývajících se těžbou a dobýváním. Na základě získaných informací bude navrženo několik ukazatelů, které by měly sloužit k efektivnímu zavádění a řízení environmentální politiky podniků.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-3300-21326

Období: 2018

Projekt SGS-EF-3320-21230

Název: Dopad technických a estetických parametrů webového designu na uživatelskou spokojenost a online kupní chování spotřebitele

Řešitel: Mgr. Tereza Semerádová, Ph.D.

Abstrakt: Návrh webových stránek spočívá ve tvorbě vizuálního systému, který vhodným způsobem strukturuje a provazuje vizuální i obsahová data tak, aby bylo dosaženo maximálního účinku vzhledem k cílům webu a jeho konverzním akcím. Nalezení vhodné kombinace designových parametrů tak představuje základní prerekvizitu komerční efektivnosti webu.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-3320-21230

Období: 2018

Projekt SGS-EF-3320-21232

Název: Úspěšnost sociálních influencerů: Je možné ji ovlivnit?

Řešitel: Ing. Jitka Ládrová

Abstrakt: Cílem projektu je výzkum charakteristických znaků nejúspěšnějších sociálních influencerů, primárně blogerů. Smyslem projektu je zjistit, zda se v jejich chování a článcích vyskytují nějaké shodné rysy, které by stály za jejich oblíbeností v očích široké veřejnosti.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-3320-21232

Období: 2018

Projekt SGS-EF-3320-21235

Název: Využití agilního přístupu jako podpory inovací v závislosti na druhu podniku

Řešitel: Ing. Jan Mrázek

Abstrakt: Projekt se zabývá agilním přístupem firem k řízení inovací. Výzkum podložený dotazníkovým šetřením má zjistit míru agilního přístupu v závislosti na velikosti, výkonu a průmyslovém odvětví, ve kterém podnik působí.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-3320-21235

Období: 2018

Projekt TL01000303

Název: Využití BigData pro vyhodnocení socio-ekonomické pozice obyvatel v typech území definovaných Strategií regionálního rozvoje 2021

Řešitel: doc. Ing. Aleš Kocourek, Ph.D.

Abstrakt: Projekt reaguje na aktuální potřebu územně specifických dat pro vyhodnocení socio-ekonomické úrovně obyvatel v rámci připravované Strategie regionálního rozvoje 2021 . Projekt významně přispěje k zefektivnění tvorby a hodnocení veřejných politik a intervencí na celorepublikové i regionální úrovni, a to především prostřednictvím vytěžování velkých dat orgánů státní správy. Hlavním aplikačním garantem je MMR ČR a dále ČSÚ. Hlavním cílem projektu je stanovit udržitelný a opakovatelný postup vyčíslení indikátorů příjmu obyvatel (na bázi čistého disponibilního důchodu domácností) konkrétních typů území v nominální, ale především v reálné hodnotě (v paritě kupní síly obyvatelstva). Předmětem aplikace je vyhodnocení a interpretace reálných územních rozdílů v socio-ekonomické pozici obyvatel (domácností) konkrétních typů území specifikovaných Strategií regionálního rozvoje 2021 , pro které nejsou podobné indikátory dosud k dispozici (velká města, malá města, periferie atd. - finální specifikace bude součástí zadání hlavního aplikačního garanta). Kvantifikace těchto rozdílů je zásadním předpokladem pro vyhodnocení vhodnosti nebo úspěšnosti případných intervencí veřejných politik.

Poskytovatel: Technologická agentura ČR

 d: TL01000303

Období: 2018 ‐ 2021

Detailní informace na IS VaVaI

Projekt GA18-01144S

Název: Empirická studie dopadů existence klastrů na výkonnost členských podniků

Řešitel: prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D.

Abstrakt: Hlavním cílem projektu je zjistit, zda má existence klastrů (přirozených nebo institucionalizovaných) v podmínkách ČR příznivý dopad na inovační a finanční výkonnost podniků, které tvoří jádro klastru.

Poskytovatel: Grantová agentura ČR

 d: GA18-01144S

Období: 2018 ‐ 2020

Detailní informace na IS VaVaI

Projekt EF-SMARTDATA

Název: Smartdata pro prevenci a identifikaci poruch v systému

Řešitel: Ing. David Kubát, Ph.D., ING.PAED.IGIP

Abstrakt: Cílem projektu je v návaznosti na předchozí výzkumnou činnost a ve vazbě na progresivní trendy v oblasti ICT dále rozpracovat systém, který bude schopen distribuovat varovné informace do určité oblasti s atributem exkluzivity. To znamená, že tento systém musí zajistit, aby zpráva byla pro anonymního adresáta srozumitelná (čitelná) pouze v určité předem vymezené lokalitě a pro ostatní lokality by zpráva měla být nesrozumitelná, resp. nedostupná. Distribuce varovných informací splňující výše uvedené podmínky je jedním z vědeckých problémů projektu. Jednou z možností, jak lze zmíněného atributu exkluzivity dosáhnout, je šifrování informací, u kterého bude šifrovací klíč odvozen od geografických souřadnic cílové oblasti. Mezi uvažované distribuční kanály patří analogové a digitální rozhlasové vysílání a mobilní aplikace (Internet). Součástí projektu bude schéma vybavení uživatelů systému pro včasnou distribuci varovných informací a rozvahu jejich finanční náročnosti.

Poskytovatel: MŠMT

 d: EF-SMARTDATA

Období: 2018 ‐ 2019

Projekt EF-Vztah studentů

Název: Vztah VŠ studentů k podnikání

Řešitel: doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D.

Abstrakt: Projekt tematicky navazuje na předchozí výzkumné aktivity výzkumného týmu ve spolupráci s univerzitou v St. Gallenu v oblasti studentského podnikání. Pro realizaci cíle vymezení vztahu studentů k podnikání na českých VŠ s porovnáním v mezinárodním měřítku a stanovení potřeb pro vzdělávání v oblasti rozvoje podnikatelských dovedností, budou použity nástroje: dotazníkové šetření GUESSS 2018 v rámci celé ČR; srovnání s výsledky předchozího výzkumu GUESSS 2016; networking k tématu se zástupci Visegradské čtyřky. Výstupy projektu budou publikovány formou výzkumné zprávy v anglickém jazyce v roce 2018 /web projektu GUESSS/ a odborné monografie v českém jazyce v roce 2019 /vydané s ISBN na TUL/.

Poskytovatel: MŠMT

 d: EF-Vztah studentů

Období: 2018 ‐ 2019

Projekt EF-Nové přístupy

Název: Nové přístupy k vykazování nehmotných aktiv v prostředí ČR

Řešitel: Ing. Zdeněk Brabec, Ph.D.

Abstrakt: Podstatou projektu je zkoumání účetního zachycování nehmotných aktiv v regulatorních podmínkách ČR. Těžiště výzkumu bude spočívat především v identifikaci nehmotných aktiv, která nejsou dle stávající regulace správně zachycována v účetních výkazech. Smyslem projektu je nalezení kritérií pro rozpoznání, oceňování a vykazování nehmotných aktiv v ČR. Završením celého procesu výzkumu bude navržení modifikovaného výkazu o finanční pozici zahrnující informace o hodnotě existujících, ale dle stávající účetní metodiky nevykazovaných nehmotných aktiv.

Poskytovatel: MŠMT

 d: EF-Nové přístupy

Období: 2018 ‐ 2019

Projekt CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0000946

Název: Analýza služeb v cestovním ruchu v česko-polském pohraničí

Řešitel: doc. PhDr. Ing. Jaroslava Dědková, Ph.D.

Abstrakt: Cílem projektu je provést analýzu poskytovaných služeb v cestovním ruchu v česko-polském pohraničí. Analýzu provedou studenti EF TUL s UE JG na základě marketingového výzkumu. Výsledky si studenti vymění na společné konferenci pořádané v březnu 2018. Konference se zúčastní 20 studentů ČR a 20 studentů z Polska. Součástí této konference bude i společný volnočasový program, který bude sloužit ke vzájemnému poznání kultur a blízkých národností.

Poskytovatel: Evropské strukturální fondy

 d: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0000946

Období: 2018 ‐ 2019

Detailní informace na portálu Evropských strukturálních a investičních fondů v ČR

Projekt SGS-EF-0000-21190

Název: Přeshraniční migrace pracovní síly v důsledku lokalizace mezinárodních firem

Řešitel: Ing. Renata Čuhlová, Ph.D, BA (Hons)

Abstrakt: Cílem projektu je identifikovat a posoudit spillover efekty zahraničních nadnárodních firem působících v České republice a faktory adaptace české pracovní síly v rámci přeshraniční mobility. Cíl bude naplněn především prostřednictvím Shift-share analýzy a modelace přístupem systémového myšlení.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-0000-21190

Období: 2017

Projekt 100315788

Název: ProFit v profesi - jazykovou a odbornou senzibilizací během studia

Řešitel: PaedDr. Irena Vlčková, Ph.D.

 d: 100315788

Období: 2017 - 2020

Projekt NFPVP5979/3410

Název: Analýza trhu pojištění přerušení provozu

Řešitel: Ing. Jan Öhm, Ph.D.

Abstrakt: Projekt se zabývá poměrně specifickým pojistným produktem – pojištěním přerušení provozu. Hlavním cílem je odhadnout potenciál tohoto produktu na českém pojistném trhu. Analýzy budou vycházet z českých i zahraničních empirických i teoretických zdrojů. Při realizaci budou kombinovány znalosti z odvětví pojišťovnictví a podnikové ekonomiky. Projekt také pomůže studentům se specializací na finanční a pojistné služby k bližšímu seznámení se s touto velice odbornou problematikou.

Poskytovatel: Nadační fond pro vzdělávání v pojišťovnictví

 d: NFPVP5979/3410

Období: 2017 - 2018

Projekt 2603766

Název: Studie dopadů uzavření dohody o volném obchodu mezi EU a Vietnamem a EU a Singapurem na ekonomiku ČR

Řešitel: doc. Ing. Aleš Kocourek, Ph.D.

Abstrakt: Studie dopadů uzavření dohody o volném obchodu mezi EU a Vietnamem a EU a Singapurem na ekonomiku ČR.

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu

 d: 2603766

Období: 2017

Detailní informace na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu

Projekt ERN-0410-CZ-08.03.2017

Název: Ekonomická konference pro mladé vědce

Řešitel: PaedDr. Helena Neumannová, Ph.D.

Abstrakt: Projekt podpoří stávající spolupráci mezi TUL a IHI v Žitavě. Realizace projektu umožní nad rámec VŠ vzdělání vzájemné poznávání studentů obou partnerských univerzit. Konference umožní výměnu znalostí a zkušeností mezi oběma cílovými skupinami.Vedle vědecké části bude součástí projektu také praktická část - exkurze, která bude tematizovat regionální podnikání.

Poskytovatel: Evropské strukturální fondy

 d: ERN-0410-CZ-08.03.2017

Období: 2017

Projekt SGS-EF-3300-21192

Název: Vymezení významných zaměstnavatelů v Libereckém kraji

Řešitel: Ing. Mgr. Lenka Suková, Ph.D.

Abstrakt: Hlavním cílem podávaného projektu je vytvoření databáze významných zaměstnavatelů Libereckého kraje, která bude obsahovat data pro identifikaci partnerských vztahů v jejich odnikání pro zjištění jejich úrovně integrace. Tyto budou zjišťovány pomocí sekundárního výkumu. Následně budou specifikovány, tříděny a vyhodnoceny.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-3300-21192

Období: 2017

Projekt SGS-EF-3600-21194

Název: Využití otevřených dat pro účely zavádění a řízení start - up projektů a zvyšování firemní transparentnosti

Řešitel: Ing. Jan Boubín

Abstrakt: Cílem projektu je zhodnotit možnosti aplikace otervřených dat pro start-up projekty a úroveň závislosti mezi otevřeností dat a transparentností. Na základě poznatků z rešerší a statistické analýzy budou nastíněny možnosti využití otevřených dat por účely start-up a vztah mezi otevřeností dat a transparentností.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-3600-21194

Období: 2017

Projekt 7F16033

Název: Nový začátek - Spolupráce mezi TUL (EF) a NTNU (FE)

Řešitel: Ing. Jaroslav Demel, Ph.D.

Abstrakt: 1. 1. 2017 zahájila svoji činnost zcela nová Ekonomická fakulta na NTNU (Norwegian University of Science and Technology). V roce 2016 tato univerzita splynula s dvěma lokálními univerzitami Hogskolen i Gjovik a Hogskolen i Alesund, dále pak s jednou vyšší odbornou školou Handelsskole i Trondheim; a vytvořila tak největší univerzitu v Norsku. Tento vnitřní proces vedl k rozhodnutí, že na NTNU vznikne nová Ekonomická fakulta, která se bude skládat z jednotlivých již existujících kateder v rámci nové NTNU. Ekonomická fakulta na NTNU dosud neexistovala, vzniká tady tak nový prostor pro budoucí spolupráci partnerských fakult na všech úrovních. V rámci tohoto dotačního programu by EF TUL ráda využila již existujících osobních kontaktů Ing. Martiny Ortové, Ph.D., získaných v r. 2009 a 2015 (výuka na téma Společenská odpovědnost firem a jednání o budoucí spolupráci na Faculty of Social Sciences and Technology, Management, Department of Industrial Economics and Technology Management v Trondheimu - IØT); a dále v r. 2016, kdy naopak na základě těchto českých pracovních cest kolega z norské univerzity Sigurd Vildåsen realizoval pracovní cestu na EF TUL a vedl zde výuku v oblasti Sustainable Development a seminář na téma Doktorské studium v Norsku. Obě strany vidí možnost rozšíření spolupráce jak na úrovni jednotlivých kateder, ekonomických fakult, tak na úrovni univerzitní. Cílem tohoto projektu je představení a zhodnocení možností spolupráce mezi TUL a NTNU, konkrétně jejich ekonomických fakult; a to v oblasti pedagogické, organizační a vědecké.

Poskytovatel: MŠMT

 d: 7F16033

Období: 2017

Detailní informace na IS VaVaI

Projekt SGS-EF-0000-21191

Název: Personální marketing a řízení značky zaměstnavatele

Řešitel: Ing. Světlana Myslivcová, Ph.D., ING.PAED.IGIP

Abstrakt: Cílem projektu je připravit odbornou monografii na téma personální marketing a budování značky zaměstnavatele pro tisk. Kniha (monografie) bude obsahovat v jednotlivých kapitolách teoretická východiska, odborné znalosti, výsledky výzkumů a případové studie, které budou navazovat na v minulých dvou letech realizované projekty.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-0000-21191

Období: 2017

Projekt SGS-EF-0000-21186

Název: Účetní systémy jako východiska řízení podniku

Řešitel: Ing. Růžena Kafková

Abstrakt: Výzkumným záměrem projektu je komparace a zhodnocení účetních systémů a jejich přínosu pro řízení podniku z hlediska finančního a manažerského účetnictví v české a zahraniční ekonomice. Komparace bude provedena na základě poznatků získaných na studijním pobytu na prestižní evropské univerzitě (University of St. Gallen). Východiskem bude rešerše české a zahraniční literatury a výstupů provedených výzkumů na dané univerzitě.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-0000-21186

Období: 2017

Projekt SGS-EF-0000-21189

Název: Výzkum hodnocení výkonnosti klastrů v České republice

Řešitel: Ing. Natalie Pelloneová, Ph.D.

Abstrakt: Hlavním cílem podávaného projektu je výzkum vlivu klastrové koncepce na zvýšení výkonnosti subjektů do klastru zapojených. Bude vytvořena vlastní databáze členských subjektů ve zvoleném přirozeném klastru, v klastrové organizaci a subjektů stojících mimo zvolený region a klastr a ze získaných dat bude následně ověřen vztah mezi účastí subjektu v klastru a výkonností tohoto subjektu.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-0000-21189

Období: 2017

Projekt SGS-EF-0000-21185

Název: Využití big dat a data miningových technik pro predikci mimořádných situací

Řešitel: Ing. Bc. Marián Lamr, Ph.D.

Abstrakt: Státní i soukromou sférou jsou shromažďována velká množství dat, která nejsou vždy efektivně využita. Data mining umožnuje vyhledávat ve velkých objemech dat pomoc algoritmů odhalujících skryté netriviální závislosti a vytvářet prediktivní modely na základě dat. Výsledky predikčních modelů lze využívat pro manažerská rozhodnutí týkající se nejen korporátní sféry ale i např. predikci rizika vzniku nehody.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-0000-21185

Období: 2017

Projekt SGS-EF-0000-21187

Název: Ekonomické, geografické a demografické determinanty pracovní neschopnosti v ČR

Řešitel: Ing. Markéta Bartůňková

Abstrakt: Vybrané téma řeší komplexní problematiku vztahů dočasné pracovní neschopnosti na úrovni makroekonomických determinant prostředí zaměstnanců, včetně hodnocení dopadu efektivity faktorů na její čerpání v rámci krajů ČR.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-0000-21187

Období: 2017

Projekt SGS-EF-0000-21193

Název: Hodnocení dodavatelů v průmyslových firmách

Řešitel: Ing. Dagmar Benediktová

Abstrakt: Výběr a hodnocení dodavatelů představují v rámci společnosti jednu z nejdůležitějších činností, která výraznou měrou ovlivňuje její konkurenceschopnost. Správné nastavení hodnotícího procesu, systematické provádění hodnocení dodavatelů a vyvozování příslušných závěrů a opatření, mohou ovlivnit celkové fungování, jakož i chod společnosti.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-0000-21193

Období: 2017

Projekt SGS-EF-0000-21188

Název: Možnosti využití sociálních influencerů pro zvýšení konkurenceschopnosti drobných podnikatelů a rodinných podniků

Řešitel: Ing. Jitka Ládrová

Abstrakt: Cílem projektu je zmapovat aktuální stav tzv. sociálních influencerů (tedy osob, které ve větší míře ovlivňují své okolí prostřednictvím sociálních médií) na území České republiky a Slovenska a navrhnout možnosti, jakými lze jejich vliv využít pro účely propagace drobných podnikatelů a rodinných podniků.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-0000-21188

Období: 2017

Projekt CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0000437

Název: Spolupráce vysokých škol pro udržitelný rozvoj česko-polského příhraničí

Řešitel: PaedDr. Helena Neumannová, Ph.D.

Abstrakt: Projekt umožní studentům obou zúčastněných partnerských vysokých škol zvýšit jejich profesní a interkulturní kompetence a lépe je vybavit pro podmínky pracovního trhu. Studentům budou zprostředkována odborná témata s regionální, interkulturní a binacionální tematikou, která je budou senzibilizovat pro specifické potřeby regionu. Společné workshopy vytvoří sítě a regionální propojení, která studentům nastíní perspektivy pro jejich další osobní a profesní rozvoj.

Poskytovatel: MŠMT

 d: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0000437

Období: 2016 - 2017

Detailní informace na stránkách projektu

Projekt 2016-1-CZ01-KA203-023916

Název: Malé a střední podniky Síť pro získávání, udržení a zvyšování výkonnosti lidských zdrojů

Řešitel: doc. Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D.

Abstrakt: Nový výukový modul HRM v angličtině, výzkum HR v MSP, případové studie. Projekt je založen na partnerství univerzit z 5 zemí (Velká Británie - Huddersfield, Německo - Zwickau, Litva - Klaipeda, Finsko - Kajaani).

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu

 d: 2016-1-CZ01-KA203-023916

Období: 2016 - 2019

Detailní informace na stránkách projektu

Projekt MPO168321

Název: Studie dopadů Komplexní hospodářské a obchodní dohody mezi EU a Kanadou (CETA) na ekonomiku ČR

Řešitel: doc. Ing. Aleš Kocourek, Ph.D.

Abstrakt: Zpracování studie "dopadů Komplexní hospodářské a obchodní dohody mezi EU a Kanadou (CETA) na ekonomiku ČR" je důležitou součástí ratifikačního procesu dohody a bude sloužit jako podklad pro předložení dohody k ratifikaci Vládě a Parlamentu ČR.

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu

 d: MPO168321

Období: 2016

Detailní informace na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu

Projekt SGS-EF-3420-21144

Název: Podnikové kalkulace ve vztahu k výkonnosti podniku

Řešitel: Ing. Růžena Kafková

Abstrakt: Hlavním cílem projektu je kvantitativně zhodnotit vztah mezi podnikovými kalkulacemi a výkonností podniku u vybrané skupiny podniků. Kalkulované hodnoty výkonu mají zásadní význam pro rozhodování, výrobkové řízení, řízení hospodárnosti, stanovení ceny výkonu, s dopady do ukazatelů celkové výkonnosti podniku. Výzkumným záměrem projektu je zhodnotit sílu příčinné souvislosti mezi kalkulovanými hodnotami a výstupy z finančního účetnictví. Analýza bude provedena na základě empirického výzkumu. Bude provedeno dotazníkové šetření, ve kterém budou osloveny podniky ze zpracovatelského průmyslu, u kterých je využívání kalkulací nejpravděpodobnější. Dotazník bude zaměřen zejména na využití kalkulace úplných vlastních nákladů a faktory, které ji ovlivňují.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-3420-21144

Období: 2016

Projekt SGS-EF-3430-21137

Název: Přímé zahraniční investice a jejich dopad na regionální trhy práce v ČR

Řešitel: Ing. Renata Čuhlová, Ph.D, BA (Hons)

Abstrakt: Cílem projektu je identifikovat a posoudit efekty zahraničních nadnárodních firem lokalizovaných v ČR formou přímých zahraničních investic na trh práce v regionech ČR. V rámci projektu budou zkoumány vybrané regionální celky na základě klasifikace NUTS 3. Výchozím zkoumaným regionem bude Liberecký kraj. Existence těchto efektů na regionální trhy práce bude ověřena pomocí kvantitativních výzkumných metod na vzorku nadnárodních firem čerpajících v České republice investiční pobídky.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-3430-21137

Období: 2016

Projekt SGS-EF-3600-21138

Název: Současné aplikace otevřených dat v České republice

Řešitel: Ing. Jan Boubín

Abstrakt: Cílem projektu je zhodnotit současnou úroveň využívání otevřených dat vládními, soukromými a veřejnými institucemi v České republice. Na základě poznatků z rešerší a dotazníkových šetření bude analyzována současná situace.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-3600-21138

Období: 2016

Projekt SGS-EF-3300-21139

Název: Podpora rozvoje výzkumu v oblasti environmentálního managementu na Ekonomické fakultě Technické univerzity v Liberci

Řešitel: Ing. Ladislava Míková

Abstrakt: Projekt se zaměřuje na aplikovaný výzkum v oblasti environmentálního managementu z pohledu podniku, jehož předmětem činnosti je řešení unikátní ekologické zátěže. Jedná se o řešení specifického problému, který vyžaduje multioborovou spolupráci expertů. multioborový výzkum zabývající se odvaly, by měl sloužit k vytvoření případové studie a podpoření mezioborové spolupráce expertů zabývajících se výzkumem v oblasti environmentálního managementu.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-3300-21139

Období: 2016

Projekt SGS-EF-3430-21140

Název: Sociální síť Facebook a její vliv na loajalitu zákazníků značkového oblečení

Řešitel: Ing. Jitka Burešová, Ph.D.

Abstrakt: Projekt má za cíl definovat faktory a benefity ovlivňující budování loajality fanoušků firemních stránek módních značek na Facebooku. Pomocí kvalitativního a kvantitativního šetření bude navržen komunikační model a zjištěna současná situace komunikace firem na Facebooku.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-3430-21140

Období: 2016

Projekt SGS-EF-3300-21141

Název: Podnikové procesy ve vazbě na vybrané aspekty podnikatelského prostředí

Řešitel: Ing. Mgr. Lenka Suková, Ph.D.

Abstrakt: Cílem podávaného projektu je výzkum v oblasti vybraných aspektů řízení u jednotlivých podnikatelských subjektech. Vymezení souvislostí a objasnění vztahů mezi organizační strukturou podnikatelských subjektů a vybranými charakteristikami ve vazbě na efektivní výkonnost. Komparace rodinných a nerodinných podniků v České republice v závislosti na vybraných aspektech udržitelnosti rozvoje podniku.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-3300-21141

Období: 2016

Projekt SGS-EF-3320-21142

Název: Pokročilé informační a komunikační služby jako klíčový nástroj při managementu mimořádných událostí

Řešitel: Ing. Bc. Marián Lamr, Ph.D.

Abstrakt: Hlavním cílem projektu je navrhnout nové efektivní služby managementu vybraných mimořádných událostí s využitím pokročilých možností ICT s ohledem na dynamické změny vnějšího prostředí. Hlavními výstupy budou návrhy nových či inovovaných koncepcí vybraných služeb včetně dílčích řešení (např. automaticky aktualizovatelná databáze aspektů dopravních nehod, zabezpečená distribuce adekvátních informací v mimořádných situacích, návrh teoretického modelu pro efektivní krizové řízení s využitím ontologií a matematických nástrojů).

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-3320-21142

Období: 2016

Projekt SGS-EF-3430-21143

Název: Využití personálního marketingu v podnikové praxi II.

Řešitel: Ing. Světlana Myslivcová, Ph.D., ING.PAED.IGIP

Abstrakt: Cílem projektu je na základě získaných vědomostí a zkušeností z předcházejícího projektu pokračovat v identifikaci možností implementace personálního marketingu u firem v Libereckém kraji. Rozšířit soubor respondentů tak, aby bylo možno závěry zobecnit a vztáhnout na všechny velikosti podniků (v již realizovaném projektu SGS 2015 byli osloveni největší zaměstnavatelé Libereckého kraje). Projekt v roce 2015 odhalil potřebu dále rozšířit informační zdroje v oblasti personální marketingu v rovině teoretické i praktické s důrazem na aplikaci zjištění z primárních dat v podnikové praxi. Nový projekt navazuje obsahově na projekt SGS 2015 a zároveň tematicky navazuje na výzkumný záměr fakulty "Strategické řízení výkonnosti podniku - část: Znalostní společnost". Projekt by měl také podpořit vypracování disertační práce.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-3430-21143

Období: 2016

Projekt

Název: Fakultní výzkumný záměr Ekonomické fakulty

Řešitel: doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D.

Poskytovatel: MŠMT

Období: 2016 ‐ 2020

Projekt TD03000035

Název:Rodinný podnik - řešení sociálních a ekonomických disparit obcí

Řešitel: prof. Ing. Ivan Jáč, CSc.

Abstrakt: Cílem projektu je specifikovat rodinné podnikání jako nástroj rozvoje hospodářského a sociálního prostředí obcí se zaměřením na obce venkovského typu. Uvedené prostředí je dále vymezeno subregionální strukturou ČR. Obce jsou vymezeny z hlediska jejich postavení v širším území, s ohledem na spádovost za občanskou vybaveností a ekonomickými aktivitami. Uvedené účelové vymezení je konfrontováno s administrativním (přesahy jsou komentovány). Důvodem je potřeba vytvořit rámec pro návrhy podpory (přímé i nepřímé) rozvoje hospodářského a sociálního prostředí obce ve vazbě na rodinné podniky. Dílčími záměry jsou identifikace a hodnocení rodinných podniků, analýza formy jejich podpory včetně vzdělávání. Uživateli těchto výsledků budou orgány státní správy, samosprávy a management rodinných podniků.

Poskytovatel: Technologická agentura ČR

 d: TD03000035

Období: 2016 ‐ 2017

Detailní informace na IS VaVaI

Projekt GA16-08786S

Název: Dopad transparentnosti lobbingu na demokratizaci a její důsledky

Řešitel: doc. Ing. Šárka Laboutková, Ph.D.

Abstrakt: Projekt se zabývá aktuálním a dosud nevyřešeným problémem transparentnosti lobbingu. V současných teoriích a modelech, které se lobbingem zabývají, chybí reflexe transparentního lobbingu hlavně kvůli nejasným hranicím mezi korupcí, lobbingem obecně a transparentním lobbingem. Je důležité zdůraznit transparentnost právě ve spojení s fenoménem korupce a položit si otázku: za jakých okolností může být transparentnost účinným nástrojem při snižování korupce a zlepšování institucionální kvality? Projekt se proto zaměřuje na identifikaci objektivních metod měření transparentnosti lobbingu prostřednictvím studia faktorů přispívajících k transparentnosti lobbingu, na prokázání pozitivních dopadů transparentnosti lobbingu na rozvoj demokratizace a občanské společnosti, na rozhodovací procesy ve vazbě na efektivní alokaci veřejných zdrojů a na kvantifikaci dopadů transparentního, resp. netransparentního lobbingu na institucionální kvalitu, ekonomickou výkonnost a konkurenceschopnost.

Poskytovatel: Grantová agentura ČR

 d: GA16-08786S

Období: 2016 ‐ 2018

Detailní informace na IS VaVaI

Projekt 11440058

Název: Kvalita podnikatelského prostředí v cestovním ruchu v příhraničních oblastech Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa

Řešitel: doc. PhDr. Ing. Jaroslava Dědková, Ph.D.

Abstrakt: Cílem projektu je provést analýzu podnikatelského prostředí v cestovním ruchu v příhraničním prostředí ČR a Polska. Analýzu provedou studenti oboru Cestovní ruch EF TUL a UA Polsko na základě provedeného marketingového výzkumu dotazováním a pozorováním. Výsledky si studenti vymění na společné konferenci pořádané v dubnu 2015 v Harrachově. Konference se zúčastní 20 studentů ČR a 20 studentů Polska. Součástí této konference bude i společný volnočasový program, který bude sloužit ke vzájemnému poznání kultur a národností. Výstupem bude sborník příspěvků se závěry provedené analýzy.

Poskytovatel: MŠMT

 d: 11440058

Období: 2015

Detailní informace na stránkách projektu

Projekt SGS-EF-0000-0002

Název: Nové možnosti pokročilých informačních a komunikačních technologií při řešení vybraných mimořádných událostí

Řešitel: Ing. Bc. Marián Lamr, Ph.D.

Abstrakt: Za účelem využívání efektivních a inovativních služeb a forem informační podpory při řešení vybraných mimořádných událostí bude provedena hloubková analýza pokročilých informačních a komunikačních technologií. Důraz bude kladen na analýzu potřeb, návrh ontologií a modelových řešení pro efektivní distribuci informací v těchto situacích.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-0000-0002

Období: 2015

Projekt SGS-EF-0000-0003

Název: Podmínky a předpoklady využití kalkulace úplných vlastních nákladů a kalkulace variabilních nákladů a jejich vliv na hospodářský výsledek

Řešitel: Ing. Růžena Kafková

Abstrakt: Hlavním cílem projektu bylo zjistit využití kalkulace úplných vlastních nákladů a kalkulace variabilních nákladů a jejich dopad na rentabilitu jednotlivých výrobků a služeb a vliv na hospodářský výsledek podniku.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-0000-0003

Období: 2015

Projekt SGS-EF-0000-21073

Název: Analýza metodik projektového řízení v malých, středních a velkých firmách v ČR

Řešitel: Mgr. Tereza Semerádová, Ph.D.

Abstrakt: Cílem projektu je zmapovat aktuální stav řízení informačních procesů českými firmami v rámci projektového managementu. Prostřednictvím dotazníkového šetření bude analyzováno šíření znalostí a informací týkajících se věcného i formálního zajištění projektu včetně úrovně zapojení softwarové podpory toto šíření umožňující. Následně, na základě těchto dat, bude navrhnut projektový komunikační model umožňující snadnou implementaci projektového řízení jak v komerční, tak i v neziskové, popřípadě akademické, sféře. Provedená analýza také poslouží jako podklad pro identifikaci potřeb a nedostatků českých podniků v této oblasti. Tyto poznatky budou dále využity k inovaci předmětu Projektové řízení, jehož studenti se rovněž budou podílet na řešení tohoto projektu.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-0000-21073

Období: 2015

Projekt SGS-EF-3600-21074

Název: Měření efektů přímých zahraničních investic v regionálních ekonomikách ČR

Řešitel: Ing. Sylvie Blaschke Kotíková, Ph.D.

Abstrakt: Cílem projektu je zhodnotit dopady nadnárodních korporací, které v České republice realizovaly přímou zahraniční investici, na regionální trhy práce. Na základě kvantitativních výzkumných metod budou na vzorku nadnárodních korporací čerpajících v České republice investiční pobídky (tj. významných zaměstnavatelů) ověřovány stanovené výzkumné otázky týkající se existence efektů přímých zahraničních investic na trh práce.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-3600-21074

Období: 2015

Projekt SGS-EF-3300-21075

Název: Úvodní studie rodinného podnikání ve světě i v ČR

Řešitel: Ing. Zuzana Horčičková, Ph.D.

Abstrakt: Projekt se zabýval rešeršemi v oblasti rodinného podnikání v různých světových ekonomikách. V návaznosti na ně byly provedeny rešerše rodinného podnikání v České republice, které je zde dosud opomíjeno, přestože může řešit nejeden ekonomický i neekonomický problém.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-3300-21075

Období: 2015

Projekt SGS-EF-21078-3300

Název: Komparace investičních pobídek a evropských dotací v kontextu regionálního rozvoje

Řešitel: Ing. Karolína Přidalová

Abstrakt: Ve zvoleném tématu bude analyzována efektivnost veřejné finanční podpory, jako jsou investiční pobídky a dotace EU z pohledu firem, které o takovou formu podpory požádaly. Projekt se zaměří na dopady těchto finančních podpor z pohledu makroekonomických ukazatelů ve vybraném regionu NUTS II - region Severovýchod.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-21078-3300

Období: 2015

Projekt TD020047

Název: Regionální cenový index jako indikátor reálných sociálních a ekonomických disparit

Řešitel: prof. Ing. Jiří Kraft, CSc.

Abstrakt: Hlavním cílem projektu je nalézt metodické způsoby hodnocení a řešení reálných subregionálních disparit v ČR na základě adjustace nominálních ukazatelů prostřednictvím regionálních cenových indexů (RCI), jež umožní prostorové srovnání cenových úrovní. V rámci projektu budou vymezeny subregionální oblasti z hlediska aplikace RCI, bude adjustován spotřebitelský koš pro výpočet RCI (certifikovaná metoda) a zajištěna potřebná data. Budou navržena konkrétní opatření v oblasti hospodářských politik. Hlavním partnerem projektu je Český statistický úřad. Výzkumná metodika bude navržena k certifikaci MMR ČR.

Poskytovatel: Technologická agentura ČR

 d: TD020047

Období: 2014 - 2015

Detailní informace na IS VaVaI

Projekt SGS-EF-0000-0001

Název: Faktory ovlivňující postoje zákazníků a hodnotu vnímanou zákazníky ve vztahu k luxusním módním značkám na českém trhu

Řešitel: Ing. Jitka Burešová, Ph.D.

Abstrakt: Problematika luxusních značek spojená s nákupním chováním zákazníků, jejich spokojeností a loajalitou, životním stylem, vnímanou hodnotou i demografickými, psychografickými a kulturními rozdíly byla předmětem mnohých výzkumů realizovaných v západních i východních kulturách. Tento výzkum si kladl za cíl prozkoumat zmíněnou tématiku v podmínkách České republiky. Hlavním cílem výzkumného projektu bylo zmapovat vnímání a postavení luxusních značek oblečení na českém trhu a identifikovat atributy hodnoty luxusní značky pro zákazníka.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-0000-0001

Období: 2014

Projekt SGS-EF-3420-21021

Název: Analýza současného přístupu podniků k hodnocení výkonnosti a finanční situace s pomocí podnikových informačních systémů

Řešitel: Ing. David Pur, Ph.D.

Abstrakt: Hlavním cílem projektu bylo zmapovat a analyzovat současný přístup podniků v oblasti hodnocení finanční výkonnosti a finanční situace podniků. V souladu s uvedeným hlavním cílem bylo nezbytné zjistit, jaké ukazatele jsou pro hodnocení finanční výkonosti nejčastěji používány, jaké vstupní veličiny a v jakém tvaru jsou dosazovány a jakou roli sehrávají v tomto procesu podnikové informační systémy. Předmětem zkoumání bylo využití výsledků jak finanční analýzy, tak i dalších ukazatelů hodnotících výkonnost podniku (např. produktivity práce, vliv způsobů ocenění zásob na výsledky finanční analýzy apod.).

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-3420-21021

Období: 2014

Projekt SGS-EF-3600-21018

Název: Identifikace změn a analýza procesu transformace a harmonizace české pojistné legislativy s legislativou EU

Řešitel: Ing. Lenka Štibrányiová

Abstrakt: Projekt je zaměřen na identifikaci změn v rámci procesu evropské integrace a na podrobnou analýzu procesu průběhu transformace a postupné harmonizace české pojistné legislativy s legislativou EU. Předmětem projektu bude především rozbor procesů implementace právních předpisů EU do české legislativy, a to konkrétně v oblasti pojišťovnictví.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-3600-21018

Období: 2014

Projekt SGS-EF-430-21017

Název: Faktory vymezující spokojenost a loajalitu online nakupujících zákazníků

Řešitel: Ing. Veronika Mašínová

Abstrakt: Projekt je zaměřen na zjištění profilu zákazníků podniků internetového obchodu. Za tímto účelem bude provedeno šetření formou elektronického dotazování. Získané výsledky přispějí k vymezení potřeb a hodnot zákazníků nakupujících na internetu, k identifikování segmentů a jejich charakteristik. Získané informace budou mít nejenom praktické využití, ale obohatí i stávající teoretické poznatky.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-430-21017

Období: 2014

Projekt SGS-EF-3430-2102

Název: Model internetové komunikace se zákazníkem v odvětví hotelnických služeb

Abstrakt: Tento projekt si kladl za cíl zmapovat všechny nástroje internetové komunikace firem v odvětví hotelových či ubytovacích služeb, jejich využití v těchto firmách a na základě výsledků z dotazníkového šetření sestavit model internetové komunikace se zákazníky, který bude popisovat, jak těchto prostředků využívat nejefektivněji. Model měl popisovat například to, v jaké fázi získávání či zpracování zakázky je vhodné využívat určitý nástroj internetové komunikace a jak jej využít nejlépe.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-3430-2102

Období: 2014

Projekt SGS-EF-3300-21022

Název: Evropské znalostní sítě v kontextu vědecko-výzkumného prostředí ČR I.

Řešitel: Ing. Radka Pittnerová

Abstrakt: Předmětem výzkumu byly mezinárodní znalostní sítě financované z Rámcových programů EU pro výzkum a technologický vývoj. Metodický postup použitý pro výzkum vycházel z principů analyticko-syntetické metody vědecké práce. Předložený projekt byl plánován jako první část dvouletého výzkumného záměru. V prvním roce realizace výzkumu (rok 2014) se výzkumný tým zaměřil na analýzu makroprostředí. V další fázi výzkumné práce se tým zaměřil na identifikaci vzájemných vztahů vybraných veličin v tomto systému. Na základě takto provedené analýzy a následné syntézy zkoumaných veličin byly získány informační vstupy pro další statistickou analýzu nezbytnou pro zodpovězení výzkumných otázek.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-3300-21022

Období: 2014

Projekt SGS

Název: Inovace a varianty vertikální integrace

Řešitel: Ing. David Kubát, Ph.D., ING.PAED.IGIP

Abstrakt: Tento projekt si klade za úkol navržení správného nastavení informační podpory při řešení mimořádných situací pomocí analýzy výchozího stavu. Cílovou skupinou šetření jsou vybraní klíčoví účastníci mimořádných situací. V projektu je kladen důraz na kvalitní zmapování procesů, které se odehrávají v situacích bezprostředně navazujících na mimořádnou situaci. Vytvoření procesní mapy je základem pro optimalizaci nastavení informační podpory. Agilní přístup informační podpory spočívá v nasazení jednotného řešení napříč všemi zúčastněnými složkami podílejícími se na aktivitách v těchto situacích. Oproti tradičnímu přístupu tvorby informačních řešení bude aplikován obecný rámec, který na základě zpětných vazeb od cílových skupin může být upravován a optimalizován pro nasazení v praxi. Výhodou využití agilních přístupů je rychlá aplikace s následnou možností dotvoření částí, které na základě zpětné vazby byly vyhodnoceny jako méně efektivní. Dalším z cílů projektu bude analýza aspektu odškodňování v rámci realizace mimořádných událostí, a to nejen v kontextu legislativních změn v České republice (ČR). Právě aspekt pojištění v rámci řešení následků realizace mimořádných událostí hraje velice významnou roli, kdy v druhé polovině roku 2013 si hlavní koordinátor IZS v ČR Hasičský záchranný sbor ČR vydobyl pravidelný příspěvek na svou činnost, při likvidaci škod vzniklých havárií automobilů, od pojišťoven, které nabízejí produkty povinného ručení, čímž se tento produkt pro klienty zdraží.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-3320-21019

Období: 2014

Projekt SGS-EF-38000-115

Název: Inovace a varianty vertikální integrace

Řešitel: doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D.

Abstrakt: Cílem projektu bylo zpracování odborné rešerše a realizace pilotních průzkumů pro návrh budoucího projektu GA ČR v oblasti managementu inovací a s tím spojené integraci ekonomických subjektů. Tento cíl byl stanoven v souvislosti s již realizovanými výzkumnými aktivitami na Ekonomické fakultě TUL. Výstupem projektu je ucelená znalostní základna, která iniciuje další výzkum v této oblasti. Výchozím bodem projektu byla rozsáhlá rešerše dostupných domácích i zahraničních literárních zdrojů z oblasti řízení inovací, integrace podniků a logistických procesů. Na tuto rešerši informačních zdrojů navázal vlastní empirický výzkum zaměřený na problematiku spin-off firem, jednotlivých forem integrace podniků, inovačního chování firem v průmyslových zónách a vývoje klastrových iniciativ.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-38000-115

Období: 2013

Projekt SGS

Název: Determinanty kapitálové struktury podniků v České republice

Řešitel: Ing. Lenka Strýčková, Ph.D.

Poskytovatel: MŠMT

Období: 2013

Projekt SGS-EF-38007-115

Název: Analýza zásob v dvouúrovňovém dodavatelském řetězci

Řešitel: Ing. Lucie Synáková

Abstrakt: Výsledkem projektu je sestavený model chování dodavatelského řetězce, který analyzuje zisk výrobce, distributora a celého řetězce v závislosti na různé struktuře vlastních nákladů prodávaného produktu a různé cenové strategii výrobce.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-38007-115

Období: 2013

Projekt SGS-EF-38010-115

Název: Přístupy EU k regulaci finančních trhů a její vliv na český finanční sektor

Řešitel: Ing. Lenka Štibrányiová

Abstrakt: Projekt je zaměřen na analýzu přístupů institucí EU k regulaci finančních trhů a na jejich vývoj. V rámci toho budou posouzeny i předpoklady, možné přínosy či dopady na členské státy a zejména ĆR. Půjde zejména o problémy související s realizací koordinované či společné hospodářské a měnové politiky.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-38010-115

Období: 2013

Projekt SGS-EF-380110-115

Název: Komparace modelů řešení environmentálních rizik na světovém pojistném trhu

Řešitel: Ing. Pavla Kubová, Ph.D.

Abstrakt: Projekt byl věnován komparaci modelů, které řeší problematiku environmentálních rizik na světovém pojistném trhu. K naplnění tohoto cíle bylo zapotřebí splnit cíle dílčí, a to vymezit formy finančního zajištění při odpovědnosti za škody na životním prostředí. Dále pak analyzovat vývoj legislativy v oblasti ochrany životního prostředí.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-380110-115

Období: 2013

Projekt SGS-EF-0000-38007

Název: Analýza vypovídací schopnosti Altmanova bankrotního modelu v ČR

Řešitel: Ing. Markéta Mačí

Abstrakt: Projekt byl věnován bankrotnímu modelu konkrétně zhodnocení vypovídací schopnosti Altmanova modelu a jeho modifikacím jako jedněm z hlavních představitelů souhrnných modelů pro určení predikce úspěšnosti podniku respektive jeho finančního zdraví.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-0000-38007

Období: 2013

Projekt SGS-EF-38004-115

Název: Vybraná problematika finančního řízení podniku v kontextu současné daňové legislativy

Řešitel: Ing. Martina Černíková, Ph.D.

Abstrakt: Cílem projektu je zkoumat vliv daní (zejména daní z příjmů) na rozhodování managerů podniků o optimální kapitálové struktuře. Budou provedeny rešerše odborných zdrojů s cílem zmapovat vývoj teorií optimální kapitálové struktury a budou syntetizovány odborné přístupy k problematice vlivu daní na optimální kapitálovou strukturu Dílčím cílem je zkoumat reflexi současné daňové legislativy v kapitálové struktuře podniků ČR. V závěru projektového období budou diskutovány vybrané problémy finančního řízení podniků v kontextu současné daňové praxe.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-38004-115

Období: 2013

Projekt SGS

Název: Analýza využitelnosti dat z podnikového informačního systému SAP pro potřeby sestavení finančního plánu

Řešitel: Ing. David Pur, Ph.D.

Poskytovatel: MŠMT

Období: 2013

Projekt SGS-EF-38006-115

Název: Využití CRM (řízení vztahů se zákazníky) na B2B trzích v Libereckém kraji

Řešitel: Ing. Jana Marková

Abstrakt: Primárním cílem projektu je identifikace míry využití CRM na B2B trzích v Libereckém kraji. Implementují podniky CRM? Jaké technologie využívají? Proč zavádí CRM? Existují bariéry implementace? Dalším cílem je identifikovat faktory, které vedou ke zvýšení konkurenceschopnosti v oblasti řízení vztahů se zákazníky a konkurenceschopnosti podniku. Přínosem projektu je posílení vědomostní a znalostní základny.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-38006-115

Období: 2013

Projekt SGS-EF-38009-115

Název: Vliv hospodářské krize na rozhodování vybraných společností v oblasti financí

Řešitel: Ing. Martin Petříček, MBA

Abstrakt: Cílem projektu bylo jednak analyzovat rozhodnutí, která sledované podniky uplatňují v době hospodářské krize, a zároveň zjistit, na základě jakých informací sledovaný subjekt určuje, zda se jedná o problém v ekonomice, na který je třeba reagovat. Zároveň si projekt kladl za cíl stanovit případná doporučení na zkvalitnění implementace rozhodnutí do procesu.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-38009-115

Období: 2013

Projekt SGS-EF-380111-115

Název: Energetická náročnost české ekonomiky

Řešitel: Ing. Pavla Zahradníková

Abstrakt: Dílčím výsledkem projektu je vytvoření rešerše na téma energetické politiky České republiky v kontextu s Evropskou unií se zaměřením na energetickou náročnost ekonomik. V rámci výzkumu byl na základě analýzy objasněn současný stav energetické politiky České republiky, její cíle, byly určeny její hlavní charakteristiky (silné a slabé stránky) a postavení české energetické politiky v rámci celé Evropské unie.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-380111-115

Období: 2013

Projekt SGS-EF-38001-115

Název: Vymezení subregionů pro rozlišení a řešení sociálních a ekonomický ch disparit

Řešitel: doc. PhDr. Ing. Jaroslava Dědková, Ph.D.

Abstrakt: Projekt se bude zabývat analýzou faktorů konkurenceschopnosti a jejich vlivem na úspěšnost firem v české části Euroregionu Nisa. Cílem projektu je vytipovat hlavní faktory, ovlivňující konkurenceschopnost firem na základě provedeného primárního výzkumu a porovnat je s výsledky dotazování z roku 2003.

Poskytovatel: MŠMT

Kód: SGS-EF-38001-115

Období: 2013

Projekt TD010029

Název: Vymezení subregionů pro rozlišení a řešení sociálních a ekonomický ch disparit

Řešitel: prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D.

Abstrakt: Cílem projektu je navrhnout subregionální strukturu ČR, která bude založena na tzv. klastrech obcí.

Poskytovatel: Technologická agentura ČR

Kód: CZ.1.07/2.2.00/28.0317

Období: 2012 ‐ 2013

Detailní informace na IS VaVaI

Projekt CZ.1.07/2.2.00/28.0317

Název: Inovace mezioborového studijního programu Ekonomika a management se zaměřením na znalostní ekonomiku

Řešitel: PhDr. Ing. Helena Jáčová, Ph.D.

Abstrakt: Obsahem předkládaného projektu je proces inovace studijního programu Ekonomika a management Ekonomické fakulty TUL. Inovace zahrnuje modularizaci navazujícího studia, inovaci 61 předmětů (z toho 21 v anglickém jazyce) a vznik 5 - 7 nových předmětů. Obsahem předkládaného projektu je proces inovace studijního programu Ekonomika a Management Ekonomické fakulty TUL. Inovace zahrnuje modularizaci navazujícího studia, inovaci 61 předmětů (z toho 21 v anglickém jazyce) a vznik 5 - 7 nových předmětů. Součástí inovace předmětů je zařazení nových didaktických metod, zejména tvorba e-learningové podpory pokročilé úrovně. V oblasti e-learningu projdou řešitelé inovace předmětů adekvátním školením. Součástí projektu je zároveň zavedení systémů monitoringu potřeb trhu práce a vnitřního hodnocení. Primární cílovou skupinou jsou studenti oborů v rámci inovovaného programu jako uživatelé inovovaných předmětů. Sekundární cílovou skupinou jsou akademičtí pracovníci inovující své předměty. Výstupy projektu (inovované předměty) budou částečně využívány ostatními studijními programy Ekonomické fakulty i dalších fakult TUL, kde se některé inovované předměty vyučují.

Poskytovatel: MŠMT

Kód: CZ.1.07/2.2.00/28.0317

Období: 2012 ‐ 2014

Detailní informace v databázi op-vk

Projekt CZ.1.07/2.2.00/28.0327

Název: Inovace a podpora doktorského studijního programu

Řešitel: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr.

Abstrakt: Projekt je určen na inovaci doktorského studijního programu (dále DSP) Systémové inženýrství a informatika, který je realizován ve spolupráci tří vysokých škol: Univerzity Hradec Králové (UHK), Technické univerzity v Liberci (TUL) a Univerzity Pardubice (UPa). Cílovou skupinou jsou zde studenti DSP (dále jen doktorandi) a akad. pracovníci podílející se na realizaci výuky. Cílem projektu je: - provést inovaci vybraných předmětů DSP - všestranně podpořit publikační aktivity doktorandů, což je integrální součástí doktorského studia - umožnit další vzdělávání a zvyšování kvalifikace doktorandů nad rámec běžné výuky - vytvořit multimediální infrastrukturu pro podporu výuky a proškolit skupinu akademických pracovníků v jejím užívání - celkové zvýšení konkurenceschopnosti doktorského studia zlepšením studijních podmínek Plánované aktivity budou realizovány jednak garanty jednotlivých předmětů DSP (především při inovaci DSP) a především pak samotnými doktorandy."

Poskytovatel: MŠMT

Kód: CZ.1.07/2.2.00/28.0327

Období: 2012 ‐ 2014

Detailní informace v databázi op-vk

Projekt CZ.1.07/2.2.00/28.0233

Název: IMPACT - Inovace, metodika a kvalita jazykového vzdělávání a odborného vzdělávání v cizích jazycích v terciární sféře v ČR

Řešitel: PaedDr. Irena Vlčková, Ph.D.

Abstrakt: Projekt IMPACT přináší systematickou změnu výuky odborného a akademického cizího jazyka v terciární sféře v ČR. Soustředí se na metodickou podporu jazykové výuky na VŠ, na inovace konkrétních jazykových kurzů, na standardizaci hodnocení jazykových kompetencí v odborném jazyce a na vzdělávání vyučujících cizích jazyků a v cizích jazycích s důrazem na využitelnost v praxi, podporu internacionalizace a diferenciace vysokých škol.

Poskytovatel: MŠMT

Kód: CZ.1.07/2.2.00/28.0233

Období: 2012 ‐ 2015

Detailní informace v databázi op-vk

Projekt SGS-EF-XXXX-21313

Název: Přístup k řešení přírodních katastrof v zemích EU

Řešitel: Bc. Ing. Karina Tatek Benetti, Ph.D.

Abstrakt: Katedra pojišťovnictví Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci je jedním z mála specializovaných pracovišť, které se věnuje výuce a vědecké práci v oboru pojišťovnictví. V posledních 15 letech bylo území naší republiky opakovaně zasaženo rozsáhlými živelnými pohromami. Náklady na odstranění škod nesou jak pojišťovny, tak i v nemalé míře stát. Státní podpora vzniká vždy ex post, tedy po katastrofě a chybí systémové řešení. V řadě zemí EU (např. Francie, Nizozemí, Norsko) existují propracované systémy, které by mohly být vodítkem pro řešení v České republice. Pro využití zahraničních zkušeností chybí odborně zpracovaná komparační studie, která by jak odborným, tak i politickým kruhům umožnila pokročit v řešení daného problému.

Poskytovatel: MŠMT

Kód: SGS-EF-XXXX-21313

Období: 2012 ‐ 2013

Projekt SGS-EF-XXXX-21211

Název: Analýza pojistného trhu IV

Řešitel: Bc. Ing. Karina Tatek Benetti, Ph.D.

Abstrakt: Katedra pojišťovnictví Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci je jedním z mála specializovaných pracovišť, které se věnuje výuce a vědecké práci v oboru pojišťovnictví. V zájmu spolupráce mezi univerzitou a praxí, za podpory Nadačního fondu na podporu vzdělávání v pojišťovnictví vznikl projekt, který si dal za cíl zpracovat Analýzu pojistného trhu z pohledu nezávislé a odborně zdatné instituce. První fáze projektu, která proběhla v akademickém roce 2008/09 se zaměřila na životní pojištění. Druhá fáze projektu, která proběhla v akademickém roce 2009/10 se zaměřila na neživotní pojištění. Třetí fáze projektu, která proběhla v akademickém roce 2010/11 byla zaměřena především na aktualizaci dostupných údajů potřebných pro aktualizaci stávajících analýz. Čtvrtá fáze, realizovaná v roce 2012/2013, projektu úspěšně navázala na fázi předchozí.

Poskytovatel: MŠMT

Kód: SGS-EF-XXXX-21211

Období: 2012 ‐ 2013

Projekt EEIG-EU/P-Kr/11.65/12

Název: Augmentation de l´efficacité des processus de production (Zvyšování výkonnosti výrobních procesů)

Řešitel: prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D.

Abstrakt: Předmětem projektu je nalezení nástrojů pro lepší uspokojování požadavků interních a externích zákazníků při souběžném lepším využívání zdrojů uplatněním progresivních metod a technik operačního managementu, operačního výzkumu a matematicko-statistických metod. Výstupem bude model analýzy účelnosti a účinnosti výrobních operací a jeho testování v podmínkách vybraných výrobních podniků.

Poskytovatel: MŠMT

Kód: EEIG-EU/P-Kr/11.65/12

Období: 2012 ‐ 2014

Sledujte nás na Facebooku

☀️ LETNÍ SEMESTR 2023/4