overlay

Projects and GrantsProjekt EHP-CZ-ICP-3-011: Trends and Innovative Approaches in Management (TIAM)

Řešitel: Ing. Tereza Horáková

Abstrakt: Projekt TIAM proto usiluje o další posílení spolupráce EF TUL a IOT-G NTNU v rámci vzdělávání mezi studenty magisterského studia v oboru Trendy v managementu (např. řízení lidských zdrojů, znalostní management, štíhlý management apod.)  Klade si  za cíl zvýšit znalosti českých a norských studentů o trendech v manažerské praxi, konkrétně v modelech řízení a tématech souvisejících s osvědčenými postupy sdílení znalostí, a to zejména ve vztahu k dynamické situaci v posledních měsících, ovlivněné trendy v souvislosti s pandemickou situací a dalšími aktuálními trendy jako je digitalizace.

Poskytovatel: Dům zahraniční spolupráce

Kód: EHP-CZ-ICP-3-011

Období: 2021-2023

Detailní informace zde

Projekt 221202303430: Services in tourism in the Czech-Polish border area

Řešitel: Ing. Otakar Ungerman, Ph.D.

Poskytovatel: Visegrad grants

Kód: 221202303430

Období: 2021-2023

Detailní informace zde

Projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282: Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II

Řešitel: doc. Ing. Aleš Kocourek, Ph.D.

Abstrakt: Cílem projektu je podpora některých z intervencí, které byly naplánovány ve schváleném Krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II. (KAP LK II.). Projekt bude realizován na základě partnerství Libereckého kraje (LK) a 39 středních škol, IQLANDIA, o.p.s., Malé techniky z.ú. (MTE), Technické univerzity v Liberci (TUL), Nadačního fondu LISTEM 21, 4 pedagogicko-psychologických poraden (PPP) a Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace (KVK).

Poskytovatel: MŠMT

Kód: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282

Období: 2020-2023

Projekt 2022-FK--5.1-004: Kreativní techniky pro udržitelný život

Řešitel:doc. Ing. Petra Rydvalová

Abstrakt: Záměrem projektu je propojení témat environmentální ekonomiky, kreativních manažerských technik řešení problémů a vlastní tvorby. Cílem je podnítit kreativní tvorbu a seznámit se základy systematického přístupu k environmentálnímu managementu formou praktických workshopů, které se skládají z výkladu a praktické práce. Ujasníme si téma odpadového hospodářství a pojmy jako upcyklace, downcyklace, recyklace. Pomyslně druhá část bude zaměřena na příklad upcyklace a tvorbu výrobků z plastů (PET lahví). V závěru si vyzkoušíme prezentaci výsledku včetně zamyšlení se nad stanovením jeho ceny/hodnoty.

Poskytovatel: Magistrát města Liberec

Kód: 2022-FK--5.1-004

Období: 2022

Detailní informace zde

Projekt 100526125: Přeshraniční vzdělávání a učení s Virtual Exchange a Flipped Classroom v jazykové výuce na TU v Liberci a TU Dresden

Řešitel: PaedDr. Helena Neumannová, Ph.D.

Abstrakt: V projektu mají být zpracovány, vypracovány a pilotovány formáty Virtual Exchange a metody Flipped Classroom tak, aby byla mezi oběma partnerskými institucemi posílena spolupráce formou online. Virtual Exchange a Flipped Classroom jsou motorem inovativního a interkulturního vzdělávání na univerzitě a mají potenciál rozvíjet a rozšiřovat klíčové kvalifikace jako např.: Mediální a digitální kompetenci, schopnost autonomního učení, schopnost síťování, kooperativního a přeshraničního učení se, interkulturní kompetenci a cizojazyčné kompetence.

Poskytovatel: Sächsische Aufbaubank (Interreg)

Kód: 100526125

Období: 2020-2022

Detailní informace zde

Projekt ERN-0584-CZ-22.11.2017: Mezinárodní management v praxi

Řešitel: PaedDr. Helena Neumannová, Ph.D.

Abstrakt: Realizace projektu zprostředkuje nad rámec vysokoškolského vzdělávání vzájemné poznávání studentů obou partnerských institucí na odborné úrovni – v rámci třídenního odborného workshopu na téma MEZINÁRODNÍ MANAGEMENT V PRAXI. Workshop se bude konat jako praktická část odborného semináře, který je na TU Dresden/IHI Zittau vyučován v zimním semestru. Přidanou hodnotou projektu je propojení teoretického odborného semináře s praktickou realizací v mezinárodním prostředí – za účasti studentů ze sousední země. Prostřednictvím této odborné platformy bude dán studentům obou projektových partnerů prostor, aby se mohli vědecky etablovat.

Poskytovatel: Euroregion Nisa

Kód: ERN-0584-CZ-22.11.2017

Období: 2017-2018

Detailní informace zde

Projekt 23609: Skills2Scale - Deep Tech Empowerment for Higher Education Institutes

Řešitel: doc. Ing. Aleš Kocourek, Ph.D.

Abstrakt: Posílit kapacitu vysokoškolských institucí v oblasti podpory institucionální angažovanosti a změn, posilování partnerství, přispívání k rozvoji inovací a podnikání, zvyšování kvality inovačního a podnikatelského vzdělávání a podpory sdílení znalostí se zaměřením na iniciativu "deep tech talent" a konkrétně na zavádění a integraci technologie 5G.

Poskytovatel: EIT HEI (EUK)

Kód: 23609

Období: 2023-2024

Detailní informace zde

Projekt F7FVcu: Vzájemné poznávání a výměna zkušeností vysokoškolských studentů v česko-polském pohraničí

Řešitel: doc. Ing. Jaroslava Dědková, Ph.D.

Abstrakt: Hlavním cílem projektu je umožnit setkávání českých a polských studentů ze dvou vysokých škol z Euroregionu Nisa. Důraz je kladen na identifikaci odlišností mezi studenty a následné vzájemné porozumění. Prostředkem pro naplnění cíle je dvoudenní exkurze do Jelení Hory, která je studentským centrem v Polsku. Následovat bude výzkum, zaměřený na životní podmínky obyvatel v českém a polském pohraničí. Zjištěné shody a rozdíly na obou částech území budou studenti prezentovat na společné dvoudenní konferenci v Česku. Do všech aktivit budou zapojení studenti s obou partnerských vysokých škol.

Poskytovatel: Euroregion Nisa

Kód: F7FVcu

Období: 2024-2025

Projekt N.002.04.0024: Vzájemné poznávání a výměna zkušeností vysokoškolských studentů v česko-polském pohraničí

Název: Wzajemne poznanie i wymiana doświadczeń studentów szkół wyższych na pograniczu czesko-polskim

Řešitel: doc. Ing. Jaroslava Dědková, Ph.D. - ve spoluprací s Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Abstrakt: Hlavním cílem projektu je umožnit setkávání českých a polských studentů ze dvou vysokých škol z Euroregionu Nisa. Důraz je kladen na identifikaci odlišností mezi studenty a následné vzájemné porozumění. Prostředkem pro naplnění cíle je dvoudenní exkurze do Jelení Hory, která je studentským centrem v Polsku. Následovat bude výzkum, zaměřený na životní podmínky obyvatel v českém a  polském pohraničí. Zjištěné shody a rozdíly na obou částech území budou studenti prezentovat na společné dvoudenní konferenci v Česku. Do všech aktivit budou zapojení studenti z obou partnerských vysokých škol.

Poskytovatel: EUROREGION NEISSE - NISA – NYSA: Fond malých projektů - ERDF

Kód: N.002.04.0024

Období: 2024-2025

Projekt SGS: Digitální připravenost současných zaměstnanců

Řešitel: Mgr. Anastasiia Mazurchenko

Poskytovatel: MŠMT

Období: 2021 - 2022

Projekt IGS: Transformace prodejních strategií firem s využitím nástrojů ecommerce v důsledku pandemie COVID-19

Řešitel: Mgr. Tereza Semerádová, Ph.D.

Období: 2021 - 2022

Projekt IGS: Information Asymmetry: A Tricky Problem for Policymakers

Řešitel: doc. Ing. Šárka Laboutková, Ph.D.

Období: 2021 - 2022

Projekt IGS: Prediction of Risk Magnitude and Business Continuity Variables for Critical Operations in Agriculture Using Real Data and VBA Excel Software Packages

Řešitel: Ing. Athanasios Podaras, Ph.D.

Období: 2021

Projekt IGS: Míra internacionalizace firem v příhraničních regionech Libereckého kraje a Svobodného státu Sasko

Řešitel: doc. Ing. Zuzana Pěničková, Ph.D.

Období: 2021 - 2022

Projekt IGS: Impakt daňové optimalizace nehmotných aktiv do financí podniků i veřejných rozpočtů států

Řešitel: Ing. Šárka Hyblerová, Ph.D.

Období: 2021 - 2022

Projekt IGS: Cirkulární ekonomika a její dopady na podniky a spotřebitele

Řešitel: Ing.Otakar Ungerman, Ph.D.

Období: 2021 - 2022

Projekt IGS: Green management jako vize směřování v hotelovém průmyslu

Řešitel: Ing. Petr Scholz, Ph.D.

Období: 2021 - 2022

Projekt IGS: Měření efektivnosti klastrů z hlediska podnikové výkonnosti – efekty časových zpoždění

Řešitel: prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D.

Období: 2021 - 2022

Projekt IGS: Management accounting and controlling systems in business complexity

Řešitel: Ing. Lenka Strýčková, Ph.D.

Období: 2021 - 2022

Projekt IGS: Využití metod umělé inteligence v podnikové praxi

Řešitel: Ing. Dana Nejedlová, Ph.D.

Období: 2021 - 2022

Projekt IGS: Role státu a firem v tvorbě, realizaci a podpoře inovací

Řešitel: Ing. Iva Nedomlelová, Ph.D.

Období: 2021 - 2022

Projekt IGS: Dopady Covid-19 na životní prostředí v České republice a Německu

Řešitel: Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D.

Období: 2021 - 2022

Projekt IGS: Zaměstnávání absolventů v oblasti gastronomie

Řešitel: Ing. Lenka Červová, Ph.D.

Období: 2021 - 2022

Projekt IGS: Vnímání podnikatelského rizika na příkladu pandemie COVID pomocí DataMining metod

Řešitel: doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D.

Období: 2021 - 2022

Projekt IGS: Interkulturalita a mezinárodní obchodní jednání

Řešitel: Ing. Jaroslav Demel, Ph.D.

Období: 2021 - 2022

Projekt IGS: Identifikace růstového potenciálu podnikatelského prostředí ve vybraných regionech ČR

Řešitel: prof. Ing. Ivan Jáč,CSc.

Období: 2021 - 2022

Projekt IGS: Využití moderních ukazatelů efektivnosti pro řízení podniku nejen v době globální krize

Řešitel: Ing. Zdeněk Brabec, Ph.D.

Období: 2021 - 2022

Projekt IGS: Zkoumání vztahů vybraných ekonomických indikátorů v oblasti hodnocení efektivnosti klastrových organizací

Řešitel: Ing. Vladimíra Hovorková Valentová, Ph.D.

Období: 2021 - 2022

Projekt IGS: Synchronizace makroekonomických nerovnováh v zemích EU

Řešitel: doc. PhDr. Ing. Pavla Bednářová, Ph.D.

Období: 2021 - 2022

Projekt IGS: Změny v čerpání dočasné pracovní neschopnosti

Řešitel: Mgr. Jiří Rozkovec

Období: 2021

Projekt IGS: Využtí „Credibility Theory“

Řešitel: Bc. Ing. Karina Tatek Benetti, Ph.D.

Období: 2021 - 2022

Projekt IGS: Personální marketing a budování značky zaměstnavatele: klíčové faktory z pohledu organizací a zaměstnanců

Řešitel: doc. Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D.

Období: 2021 - 2022

Projekt IGS: Online marketingová komunikace značek

Řešitel: Ing. Jitka Burešová, Ph.D.

Období: 2022 - 2023

Projekt IGS: Mezinárodní srovnání procesu sdílení znalostí mezi studenty vybraných vysokých škol pomocí vhodných statistických metod

Řešitel: Ing. Vladimíra Hovorková Valentová, Ph.D.

Období: 2022 - 2023

Projekt IGS: Změna přístupu k digitalizaci po pandemii ve společnosti a její reflexe v univerzitní výuce

Řešitel: doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D.

Období: 2022

Projekt IGS: Výzkum aktuálních trendů při řízení dodavatelských řetězců pod vlivem změn v ekonomických systémech

Řešitel: doc. Mgr. Peter Madzík, Ph.D.

Období: 2022

Projekt IGS: Faktory udržitelnosti turistických destinací

Řešitel: Ing. Jitka Vávrová, Ph.D.

Období: 2023 - 2024

Projekt IGS: Aktuální trendy v oblasti strategických přístupů organizací směřujících k udržitelnému podnikání

Řešitel: doc. Ing. Pavla Vrabcová, Ph.D.

Období: 2023 - 2024

Projekt IGS: Změny chování spotřebitelů na trhu cestovního ruchu v česko-polském pohraničí

Řešitel: doc. Ing. Jaroslava Dědková, Ph.D.

Období: 2023 - 2024

Projekt IGS: Dopad odvětvových klastrů na výkonnost a udržitelnost činností podniků

Řešitel: prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D.

Období: 2023 - 2024

Projekt IGS: Možnosti využití conversion API pro zvýšení efektivnosti online reklamy

Řešitel: Mgr. Tereza Semerádová, Ph.D.

Období: 2023 - 2024

Projekt IGS: Finanční výkonnost podniků v době krize / Financial performance in times of crises

Řešitel: Ing. Lenka Strýčková, Ph.D.

Období: 2023

Projekt IGS: Big data tools for fostering resilience and sustainability

Řešitel: Ing. Athanasios Podaras, Ph.D.

Období: 2023 - 2024

Projekt IGS: Vliv univerzitního prostředí na zájem o podnikání studentů po ukončení studia

Řešitel: doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D.

Období: 2023 - 2024

Projekt IGS: Dopady pandemie COVID-19 na finanční výkonnost vybraných podnikatelských subjektů

Řešitel: Ing. Zdeněk Brabec, Ph.D.

Období: 2023 - 2024

Projekt IGS: Vybrané otázky finanční výkonnosti firem v kontextu EU taxonomie

Řešitel: Ing. Šárka Hyblerová, Ph.D.

Období: 2023 - 2024

Projekt IGS: Udržitelné finance

Řešitel: Ing. Lenka Strýčková, Ph.D.

Období: 2023

Projekt IGS: Posilování atraktivity podniku na trhu práce prostřednictvím budování značky zaměstnavatele

Řešitel: Ing. Světlana Myslivcová, Ph.D., ING.PAED.IGIP.

Období: 2023 - 2024

Projekt IGS: Pojišťovnictví – vybrané aspekty pojistných trhů

Řešitel: Bc. Ing. Karina Tatek Benetti, Ph.D.

Období: 2023 - 2024

Projekt IGS: Dotazníkové šetření – strategické zaměření organizací

Řešitel: doc. Ing. Pavla Vrabcová, Ph.D.

Období: 2023

Projekt IGS: Posuzování dopadů společné obchodní politiky EU na ekonomiku členských států

Řešitel: doc. Ing. Aleš Kocourek, Ph.D.

Období: 2023 - 2024

Projekt IGS: Odhad regionální rozdílů v cenových hladinách a peněžních příjmech obyvatel v malých územích České republiky v letech 2018–2020 a 2019–2021

Řešitel: doc. Ing. Aleš Kocourek, Ph.D.

Období: 2023 - 2024

Projekt IGS: Konference „Odborný jazyk na ekonomických fakultách v ČR“ – příklady dobré praxe“

Řešitel: PaedDr. Helena Neumannová, Ph.D.

Období: 2023

Projekt IGS: Digitální řízení lidských zdrojů: Trendy v postpandemickém období

Řešitel: Mgr. Anastasiia Mazurchenko, Ph.D.

Období: 2023 - 2024

Projekt IGS: Hodnocení finanční výkonnosti podnikatelských klastrů během jejich životního cyklu

Řešitel: Ing. Vladimíra Hovorková Valentová, Ph.D.

Období: 2023 - 2024

Projekt IGS: Institutional Quality and Information Asymmetry

Řešitel: doc. Ing. Šárka Laboutková, Ph.D.

Období: 2023

Projekt IGS: Výzkum v nové institucionální ekonomii

Řešitel: doc. Ing. Šárka Laboutková, Ph.D.

Období: 2023

Projekt IGS: Personální marketing a budování značky zaměstnavatele: faktory které ovlivňují rozhodování

Řešitel: doc. Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D.

Období: 2023

Projekt IGS: Zaměstnávání absolventů v oblasti gastronomie

Řešitel: Ing. Lenka Červová, Ph.D.

Období: 2023

Projekt IGS: Udržitelnost podnikání z pohledu diverzity lidských zdrojů a zabezpečení kontinuity znalostí

Řešitel: doc. Ing. Pavla Vrabcová, Ph.D.

Období: 2024 - 2025

Projekt IGS: Udržitelnost sociálního podnikání

Řešitel: Ing. Eliška Valentová, Ph.D.

Období: 2024 - 2025

Projekt IGS: Využití metod strojového učení pro identifikaci latentních výzkumných směrů v oblasti digitální transformace organizací

Řešitel: doc. Mgr. Peter Madzík, PhD.

Období: 2024

Projekt IGS: Transformace mezinárodního obchodu ČR a Libereckého kraje

Řešitel: doc. Ing. Zuzana Pěničková, Ph.D.

Období: 2024 - 2025

Projekt IGS: Vztah finanční výkonnosti a ESG faktorů/ Relationship between Financial Performance and ESG Factors

Řešitel: Ing. Lenka Strýčková, Ph.D.

Období: 2024 - 2025

Projekt IGS: Trendy v rámci řízení lidských zdrojů s důrazem na problematiku znalostního managementu

Řešitel: Ing. Tereza Michalová

Období: 2024 - 2025

Projekt IGS: Transfer znalostí se zaměřením na IT infrastrukturu a kyberbezpečnost podniku

Řešitel: Ing. Michal Dostál, Ph.D.

Období: 2024 - 2025

Projekt IGS: Adopce technologických inovací s ohledem na rozhodovací procesy

Řešitel: Ing. Petra Kašparová, Ph.D.

Období: 2024 - 2025

Projekt IGS: Spotřebitelské chování v modelu Cirkulární ekonomiky

Řešitel: Ing. Otakar Ungerman, Ph.D.

Období: 2024

Projekt IGS: Online marketing na sociálních sítích zaměřený na budování značky

Řešitel: Ing. Jitka Burešová, Ph.D.

Období: 2024 - 2025

Projekt IGS: ARIMA modely indexů cen komerčních nemovitostí/ARIMA Models of Commercial Real Estate Price Indices

Řešitel: Ing. Michaela Matoušková

Období: 2024 - 2025

Projekt IGS: Illuminating Dark Tourism

Řešitel: doc. Ing. Aleš Kocourek, Ph.D.

Období: 2024

Projekt IGS: Mezinárodní srovnání procesu sdílení znalostí mezi studenty vybrané vysoké školy v České republice a Norsku

Řešitel: Ing. Vladimíra Hovorková Valentová, Ph.D.

Období: 2024 - 2025

Projekt IGS: Makroekonomické nerovnováhy v zemích EU, jejich vývoj, synchronizace a korelace s ekonomickým cyklem

Řešitel: doc. PhDr. Ing. Pavla Bednářová, Ph.D.

Období: 2024 - 2025

Projekt IGS: Vliv digitalizace ekonomiky na zaměstnanost a nezaměstnanost v ČR a vybraných státech EU (The Impact of Digitization of the Economy on Employment and Unemployment in the Czech Republic an

Řešitel: Ing. Iva Nedomlelová, Ph.D.

Období: 2024 - 2025

Projekt IGS: Hodnocení výkonnosti profesionálních sportovních klubů s využitím matematicko-statistických metod

Řešitel: Ing. Natalie Pelloneová, Ph.D.

Období: 2024 - 2025

Projekt IGS: Využití znalosti koeficientu cenové elasticity zákaznických segmentů v ubytovacích službách pro potřeby optimalizace tržeb

Řešitel: doc. Ing. Martin Petříček, Ph.D.

Období: 2024 - 2025

Projekt IGS: Vliv digitalizace na řízení lidských zdrojů

Řešitel: Mgr. Anastasiia Mazurchenko, Ph.D.

Období: 2024 - 2025

Projekt IGS: Pojišťovnictví a jeho klíčová role v cirkulující ekonomice

Řešitel: Bc. Ing. Karina Tatek Benetti, Ph.D.

Období: 2024 - 2025

Projekt SGS: Výzkum metod pro optimalizaci RPA

Řešitel: Ing. Petr Průcha

Období: 2022 - 2023

Projekt SGS: Překážky rodinného podnikání ve vybraných státech Afriky

Řešitel: Ing. Bc.Denisa Skrbková, BA(Hons)

Období: 2022 - 2023

Projekt SGS: Faktory ovlivňující ekonomickou výkonnost evropských sportovních podniků

Řešitel: Ing. Michal Tomíček

Období: 2022 - 2023

Projekt SGS: Návrh simulačního modelu hromadného obslužného systému ve skladovacím procesu

Řešitel: Ing. Kateřina Hušková

Období: 2022 - 2023

Projekt SGS: Generace Z a její vztah ke značkám

Řešitel: Ing. Julie Holendová

Období: 2022 - 2023

Projekt SGS: Optimalizace onboardingu v prostředí Service Desku

Řešitel: Ing.Michal Dostál

Období: 2022 - 2023

Projekt SGS: Využití business intelligence v rámci strategického řízení podniku

Řešitel: Ing. Petra Kašparová

Období: 2022 - 2023

Projekt SGS: Vliv sdílené ekonomiky na marketingovou komunikaci – identifikace zákazníka a produktu

Řešitel: Ing. Pavel Pelech

Období: 2022 - 2023

Projekt SGS: Vliv sociálních sítí na rozhodování českých spotřebitelů při volbě mezinárodní značky

Řešitel: Ing. Vojtěch Beran

Období: 2022 - 2023

Projekt SGS: Dopady státních intervencí na aplikaci nových technologií

Řešitel: Ing. David Svoboda

Období: 2022 - 2023

Projekt SGS: Znalostní management se zaměřením na proces sdílení znalostí v prostředí malých a středních podniků

Řešitel: Ing. Tereza Michalová

Období: 2022 - 2023

Projekt SGS: Sdílená ekonomika – identifikace motivátorů a bariér - vliv na marketingovou komunikaci

Řešitel: Ing. Pavel Pelech

Období: 2023 - 2024

Projekt SGS: Optimalizace modelu řízení zásob se sporadickou poptávkou

Řešitel: Ing. Kateřina Hušková

Období: 2023 - 2024

Projekt SGS: Výzkum strategií pro optimalizaci výkonu RPA

Řešitel: Ing. Petr Průcha

Období: 2023 - 2024

Projekt SGS: Vnímaná spotřebitelská hodnota temné turistiky a zprostředkující efekt na image destinace

Řešitel: Theventharan Batumalai, MBA M.Sc. M.A.

Období: 2023 - 2024

Projekt SGS: Znalostní management v organizacích v České republice

Řešitel: Ing. Tereza Michalová

Období: 2023 - 2024

Projekt SGS: Postoje a preference výrobců k regionálním značkám produktů

Řešitel: Ing. Vojtěch Beran

Období: 2023 - 2024

Projekt SGS: Vývoj implementace NFT do digitálního investičního prostředí ČR

Řešitel: Ing. Kryštof Tichý

Období: 2023 - 2024

Projekt SGS: Dopad implementace robotické automatizace procesů do účetnictví

Řešitel: Ing. Pavlína Petrová

Období: 2023 - 2024

Projekt SGS: Současné trendy ve firemním vzdělávání

Řešitel: Ing. Hana Trávníčková

Období: 2023 - 2024

Projekt SGS: Ekonometrické modelování indexu kapitálové hodnoty komerčních nemovitostí na českém trhu

Řešitel: Ing. Michaela Matoušková

Období: 2023 - 2024

Projekt SGS: Týmové role v rodinném podnikání

Řešitel: Ing. Ondřej Linhart

Období: 2023 - 2024

Projekt SGS: Selektivní pozornost uživatele

Řešitel: Ing. Kateřina Postránecká

Období: 2023 - 2024

Projekt SGS: Generační marketing a komunikace v prostředí sdílené ekonomiky

Řešitel: Ing. Pavel Pelech

Období: 2024 - 2025

Projekt SGS: Financování esportových organizací v podmínkách České republiky

Řešitel: Ing. Kryštof Tichý

Období: 2024 - 2025

Projekt SGS: Hodnota regionálních značek produktů

Řešitel: Ing. Vojtěch Beran

Období: 2024 - 2025

Projekt SGS: Moderní metody a nástroje vzdělávání v podniku

Řešitel: Ing. Hana Trávníčková

Období: 2024 - 2025

Projekt SGS: Subjektivní rizika spojené s digitalizací procesů

Řešitel: Ing. Jakub Sieber

Období: 2024 - 2025

Projekt SGS: Vliv agregace dat na výkon simulační metody řízení zásob se sporadickou poptávkou

Řešitel: Ing. Kateřina Hušková

Období: 2024 - 2025

Projekt SGS: Digitalizace layoutu pro účely dynamického rozvržení zón v logistickém systému typu cross-dock

Řešitel: Ing. Jakub Malikdin Andar

Období: 2024 - 2025

Projekt SGS: Analýza dopadu snížení státní podpory na výzkum a vývoj a tvorba strategie dalšího financování

Řešitel: Ing. Eva Vychodilová

Období: 2024 - 2025

Projekt SGS: Intervenční analýza ADL modelu kapitálové hodnoty komerčních nemovitostí

Řešitel: Ing. Michaela Matoušková

Období: 2024 - 2025

Projekt SGS: Návrh modelu automatizace Service Desku s ohledem na efektivní řízení znalostí

Řešitel: Ing. Michal Dostál

Poskytovatel: MŠMT

Období: 2021 - 2022

Projekt SGS: Marketing na sociálních sítích a jeho role v retenci zákazníků

Řešitel: Romina Cheraghalizadeh

Poskytovatel: MŠMT

Období: 2021 - 2022

Projekt SGS: Metodologie řízení projektů zaměřených na Big Data

Řešitel: Ing. Bára Smolová

Poskytovatel: MŠMT

Období: 2021 - 2022

Projekt SGS: Uplatnění agilních přístupů řízení vybranými podniky v České republice

Řešitel: Ing. Mgr. Olga Revutska

Poskytovatel: MŠMT

Období: 2021 - 2022

Projekt SGS: Iniciativa Afrických univerzit k rozvoji znalostí v oblasti rodinného podnikání

Řešitel: Ing. Petr Průcha

Poskytovatel: MŠMT

Období: 2021 - 2022

Projekt SGS: Využití strojového učení k automatizaci procesů

Řešitel: Ing. Petr Průcha

Poskytovatel: MŠMT

Období: 2021 - 2022

Projekt SGS: Knowledge sharing jako důležitý faktor v rámci přípravy na kariéru a během profesní kariéry

Řešitel: Ing. Tereza Horáková

Poskytovatel: MŠMT

Období: 2021 - 2022

Projekt SGS: Business intelligence jako součást rozhodovacího procesu

Řešitel: Ing. Petra Kašparová

Poskytovatel: MŠMT

Období: 2021 - 2022

Projekt SGS: Řízení integrace podnikových procesů v automobilovém průmyslu

Řešitel: Ing. Márcio Vitor Tonhá Rodrigues

Poskytovatel: MŠMT

Období: 2021 - 2022

Projekt SGS: EF - Studentská vědecká konference

Řešitel: Ing. Olga Malíková, Ph.D.

Poskytovatel: MŠMT

Období: 2021 - 2022

Projekt EHP-CZ-MOP-2-006: Mobilita studentů ekonomických fakult

Řešitel: Ing. Eva Šírová, Ph.D.

Abstrakt: The project aims to increase the knowledge of Norwegian students about the Czech economy, business practices and companies operating in the Czech Republic to better their professional, social and intercultural skills. As a result, this mobility project will increase the attractiveness of the participating study programs in Norway and the Czech Republic because of the student connection and institutional cooperation between students from both countries in planned workshops and company visits.

Poskytovatel: Dům zahraniční spolupráce

 d: EHP-CZ-MOP-2-006

Období: 2020 - 2021

Projekt TL03000236: Děti školního věku a jejich vnímání online marketingové komunikace

Řešitel: Ing. Jitka Burešová, Ph.D.

Abstrakt: Hlavním cílem projektu je pomocí individuálních hloubkových rozhovorů a dotazníkového šetření identifikovat online nástroje a metody marketingové komunikace cílící na děti školního věku a ověřit, zda a jak tuto komunikaci děti vnímají. Předmětem aplikace je vytvoření didaktické pomůcky, která se bude skládat z metodických videí pro učitele a pracovních listů pro žáky 5. a 6. tříd základních škol. Videa představí učitelům problematiku online marketingu a doporučí jim, jak pracovat s pracovními listy. Pracovní listy naučí žáky rozpoznávat online marketingová sdělení. Žák si bude vědom, jakým způsobem na něj marketingová sdělení působí a dokáže je kriticky zhodnotit.

Poskytovatel: Technologická agentura ČR

 d: TL03000236

Období: 2020 - 2023

Detailní informace na IS VaVaI

Projekt SGS: Digitální kompetence ve firemní praxi

Řešitel: Mgr. Anastasiia Mazurchenko

Poskytovatel: MŠMT

Období: 2020

Projekt SGS: Kritické faktory úspěchu Big Data projektů

Řešitel: Ing. Bára Smolová

Poskytovatel: MŠMT

Období: 2020

Projekt SGS: Rozdíly v přístupech k rodinnému podnikání ve vybraných rozvinutých a rozvojových zemích

Řešitel: Ing. Bc. Denisa Skrbková, BA (Hons)

Poskytovatel: MŠMT

Období: 2020

Projekt SGS: Environmentální výkonnost jako součást environmentální politiky podniků zabývajících se těžbou a dobýváním (dle CZ-NACE 05-08)

Řešitel: Ing. Ladislava Míková

Poskytovatel: MŠMT

Období: 2020

Projekt SGS: Projektový management jako integrovaný rámec v automobilovém průmyslu

Řešitel: Ing. Márcio Vitor Tonhá Rodrigues

Poskytovatel: MŠMT

Období: 2020

Projekt SGS: Analýza pokročilých metod a nástrojů znalostního managementu pro optimalizaci prostředí Service Desku

Řešitel: Ing. Michal Dostál

Poskytovatel: MŠMT

Období: 2020

Projekt SGS: Znalostní transfer v agilním prostředí

Řešitel: Ing. Mgr. Olga Revutska

Poskytovatel: MŠMT

Období: 2020

Projekt SGS: Uplatnění Business Intelligence v podnikových procesech

Řešitel: Ing. Petra Kašparová

Poskytovatel: MŠMT

Období: 2020

Projekt TJ02000206: Rozvoj dovedností nezbytných pro digitální transformaci podnikání

Řešitel: Mgr. Tereza Semerádová, Ph.D.

Abstrakt: Záměrem tohoto projektu je zvýšit samostatnost malých a středních podniků při využívání nových médií jako nástroje pro zisk nových zákazníků a způsobu následného zvýšení tržeb prostřednictvím digitalizace obchodních a propagačních činností. Za nástroje dosažení tohoto cíle jsou vybrány vzdělávací portál a interkativní mobilní aplikace, jež jsou vytvořeny jako výsledky spolupráce odborníků na multimediální obsah, online marketing, webovou anlytiku a data mining. Obsahem těchto znalostních nástrojů budou teoretické výukové texty a praktické video návody vysvětlující, jak s jednotlivými digitalizačními nástroji pracovat. Díky formalizaci digitálních kompetencí v podobě online kurzů firmy budou moci vzdělávat stávající zaměstnance a překlenout současný nedostatek znalostní IKT pracovníků.

Poskytovatel: Technologická agentura ČR

 d: TJ02000206

Období: 2019 - 2021

Detailní informace na IS VaVaI

Projekt SGS-2019-1068: Konkurenceschopnost firmy v digitálním prostředí

Řešitel: Mgr. Tereza Semerádová, Ph.D.

Abstrakt: Cílem projektu je navrhnout nástroje pro měření konkurenceschopnosti firmy v digitálním prostředí vycházející z dostupných analytických údajů o online konverzních akcích. Hlavní důraz bude kladen na aplikační potenciál projektu a možnost využití těchto metrik při rozvoji podnikání pomocí online propagačních aktivit. V souvislosti s měřitelností efektivnosti online podnikání budou do řešení zakomponovány dostupné technologické postupy v podobě značení webových odkazů UTM parametry, trackovacích pixelů a měřících webových kódů. Tyto postupy umožní firmám monitorovat celý proces akvizice zákazníků od jejich oslovení až po realizaci nákupu a poskytnou jim data nezbytná pro omptimalizaci online marketingového úsilí.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-2019-1068

Období: 2019

Projekt SGS-2019-1069: Životní cyklus podniků ve vazbě na vybrané aspekty

Řešitel: Ing. Mgr. Lenka Suková, Ph.D.

Abstrakt: Hlavním cílem podávaného projektu je ověření Greinerova modelu, životního cyklusu podniku ve vybraných podnikatelských subjektech ve vazbě na identiikaci jejich partnerských vztahů, zjištění jejich úrovně integrace (popř. spolupráce s dalšími podnikateskými subjekty na různých úrovních) a vývoje organizační struktury v histopii podniku. Použitou metodou pro zpracování projektu bude kvalitativní výzkum formou řízených rozhovorů s předem připravenými otázkami, doplněný na základě sekundárního sběru dat a vyhodnocený pomocí výzkumných případových studií.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-2019-1069

Období: 2019

Projekt SGS-2019-1075: Efektivnost placené reklamy na sociální síti Facebook

Řešitel: Ing. Jitka Ládrová

Abstrakt: Sociální síť Facebook poskytuje majitelům stránek několik druhů reklam. Jejich efektivita ale není stejná. Cílem projektu je otestovat různé druhy reklam a změření jejich efektivity z pohledu různých marketingových strategií (prodej, rozšiřování databáze klientů, budování značky).

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-2019-1075

Období: 2019

Projekt SGS-2019-1022: Využití kvantitativních metod při hodnocení výkonnosti ekonomických subjektů

Řešitel: Ing. Natalie Pelloneová, Ph.D.

Abstrakt: Předkládaný projekt se zaměřuje na využití kvantitativních metod pro hodnocení výkonnosti vybraných produkčních jednotek. V prvním kroku bude provedena rešerše odborné literatury, na kterou naváže sběr dat a výběr vhodné metody. V závěru bude provedeno hodnocení výkonnosti vybraných oblastí.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-2019-1022

Období: 2019

Projekt SGS-2019-1062: Hodnota značky jako nástroj marketingového managementu destinace

Řešitel: Ing. Karolína Pavlů

Abstrakt: Projekt je zaměřen na hodnotu značky destinace, a to v aplikaci na Liberecký kraj (LK). Hodnota značky bude analyzována z pohledu zákazníka (tj. turisty) a subjektů destinačního managementu. Cílem je navrhnout model hodnoty značky destinace z pohledu zákazníka, který by reflektoval specifika LK.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-2019-1062

Období: 2019

Projekt SGS-2019-1043: Evaluace vlivu nositelů zahraničního kapitálu v podnikatelském prostředí

Řešitel: Ing. Sylvie Blaschke Kotíková, Ph.D.

Abstrakt: Cílem projektu je zhodnocení působení vybraných nositelů zahraničního kapitálu v podnikatelském prostředí českých regionů úrovně NUTS 3 vč. určení struktury zdrojových trhů těchto nositelů a bariér snižující jejich primární a sekundární vliv na potenciál ekonomického růstu podnikatelského prostředí.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-2019-1043

Období: 2019

Projekt SGS: Identifikace Employee Value Proposition (EVP): analýza faktorů ovlivňujících rozhodování zaměstnance při volbě budoucího zaměstnavatele a faktorů podporujících stabilizaci zaměstnanců

Řešitel: Ing. Světlana Myslivcová, Ph.D., ING.PAED.IGIP

Abstrakt: Tématem projektu je oblast Employee value proposition (tedy hodnotové nabídky pro zaměstnance) a zkoumání faktorů, které ovlivňují vstup a setrvání zaměstnanců ve firmě, jejich loajalitu a využívání jejich kompetencí. Téma propojuje oblast personálního marketingu - samostatného oboru, který propojuje oblast řízení lidských zdrojů s marketingem a na zaměstnance pohlíží jako na zákazníka. Díky propojení těchto dvou oblastí vzniká synergický efekt, který vede k lepší práci s lidským kapitálem. Projekt svým tématem reaguje na aktuální výzvy, kterým v současnosti stále čelí české podniky v oblasti získávání a řízení lidských zdrojů, a to na nedostatek kvalifikovaných pracovníků a klíčovou otázku, jak si tyto pracovníky dále udržet. Hlavním cílem projektu je identifikace faktorů, které ovlivňují rozhodovací proces zaměstnance při výběru zaměstnání a současně identifikace faktorů, které podporují stabilizaci zaměstnanců v zaměstnání. Za účelem naplnění tohoto cíle bude realizován kvantitativní výzkum prostřednictvím osobního a elektronického dotazování. Jako metoda výběru respondentů je zvolen prostý náhodný výběr. Důvodem volby této metody je skutečnost, že jsou pravděpodobnostní výběry založeny na snaze zachovat stejnou šanci všem jednotkám nebo stejně velkým skupinám jednotek, aby byly tyto vybrány a aby reprezentovaly populaci. Základním souborem budou zaměstnanci firem z Libereckého kraje dle stanovených identifikačních kritérií (dle stupně vzdělání). Projekt navazuje na v minulých třech letech řešitelkou realizované výzkumné projekty, jejichž cílem bylo stanovit nástroje externího a interního personálního marketingu a prostředky podporující spokojenost/stabilizaci zaměstnanců, které jsou důležité pro účinné řízení lidských zdrojů a to z pohledu zaměstnavatelů a dále také dílčí skupiny absolventů EF TUL. Realizace tohoto nového projektu umožní zjistit postoje zaměstnanců k dané problematice, dále umožní komparovat výstupy obou aktérů trhu práce (zaměstnance a zaměstnavatele) na základě výsledků předchozích projektů a umožní tak porovnat komplexně pohled zaměstnanců a pohled zaměstnavatelů, což vytvoří ucelený pohled na problematiku personálního marketingu a tvorbu EVP z pohledu firem a jejich zaměstnanců v Libereckém kraji.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-2019-1067

Období: 2019

Projekt SGS-2019-1086: Integrace systému managementu informací pro zlepšení kvality, standardů a postupů v dodavatelském řetězci

Abstrakt: Efektivní řízení kvality a procesů dodavatelského řetězce pomocí pevné manažerské metodiky jako PMBOK a Lean Six Sigma je nutností ve velkých organizacích. Tento výzkumný projekt navrhuje model propojení mezi nimi v podobě vědomého základního zaměření jejich integrace.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-2019-1086

Období: 2019

Projekt SGS: Pokročilé biokompozitní materiály založené na nanostrukturovaných vrstvách a závojích

Řešitel: Ing. Martin Borůvka

Poskytovatel: MŠMT

Období: 2019 ‐ 2020

Projekt CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0001501: Ekonomické aspekty podnikání v česko-polském příhraničí

Řešitel: PhDr. Ing. Helena Jáčová, Ph.D.

Abstrakt: Cílem projektu je analýza ekonomických aspektů podnikatelského prostředí v česko-polském příhraničí a zvýšení kooperační aktivity mezi českou a polskou vysokoškolskou institucí. Součástí jsou tři hlavní aktivity. První aktivitou je diskusní stůl českých i polských studentů, pedagogů a odborníků z praxe. Druhou aktivitou je konference, kde budou prezentovány odborné příspěvky. Třetí aktivitou vydání společné odborné monografie se závěry provedených analýz z českého a polského hlediska.

Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

 d: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0001501

Období: 2018 ‐ 2019

Projekt SGS-EF-3430-21229: Interní personální marketing

Řešitel: Ing. Světlana Myslivcová, Ph.D., ING.PAED.IGIP

Abstrakt: Cílem projektu je zjistit uplatňování inerního personálního marketingu v podnikové praxi z pohledu zaměstnanců. Projekt navazuje na v předchozích letech realizované projekty, které se zabývaly uplatňováním personálního marketingu z pohledu zaměstnavatelů a pohlížely na danou problematiku z opačného úhlu. Výstupy z projektů umožní komparaci názorů zaměstnanců a zaměstnavatelů na personální marketing a využití pro praxi.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-3430-21229

Období: 2018

Projekt SGS-EF-3300-21233: Identifikace kritérií pro hodnocení společenské odpovědnosti malých a středních rodinných podniků

Řešitel: Ing. Ondřej Moš, M.Sc.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-3300-21233

Období: 2018

Projekt SGS-EF-3300-21231: Mladá generace v rodinném podnikání v kontextu obce

Řešitel: Ing. Zuzana Horčičková, Ph.D.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-3300-21231

Období: 2018

Projekt SGS-EF-3320-21228: Predikce mimořádných událostí s využitím data miningových technik

Řešitel: Ing. Bc. Marián Lamr, Ph.D.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-3320-21228

Období: 2018

Projekt SGS-EF-3600-21234: Internacionalizace regionálního podnikatelského prostředí

Řešitel: Ing. Sylvie Blaschke Kotíková, Ph.D.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-3600-21234

Období: 2018

Projekt SGS-EF-3300-21326: Enviromentální politika podniků v odvětví těžby a dobývání (CZ-NACE 05-09)

Řešitel: Ing. Ladislava Míková

Abstrakt: Projekt se věnuje environmentální politice podniků zabývajících se těžbou a dobýváním. Na základě získaných informací bude navrženo několik ukazatelů, které by měly sloužit k efektivnímu zavádění a řízení environmentální politiky podniků.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-3300-21326

Období: 2018

Projekt SGS-EF-3320-21230: Dopad technických a estetických parametrů webového designu na uživatelskou spokojenost a online kupní chování spotřebitele

Řešitel: Mgr. Tereza Semerádová, Ph.D.

Abstrakt: Návrh webových stránek spočívá ve tvorbě vizuálního systému, který vhodným způsobem strukturuje a provazuje vizuální i obsahová data tak, aby bylo dosaženo maximálního účinku vzhledem k cílům webu a jeho konverzním akcím. Nalezení vhodné kombinace designových parametrů tak představuje základní prerekvizitu komerční efektivnosti webu.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-3320-21230

Období: 2018

Projekt SGS-EF-3320-21232: Úspěšnost sociálních influencerů: Je možné ji ovlivnit?

Řešitel: Ing. Jitka Ládrová

Abstrakt: Cílem projektu je výzkum charakteristických znaků nejúspěšnějších sociálních influencerů, primárně blogerů. Smyslem projektu je zjistit, zda se v jejich chování a článcích vyskytují nějaké shodné rysy, které by stály za jejich oblíbeností v očích široké veřejnosti.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-3320-21232

Období: 2018

Projekt SGS-EF-3320-21235: Využití agilního přístupu jako podpory inovací v závislosti na druhu podniku

Řešitel: Ing. Jan Mrázek

Abstrakt: Projekt se zabývá agilním přístupem firem k řízení inovací. Výzkum podložený dotazníkovým šetřením má zjistit míru agilního přístupu v závislosti na velikosti, výkonu a průmyslovém odvětví, ve kterém podnik působí.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-3320-21235

Období: 2018

Projekt TL01000303: Využití BigData pro vyhodnocení socio-ekonomické pozice obyvatel v typech území definovaných Strategií regionálního rozvoje 2021

Řešitel: doc. Ing. Aleš Kocourek, Ph.D.

Abstrakt: Projekt reaguje na aktuální potřebu územně specifických dat pro vyhodnocení socio-ekonomické úrovně obyvatel v rámci připravované Strategie regionálního rozvoje 2021 . Projekt významně přispěje k zefektivnění tvorby a hodnocení veřejných politik a intervencí na celorepublikové i regionální úrovni, a to především prostřednictvím vytěžování velkých dat orgánů státní správy. Hlavním aplikačním garantem je MMR ČR a dále ČSÚ. Hlavním cílem projektu je stanovit udržitelný a opakovatelný postup vyčíslení indikátorů příjmu obyvatel (na bázi čistého disponibilního důchodu domácností) konkrétních typů území v nominální, ale především v reálné hodnotě (v paritě kupní síly obyvatelstva). Předmětem aplikace je vyhodnocení a interpretace reálných územních rozdílů v socio-ekonomické pozici obyvatel (domácností) konkrétních typů území specifikovaných Strategií regionálního rozvoje 2021 , pro které nejsou podobné indikátory dosud k dispozici (velká města, malá města, periferie atd. - finální specifikace bude součástí zadání hlavního aplikačního garanta). Kvantifikace těchto rozdílů je zásadním předpokladem pro vyhodnocení vhodnosti nebo úspěšnosti případných intervencí veřejných politik.

Poskytovatel: Technologická agentura ČR

 d: TL01000303

Období: 2018 ‐ 2021

Detailní informace na IS VaVaI

Projekt GA18-01144S: Empirická studie dopadů existence klastrů na výkonnost členských podniků

Řešitel: prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D.

Abstrakt: Hlavním cílem projektu je zjistit, zda má existence klastrů (přirozených nebo institucionalizovaných) v podmínkách ČR příznivý dopad na inovační a finanční výkonnost podniků, které tvoří jádro klastru.

Poskytovatel: Grantová agentura ČR

 d: GA18-01144S

Období: 2018 ‐ 2020

Detailní informace na IS VaVaI

Projekt EF-SMARTDATA: Smartdata pro prevenci a identifikaci poruch v systému

Řešitel: Ing. David Kubát, Ph.D., ING.PAED.IGIP

Abstrakt: Cílem projektu je v návaznosti na předchozí výzkumnou činnost a ve vazbě na progresivní trendy v oblasti ICT dále rozpracovat systém, který bude schopen distribuovat varovné informace do určité oblasti s atributem exkluzivity. To znamená, že tento systém musí zajistit, aby zpráva byla pro anonymního adresáta srozumitelná (čitelná) pouze v určité předem vymezené lokalitě a pro ostatní lokality by zpráva měla být nesrozumitelná, resp. nedostupná. Distribuce varovných informací splňující výše uvedené podmínky je jedním z vědeckých problémů projektu. Jednou z možností, jak lze zmíněného atributu exkluzivity dosáhnout, je šifrování informací, u kterého bude šifrovací klíč odvozen od geografických souřadnic cílové oblasti. Mezi uvažované distribuční kanály patří analogové a digitální rozhlasové vysílání a mobilní aplikace (Internet). Součástí projektu bude schéma vybavení uživatelů systému pro včasnou distribuci varovných informací a rozvahu jejich finanční náročnosti.

Poskytovatel: MŠMT

 d: EF-SMARTDATA

Období: 2018 ‐ 2019

Projekt EF: Vztah VŠ studentů k podnikání

Řešitel: doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D.

Abstrakt: Projekt tematicky navazuje na předchozí výzkumné aktivity výzkumného týmu ve spolupráci s univerzitou v St. Gallenu v oblasti studentského podnikání. Pro realizaci cíle vymezení vztahu studentů k podnikání na českých VŠ s porovnáním v mezinárodním měřítku a stanovení potřeb pro vzdělávání v oblasti rozvoje podnikatelských dovedností, budou použity nástroje: dotazníkové šetření GUESSS 2018 v rámci celé ČR; srovnání s výsledky předchozího výzkumu GUESSS 2016; networking k tématu se zástupci Visegradské čtyřky. Výstupy projektu budou publikovány formou výzkumné zprávy v anglickém jazyce v roce 2018 /web projektu GUESSS/ a odborné monografie v českém jazyce v roce 2019 /vydané s ISBN na TUL/.

Poskytovatel: MŠMT

 d: EF-Vztah studentů

Období: 2018 ‐ 2019

Projekt EF: Nové přístupy k vykazování nehmotných aktiv v prostředí ČR

Řešitel: Ing. Zdeněk Brabec, Ph.D.

Abstrakt: Podstatou projektu je zkoumání účetního zachycování nehmotných aktiv v regulatorních podmínkách ČR. Těžiště výzkumu bude spočívat především v identifikaci nehmotných aktiv, která nejsou dle stávající regulace správně zachycována v účetních výkazech. Smyslem projektu je nalezení kritérií pro rozpoznání, oceňování a vykazování nehmotných aktiv v ČR. Završením celého procesu výzkumu bude navržení modifikovaného výkazu o finanční pozici zahrnující informace o hodnotě existujících, ale dle stávající účetní metodiky nevykazovaných nehmotných aktiv.

Poskytovatel: MŠMT

 d: EF-Nové přístupy

Období: 2018 ‐ 2019

Projekt CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0000946: Analýza služeb v cestovním ruchu v česko-polském pohraničí

Řešitel: doc. PhDr. Ing. Jaroslava Dědková, Ph.D.

Abstrakt: Cílem projektu je provést analýzu poskytovaných služeb v cestovním ruchu v česko-polském pohraničí. Analýzu provedou studenti EF TUL s UE JG na základě marketingového výzkumu. Výsledky si studenti vymění na společné konferenci pořádané v březnu 2018. Konference se zúčastní 20 studentů ČR a 20 studentů z Polska. Součástí této konference bude i společný volnočasový program, který bude sloužit ke vzájemnému poznání kultur a blízkých národností.

Poskytovatel: Evropské strukturální fondy

 d: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0000946

Období: 2018 ‐ 2019

Detailní informace na portálu Evropských strukturálních a investičních fondů v ČR

Projekt SGS-EF-0000-21190: Přeshraniční migrace pracovní síly v důsledku lokalizace mezinárodních firem

Řešitel: Ing. Renata Čuhlová, Ph.D, BA (Hons)

Abstrakt: Cílem projektu je identifikovat a posoudit spillover efekty zahraničních nadnárodních firem působících v České republice a faktory adaptace české pracovní síly v rámci přeshraniční mobility. Cíl bude naplněn především prostřednictvím Shift-share analýzy a modelace přístupem systémového myšlení.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-0000-21190

Období: 2017

Projekt 100315788: ProFit v profesi - jazykovou a odbornou senzibilizací během studia

Řešitel: PaedDr. Irena Vlčková, Ph.D.

Abstrakt: Cílem projektu je vybavit studenty flexibilními odbornými znalostmi a jazykovými a interkulturními kompetencemi, které zvýší šance vysokoškolských studentů pro úspěšný vstup na regionální, příhraniční trh pracovních příležitostí, zprostředkují interkulturní kompetence z oblastí projektového management,     zmírní odchod vysoce kvalifikovaných mladých lidí z regionu, vytvoří praktikantské sítě již v průběhu studia, posílí regionální hospodářství a komunální instituce prostřednictvím projektových aktivit, posílí spolupráci TUL a WHZ s partnery z praxe.

Poskytovatel: Sächsische Aufbaubank (Interreg)

 d: 100315788

Období: 2017 - 2020

Detailní informace zde

Projekt NFPVP5979/3410: Analýza trhu pojištění přerušení provozu

Řešitel: Ing. Jan Öhm, Ph.D.

Abstrakt: Projekt se zabývá poměrně specifickým pojistným produktem – pojištěním přerušení provozu. Hlavním cílem je odhadnout potenciál tohoto produktu na českém pojistném trhu. Analýzy budou vycházet z českých i zahraničních empirických i teoretických zdrojů. Při realizaci budou kombinovány znalosti z odvětví pojišťovnictví a podnikové ekonomiky. Projekt také pomůže studentům se specializací na finanční a pojistné služby k bližšímu seznámení se s touto velice odbornou problematikou.

Poskytovatel: Nadační fond pro vzdělávání v pojišťovnictví

 d: NFPVP5979/3410

Období: 2017 - 2018

Projekt 2603766: Studie dopadů uzavření dohody o volném obchodu mezi EU a Vietnamem a EU a Singapurem na ekonomiku ČR

Řešitel: doc. Ing. Aleš Kocourek, Ph.D.

Abstrakt: Studie dopadů uzavření dohody o volném obchodu mezi EU a Vietnamem a EU a Singapurem na ekonomiku ČR.

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu

 d: 2603766

Období: 2017

Detailní informace na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu

Projekt ERN-0410-CZ-08.03.2017: Ekonomická konference pro mladé vědce

Řešitel: PaedDr. Helena Neumannová, Ph.D.

Abstrakt: Projekt podpoří stávající spolupráci mezi TUL a IHI v Žitavě. Realizace projektu umožní nad rámec VŠ vzdělání vzájemné poznávání studentů obou partnerských univerzit. Konference umožní výměnu znalostí a zkušeností mezi oběma cílovými skupinami.Vedle vědecké části bude součástí projektu také praktická část - exkurze, která bude tematizovat regionální podnikání.

Poskytovatel: Evropské strukturální fondy

 d: ERN-0410-CZ-08.03.2017

Období: 2017

Projekt SGS-EF-3300-21192: Vymezení významných zaměstnavatelů v Libereckém kraji

Řešitel: Ing. Mgr. Lenka Suková, Ph.D.

Abstrakt: Hlavním cílem podávaného projektu je vytvoření databáze významných zaměstnavatelů Libereckého kraje, která bude obsahovat data pro identifikaci partnerských vztahů v jejich odnikání pro zjištění jejich úrovně integrace. Tyto budou zjišťovány pomocí sekundárního výkumu. Následně budou specifikovány, tříděny a vyhodnoceny.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-3300-21192

Období: 2017

Projekt SGS-EF-3600-21194: Využití otevřených dat pro účely zavádění a řízení start - up projektů a zvyšování firemní transparentnosti

Řešitel: Ing. Jan Boubín

Abstrakt: Cílem projektu je zhodnotit možnosti aplikace otervřených dat pro start-up projekty a úroveň závislosti mezi otevřeností dat a transparentností. Na základě poznatků z rešerší a statistické analýzy budou nastíněny možnosti využití otevřených dat por účely start-up a vztah mezi otevřeností dat a transparentností.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-3600-21194

Období: 2017

Projekt 7F16033: Nový začátek - Spolupráce mezi TUL (EF) a NTNU (FE)

Řešitel: Ing. Jaroslav Demel, Ph.D.

Abstrakt: 1. 1. 2017 zahájila svoji činnost zcela nová Ekonomická fakulta na NTNU (Norwegian University of Science and Technology). V roce 2016 tato univerzita splynula s dvěma lokálními univerzitami Hogskolen i Gjovik a Hogskolen i Alesund, dále pak s jednou vyšší odbornou školou Handelsskole i Trondheim; a vytvořila tak největší univerzitu v Norsku. Tento vnitřní proces vedl k rozhodnutí, že na NTNU vznikne nová Ekonomická fakulta, která se bude skládat z jednotlivých již existujících kateder v rámci nové NTNU. Ekonomická fakulta na NTNU dosud neexistovala, vzniká tady tak nový prostor pro budoucí spolupráci partnerských fakult na všech úrovních. V rámci tohoto dotačního programu by EF TUL ráda využila již existujících osobních kontaktů Ing. Martiny Ortové, Ph.D., získaných v r. 2009 a 2015 (výuka na téma Společenská odpovědnost firem a jednání o budoucí spolupráci na Faculty of Social Sciences and Technology, Management, Department of Industrial Economics and Technology Management v Trondheimu - IØT); a dále v r. 2016, kdy naopak na základě těchto českých pracovních cest kolega z norské univerzity Sigurd Vildåsen realizoval pracovní cestu na EF TUL a vedl zde výuku v oblasti Sustainable Development a seminář na téma Doktorské studium v Norsku. Obě strany vidí možnost rozšíření spolupráce jak na úrovni jednotlivých kateder, ekonomických fakult, tak na úrovni univerzitní. Cílem tohoto projektu je představení a zhodnocení možností spolupráce mezi TUL a NTNU, konkrétně jejich ekonomických fakult; a to v oblasti pedagogické, organizační a vědecké.

Poskytovatel: MŠMT

 d: 7F16033

Období: 2017

Detailní informace na IS VaVaI

Projekt SGS-EF-0000-21191: Personální marketing a řízení značky zaměstnavatele

Řešitel: Ing. Světlana Myslivcová, Ph.D., ING.PAED.IGIP

Abstrakt: Cílem projektu je připravit odbornou monografii na téma personální marketing a budování značky zaměstnavatele pro tisk. Kniha (monografie) bude obsahovat v jednotlivých kapitolách teoretická východiska, odborné znalosti, výsledky výzkumů a případové studie, které budou navazovat na v minulých dvou letech realizované projekty.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-0000-21191

Období: 2017

Projekt SGS-EF-0000-21186: Účetní systémy jako východiska řízení podniku

Řešitel: Ing. Růžena Kafková

Abstrakt: Výzkumným záměrem projektu je komparace a zhodnocení účetních systémů a jejich přínosu pro řízení podniku z hlediska finančního a manažerského účetnictví v české a zahraniční ekonomice. Komparace bude provedena na základě poznatků získaných na studijním pobytu na prestižní evropské univerzitě (University of St. Gallen). Východiskem bude rešerše české a zahraniční literatury a výstupů provedených výzkumů na dané univerzitě.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-0000-21186

Období: 2017

Projekt SGS-EF-0000-21189: Výzkum hodnocení výkonnosti klastrů v České republice

Řešitel: Ing. Natalie Pelloneová, Ph.D.

Abstrakt: Hlavním cílem podávaného projektu je výzkum vlivu klastrové koncepce na zvýšení výkonnosti subjektů do klastru zapojených. Bude vytvořena vlastní databáze členských subjektů ve zvoleném přirozeném klastru, v klastrové organizaci a subjektů stojících mimo zvolený region a klastr a ze získaných dat bude následně ověřen vztah mezi účastí subjektu v klastru a výkonností tohoto subjektu.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-0000-21189

Období: 2017

Projekt SGS-EF-0000-21185: Využití big dat a data miningových technik pro predikci mimořádných situací

Řešitel: Ing. Bc. Marián Lamr, Ph.D.

Abstrakt: Státní i soukromou sférou jsou shromažďována velká množství dat, která nejsou vždy efektivně využita. Data mining umožnuje vyhledávat ve velkých objemech dat pomoc algoritmů odhalujících skryté netriviální závislosti a vytvářet prediktivní modely na základě dat. Výsledky predikčních modelů lze využívat pro manažerská rozhodnutí týkající se nejen korporátní sféry ale i např. predikci rizika vzniku nehody.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-0000-21185

Období: 2017

Projekt SGS-EF-0000-21187: Ekonomické, geografické a demografické determinanty pracovní neschopnosti v ČR

Řešitel: Ing. Markéta Bartůňková

Abstrakt: Vybrané téma řeší komplexní problematiku vztahů dočasné pracovní neschopnosti na úrovni makroekonomických determinant prostředí zaměstnanců, včetně hodnocení dopadu efektivity faktorů na její čerpání v rámci krajů ČR.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-0000-21187

Období: 2017

Projekt SGS-EF-0000-21193: Hodnocení dodavatelů v průmyslových firmách

Řešitel: Ing. Dagmar Benediktová

Abstrakt: Výběr a hodnocení dodavatelů představují v rámci společnosti jednu z nejdůležitějších činností, která výraznou měrou ovlivňuje její konkurenceschopnost. Správné nastavení hodnotícího procesu, systematické provádění hodnocení dodavatelů a vyvozování příslušných závěrů a opatření, mohou ovlivnit celkové fungování, jakož i chod společnosti.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-0000-21193

Období: 2017

Projekt SGS-EF-0000-21188: Možnosti využití sociálních influencerů pro zvýšení konkurenceschopnosti drobných podnikatelů a rodinných podniků

Řešitel: Ing. Jitka Ládrová

Abstrakt: Cílem projektu je zmapovat aktuální stav tzv. sociálních influencerů (tedy osob, které ve větší míře ovlivňují své okolí prostřednictvím sociálních médií) na území České republiky a Slovenska a navrhnout možnosti, jakými lze jejich vliv využít pro účely propagace drobných podnikatelů a rodinných podniků.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-0000-21188

Období: 2017

Projekt CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0000437: Spolupráce vysokých škol pro udržitelný rozvoj česko-polského příhraničí

Řešitel: PaedDr. Helena Neumannová, Ph.D.

Abstrakt: Projekt umožní studentům obou zúčastněných partnerských vysokých škol zvýšit jejich profesní a interkulturní kompetence a lépe je vybavit pro podmínky pracovního trhu. Studentům budou zprostředkována odborná témata s regionální, interkulturní a binacionální tematikou, která je budou senzibilizovat pro specifické potřeby regionu. Společné workshopy vytvoří sítě a regionální propojení, která studentům nastíní perspektivy pro jejich další osobní a profesní rozvoj.

Poskytovatel: MŠMT

 d: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0000437

Období: 2016 - 2017

Detailní informace na stránkách projektu

Projekt 2016-1-CZ01-KA203-023916: Malé a střední podniky Síť pro získávání, udržení a zvyšování výkonnosti lidských zdrojů

Řešitel: doc. Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D.

Abstrakt: Nový výukový modul HRM v angličtině, výzkum HR v MSP, případové studie. Projekt je založen na partnerství univerzit z 5 zemí (Velká Británie - Huddersfield, Německo - Zwickau, Litva - Klaipeda, Finsko - Kajaani).

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu

 d: 2016-1-CZ01-KA203-023916

Období: 2016 - 2019

Detailní informace na stránkách projektu

Projekt MPO168321: Studie dopadů Komplexní hospodářské a obchodní dohody mezi EU a Kanadou (CETA) na ekonomiku ČR

Řešitel: doc. Ing. Aleš Kocourek, Ph.D.

Abstrakt: Zpracování studie "dopadů Komplexní hospodářské a obchodní dohody mezi EU a Kanadou (CETA) na ekonomiku ČR" je důležitou součástí ratifikačního procesu dohody a bude sloužit jako podklad pro předložení dohody k ratifikaci Vládě a Parlamentu ČR.

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu

 d: MPO168321

Období: 2016

Detailní informace na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu

Projekt SGS-EF-3420-21144: Podnikové kalkulace ve vztahu k výkonnosti podniku

Řešitel: Ing. Růžena Kafková

Abstrakt: Hlavním cílem projektu je kvantitativně zhodnotit vztah mezi podnikovými kalkulacemi a výkonností podniku u vybrané skupiny podniků. Kalkulované hodnoty výkonu mají zásadní význam pro rozhodování, výrobkové řízení, řízení hospodárnosti, stanovení ceny výkonu, s dopady do ukazatelů celkové výkonnosti podniku. Výzkumným záměrem projektu je zhodnotit sílu příčinné souvislosti mezi kalkulovanými hodnotami a výstupy z finančního účetnictví. Analýza bude provedena na základě empirického výzkumu. Bude provedeno dotazníkové šetření, ve kterém budou osloveny podniky ze zpracovatelského průmyslu, u kterých je využívání kalkulací nejpravděpodobnější. Dotazník bude zaměřen zejména na využití kalkulace úplných vlastních nákladů a faktory, které ji ovlivňují.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-3420-21144

Období: 2016

Projekt SGS-EF-3430-21137: Přímé zahraniční investice a jejich dopad na regionální trhy práce v ČR

Řešitel: Ing. Renata Čuhlová, Ph.D, BA (Hons)

Abstrakt: Cílem projektu je identifikovat a posoudit efekty zahraničních nadnárodních firem lokalizovaných v ČR formou přímých zahraničních investic na trh práce v regionech ČR. V rámci projektu budou zkoumány vybrané regionální celky na základě klasifikace NUTS 3. Výchozím zkoumaným regionem bude Liberecký kraj. Existence těchto efektů na regionální trhy práce bude ověřena pomocí kvantitativních výzkumných metod na vzorku nadnárodních firem čerpajících v České republice investiční pobídky.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-3430-21137

Období: 2016

Projekt SGS-EF-3600-21138: Současné aplikace otevřených dat v České republice

Řešitel: Ing. Jan Boubín

Abstrakt: Cílem projektu je zhodnotit současnou úroveň využívání otevřených dat vládními, soukromými a veřejnými institucemi v České republice. Na základě poznatků z rešerší a dotazníkových šetření bude analyzována současná situace.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-3600-21138

Období: 2016

Projekt SGS-EF-3300-21139: Podpora rozvoje výzkumu v oblasti environmentálního managementu na Ekonomické fakultě Technické univerzity v Liberci

Řešitel: Ing. Ladislava Míková

Abstrakt: Projekt se zaměřuje na aplikovaný výzkum v oblasti environmentálního managementu z pohledu podniku, jehož předmětem činnosti je řešení unikátní ekologické zátěže. Jedná se o řešení specifického problému, který vyžaduje multioborovou spolupráci expertů. multioborový výzkum zabývající se odvaly, by měl sloužit k vytvoření případové studie a podpoření mezioborové spolupráce expertů zabývajících se výzkumem v oblasti environmentálního managementu.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-3300-21139

Období: 2016

Projekt SGS-EF-3430-21140: Sociální síť Facebook a její vliv na loajalitu zákazníků značkového oblečení

Řešitel: Ing. Jitka Burešová, Ph.D.

Abstrakt: Projekt má za cíl definovat faktory a benefity ovlivňující budování loajality fanoušků firemních stránek módních značek na Facebooku. Pomocí kvalitativního a kvantitativního šetření bude navržen komunikační model a zjištěna současná situace komunikace firem na Facebooku.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-3430-21140

Období: 2016

Projekt SGS-EF-3300-21141: Podnikové procesy ve vazbě na vybrané aspekty podnikatelského prostředí

Řešitel: Ing. Mgr. Lenka Suková, Ph.D.

Abstrakt: Cílem podávaného projektu je výzkum v oblasti vybraných aspektů řízení u jednotlivých podnikatelských subjektech. Vymezení souvislostí a objasnění vztahů mezi organizační strukturou podnikatelských subjektů a vybranými charakteristikami ve vazbě na efektivní výkonnost. Komparace rodinných a nerodinných podniků v České republice v závislosti na vybraných aspektech udržitelnosti rozvoje podniku.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-3300-21141

Období: 2016

Projekt SGS-EF-3320-21142: Pokročilé informační a komunikační služby jako klíčový nástroj při managementu mimořádných událostí

Řešitel: Ing. Bc. Marián Lamr, Ph.D.

Abstrakt: Hlavním cílem projektu je navrhnout nové efektivní služby managementu vybraných mimořádných událostí s využitím pokročilých možností ICT s ohledem na dynamické změny vnějšího prostředí. Hlavními výstupy budou návrhy nových či inovovaných koncepcí vybraných služeb včetně dílčích řešení (např. automaticky aktualizovatelná databáze aspektů dopravních nehod, zabezpečená distribuce adekvátních informací v mimořádných situacích, návrh teoretického modelu pro efektivní krizové řízení s využitím ontologií a matematických nástrojů).

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-3320-21142

Období: 2016

Projekt SGS-EF-3430-21143: Využití personálního marketingu v podnikové praxi II.

Řešitel: Ing. Světlana Myslivcová, Ph.D., ING.PAED.IGIP

Abstrakt: Cílem projektu je na základě získaných vědomostí a zkušeností z předcházejícího projektu pokračovat v identifikaci možností implementace personálního marketingu u firem v Libereckém kraji. Rozšířit soubor respondentů tak, aby bylo možno závěry zobecnit a vztáhnout na všechny velikosti podniků (v již realizovaném projektu SGS 2015 byli osloveni největší zaměstnavatelé Libereckého kraje). Projekt v roce 2015 odhalil potřebu dále rozšířit informační zdroje v oblasti personální marketingu v rovině teoretické i praktické s důrazem na aplikaci zjištění z primárních dat v podnikové praxi. Nový projekt navazuje obsahově na projekt SGS 2015 a zároveň tematicky navazuje na výzkumný záměr fakulty "Strategické řízení výkonnosti podniku - část: Znalostní společnost". Projekt by měl také podpořit vypracování disertační práce.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-3430-21143

Období: 2016

Projekt: Fakultní výzkumný záměr Ekonomické fakulty

Řešitel: doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D.

Poskytovatel: MŠMT

Období: 2016 ‐ 2020

Projekt TD03000035: Rodinný podnik - řešení sociálních a ekonomických disparit obcí

Řešitel: prof. Ing. Ivan Jáč, CSc.

Abstrakt: Cílem projektu je specifikovat rodinné podnikání jako nástroj rozvoje hospodářského a sociálního prostředí obcí se zaměřením na obce venkovského typu. Uvedené prostředí je dále vymezeno subregionální strukturou ČR. Obce jsou vymezeny z hlediska jejich postavení v širším území, s ohledem na spádovost za občanskou vybaveností a ekonomickými aktivitami. Uvedené účelové vymezení je konfrontováno s administrativním (přesahy jsou komentovány). Důvodem je potřeba vytvořit rámec pro návrhy podpory (přímé i nepřímé) rozvoje hospodářského a sociálního prostředí obce ve vazbě na rodinné podniky. Dílčími záměry jsou identifikace a hodnocení rodinných podniků, analýza formy jejich podpory včetně vzdělávání. Uživateli těchto výsledků budou orgány státní správy, samosprávy a management rodinných podniků.

Poskytovatel: Technologická agentura ČR

 d: TD03000035

Období: 2016 ‐ 2017

Detailní informace na IS VaVaI

Projekt GA16-08786S: Dopad transparentnosti lobbingu na demokratizaci a její důsledky

Řešitel: doc. Ing. Šárka Laboutková, Ph.D.

Abstrakt: Projekt se zabývá aktuálním a dosud nevyřešeným problémem transparentnosti lobbingu. V současných teoriích a modelech, které se lobbingem zabývají, chybí reflexe transparentního lobbingu hlavně kvůli nejasným hranicím mezi korupcí, lobbingem obecně a transparentním lobbingem. Je důležité zdůraznit transparentnost právě ve spojení s fenoménem korupce a položit si otázku: za jakých okolností může být transparentnost účinným nástrojem při snižování korupce a zlepšování institucionální kvality? Projekt se proto zaměřuje na identifikaci objektivních metod měření transparentnosti lobbingu prostřednictvím studia faktorů přispívajících k transparentnosti lobbingu, na prokázání pozitivních dopadů transparentnosti lobbingu na rozvoj demokratizace a občanské společnosti, na rozhodovací procesy ve vazbě na efektivní alokaci veřejných zdrojů a na kvantifikaci dopadů transparentního, resp. netransparentního lobbingu na institucionální kvalitu, ekonomickou výkonnost a konkurenceschopnost.

Poskytovatel: Grantová agentura ČR

 d: GA16-08786S

Období: 2016 ‐ 2018

Detailní informace na IS VaVaI

Projekt 11440058: Kvalita podnikatelského prostředí v cestovním ruchu v příhraničních oblastech Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa

Řešitel: doc. PhDr. Ing. Jaroslava Dědková, Ph.D.

Abstrakt: Cílem projektu je provést analýzu podnikatelského prostředí v cestovním ruchu v příhraničním prostředí ČR a Polska. Analýzu provedou studenti oboru Cestovní ruch EF TUL a UA Polsko na základě provedeného marketingového výzkumu dotazováním a pozorováním. Výsledky si studenti vymění na společné konferenci pořádané v dubnu 2015 v Harrachově. Konference se zúčastní 20 studentů ČR a 20 studentů Polska. Součástí této konference bude i společný volnočasový program, který bude sloužit ke vzájemnému poznání kultur a národností. Výstupem bude sborník příspěvků se závěry provedené analýzy.

Poskytovatel: MŠMT

 d: 11440058

Období: 2015

Detailní informace na stránkách projektu

Projekt SGS-EF-0000-0002: Nové možnosti pokročilých informačních a komunikačních technologií při řešení vybraných mimořádných událostí

Řešitel: Ing. Bc. Marián Lamr, Ph.D.

Abstrakt: Za účelem využívání efektivních a inovativních služeb a forem informační podpory při řešení vybraných mimořádných událostí bude provedena hloubková analýza pokročilých informačních a komunikačních technologií. Důraz bude kladen na analýzu potřeb, návrh ontologií a modelových řešení pro efektivní distribuci informací v těchto situacích.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-0000-0002

Období: 2015

Projekt SGS-EF-0000-0003: Podmínky a předpoklady využití kalkulace úplných vlastních nákladů a kalkulace variabilních nákladů a jejich vliv na hospodářský výsledek

Řešitel: Ing. Růžena Kafková

Abstrakt: Hlavním cílem projektu bylo zjistit využití kalkulace úplných vlastních nákladů a kalkulace variabilních nákladů a jejich dopad na rentabilitu jednotlivých výrobků a služeb a vliv na hospodářský výsledek podniku.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-0000-0003

Období: 2015

Projekt SGS-EF-0000-21073: Analýza metodik projektového řízení v malých, středních a velkých firmách v ČR

Řešitel: Mgr. Tereza Semerádová, Ph.D.

Abstrakt: Cílem projektu je zmapovat aktuální stav řízení informačních procesů českými firmami v rámci projektového managementu. Prostřednictvím dotazníkového šetření bude analyzováno šíření znalostí a informací týkajících se věcného i formálního zajištění projektu včetně úrovně zapojení softwarové podpory toto šíření umožňující. Následně, na základě těchto dat, bude navrhnut projektový komunikační model umožňující snadnou implementaci projektového řízení jak v komerční, tak i v neziskové, popřípadě akademické, sféře. Provedená analýza také poslouží jako podklad pro identifikaci potřeb a nedostatků českých podniků v této oblasti. Tyto poznatky budou dále využity k inovaci předmětu Projektové řízení, jehož studenti se rovněž budou podílet na řešení tohoto projektu.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-0000-21073

Období: 2015

Projekt SGS-EF-3600-21074: Měření efektů přímých zahraničních investic v regionálních ekonomikách ČR

Řešitel: Ing. Sylvie Blaschke Kotíková, Ph.D.

Abstrakt: Cílem projektu je zhodnotit dopady nadnárodních korporací, které v České republice realizovaly přímou zahraniční investici, na regionální trhy práce. Na základě kvantitativních výzkumných metod budou na vzorku nadnárodních korporací čerpajících v České republice investiční pobídky (tj. významných zaměstnavatelů) ověřovány stanovené výzkumné otázky týkající se existence efektů přímých zahraničních investic na trh práce.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-3600-21074

Období: 2015

Projekt SGS-EF-3300-21075: Úvodní studie rodinného podnikání ve světě i v ČR

Řešitel: Ing. Zuzana Horčičková, Ph.D.

Abstrakt: Projekt se zabýval rešeršemi v oblasti rodinného podnikání v různých světových ekonomikách. V návaznosti na ně byly provedeny rešerše rodinného podnikání v České republice, které je zde dosud opomíjeno, přestože může řešit nejeden ekonomický i neekonomický problém.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-3300-21075

Období: 2015

Projekt SGS-EF-21078-3300: Komparace investičních pobídek a evropských dotací v kontextu regionálního rozvoje

Řešitel: Ing. Karolína Přidalová

Abstrakt: Ve zvoleném tématu bude analyzována efektivnost veřejné finanční podpory, jako jsou investiční pobídky a dotace EU z pohledu firem, které o takovou formu podpory požádaly. Projekt se zaměří na dopady těchto finančních podpor z pohledu makroekonomických ukazatelů ve vybraném regionu NUTS II - region Severovýchod.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-21078-3300

Období: 2015

Projekt TD020047: Regionální cenový index jako indikátor reálných sociálních a ekonomických disparit

Řešitel: prof. Ing. Jiří Kraft, CSc.

Abstrakt: Hlavním cílem projektu je nalézt metodické způsoby hodnocení a řešení reálných subregionálních disparit v ČR na základě adjustace nominálních ukazatelů prostřednictvím regionálních cenových indexů (RCI), jež umožní prostorové srovnání cenových úrovní. V rámci projektu budou vymezeny subregionální oblasti z hlediska aplikace RCI, bude adjustován spotřebitelský koš pro výpočet RCI (certifikovaná metoda) a zajištěna potřebná data. Budou navržena konkrétní opatření v oblasti hospodářských politik. Hlavním partnerem projektu je Český statistický úřad. Výzkumná metodika bude navržena k certifikaci MMR ČR.

Poskytovatel: Technologická agentura ČR

 d: TD020047

Období: 2014 - 2015

Detailní informace na IS VaVaI

Projekt SGS-EF-0000-0001: Faktory ovlivňující postoje zákazníků a hodnotu vnímanou zákazníky ve vztahu k luxusním módním značkám na českém trhu

Řešitel: Ing. Jitka Burešová, Ph.D.

Abstrakt: Problematika luxusních značek spojená s nákupním chováním zákazníků, jejich spokojeností a loajalitou, životním stylem, vnímanou hodnotou i demografickými, psychografickými a kulturními rozdíly byla předmětem mnohých výzkumů realizovaných v západních i východních kulturách. Tento výzkum si kladl za cíl prozkoumat zmíněnou tématiku v podmínkách České republiky. Hlavním cílem výzkumného projektu bylo zmapovat vnímání a postavení luxusních značek oblečení na českém trhu a identifikovat atributy hodnoty luxusní značky pro zákazníka.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-0000-0001

Období: 2014

Projekt SGS-EF-3420-21021: Analýza současného přístupu podniků k hodnocení výkonnosti a finanční situace s pomocí podnikových informačních systémů

Řešitel: Ing. David Pur, Ph.D.

Abstrakt: Hlavním cílem projektu bylo zmapovat a analyzovat současný přístup podniků v oblasti hodnocení finanční výkonnosti a finanční situace podniků. V souladu s uvedeným hlavním cílem bylo nezbytné zjistit, jaké ukazatele jsou pro hodnocení finanční výkonosti nejčastěji používány, jaké vstupní veličiny a v jakém tvaru jsou dosazovány a jakou roli sehrávají v tomto procesu podnikové informační systémy. Předmětem zkoumání bylo využití výsledků jak finanční analýzy, tak i dalších ukazatelů hodnotících výkonnost podniku (např. produktivity práce, vliv způsobů ocenění zásob na výsledky finanční analýzy apod.).

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-3420-21021

Období: 2014

Projekt SGS-EF-3600-21018: Identifikace změn a analýza procesu transformace a harmonizace české pojistné legislativy s legislativou EU

Řešitel: Ing. Lenka Štibrányiová

Abstrakt: Projekt je zaměřen na identifikaci změn v rámci procesu evropské integrace a na podrobnou analýzu procesu průběhu transformace a postupné harmonizace české pojistné legislativy s legislativou EU. Předmětem projektu bude především rozbor procesů implementace právních předpisů EU do české legislativy, a to konkrétně v oblasti pojišťovnictví.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-3600-21018

Období: 2014

Projekt SGS-EF-430-21017: Faktory vymezující spokojenost a loajalitu online nakupujících zákazníků

Řešitel: Ing. Veronika Mašínová

Abstrakt: Projekt je zaměřen na zjištění profilu zákazníků podniků internetového obchodu. Za tímto účelem bude provedeno šetření formou elektronického dotazování. Získané výsledky přispějí k vymezení potřeb a hodnot zákazníků nakupujících na internetu, k identifikování segmentů a jejich charakteristik. Získané informace budou mít nejenom praktické využití, ale obohatí i stávající teoretické poznatky.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-430-21017

Období: 2014

Projekt SGS-EF-3430-2102: Model internetové komunikace se zákazníkem v odvětví hotelnických služeb

Abstrakt: Tento projekt si kladl za cíl zmapovat všechny nástroje internetové komunikace firem v odvětví hotelových či ubytovacích služeb, jejich využití v těchto firmách a na základě výsledků z dotazníkového šetření sestavit model internetové komunikace se zákazníky, který bude popisovat, jak těchto prostředků využívat nejefektivněji. Model měl popisovat například to, v jaké fázi získávání či zpracování zakázky je vhodné využívat určitý nástroj internetové komunikace a jak jej využít nejlépe.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-3430-2102

Období: 2014

Projekt SGS-EF-3300-21022: Evropské znalostní sítě v kontextu vědecko-výzkumného prostředí ČR I.

Řešitel: Ing. Radka Pittnerová

Abstrakt: Předmětem výzkumu byly mezinárodní znalostní sítě financované z Rámcových programů EU pro výzkum a technologický vývoj. Metodický postup použitý pro výzkum vycházel z principů analyticko-syntetické metody vědecké práce. Předložený projekt byl plánován jako první část dvouletého výzkumného záměru. V prvním roce realizace výzkumu (rok 2014) se výzkumný tým zaměřil na analýzu makroprostředí. V další fázi výzkumné práce se tým zaměřil na identifikaci vzájemných vztahů vybraných veličin v tomto systému. Na základě takto provedené analýzy a následné syntézy zkoumaných veličin byly získány informační vstupy pro další statistickou analýzu nezbytnou pro zodpovězení výzkumných otázek.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-3300-21022

Období: 2014

Projekt SGS: Inovace a varianty vertikální integrace

Řešitel: Ing. David Kubát, Ph.D., ING.PAED.IGIP

Abstrakt: Tento projekt si klade za úkol navržení správného nastavení informační podpory při řešení mimořádných situací pomocí analýzy výchozího stavu. Cílovou skupinou šetření jsou vybraní klíčoví účastníci mimořádných situací. V projektu je kladen důraz na kvalitní zmapování procesů, které se odehrávají v situacích bezprostředně navazujících na mimořádnou situaci. Vytvoření procesní mapy je základem pro optimalizaci nastavení informační podpory. Agilní přístup informační podpory spočívá v nasazení jednotného řešení napříč všemi zúčastněnými složkami podílejícími se na aktivitách v těchto situacích. Oproti tradičnímu přístupu tvorby informačních řešení bude aplikován obecný rámec, který na základě zpětných vazeb od cílových skupin může být upravován a optimalizován pro nasazení v praxi. Výhodou využití agilních přístupů je rychlá aplikace s následnou možností dotvoření částí, které na základě zpětné vazby byly vyhodnoceny jako méně efektivní. Dalším z cílů projektu bude analýza aspektu odškodňování v rámci realizace mimořádných událostí, a to nejen v kontextu legislativních změn v České republice (ČR). Právě aspekt pojištění v rámci řešení následků realizace mimořádných událostí hraje velice významnou roli, kdy v druhé polovině roku 2013 si hlavní koordinátor IZS v ČR Hasičský záchranný sbor ČR vydobyl pravidelný příspěvek na svou činnost, při likvidaci škod vzniklých havárií automobilů, od pojišťoven, které nabízejí produkty povinného ručení, čímž se tento produkt pro klienty zdraží.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-3320-21019

Období: 2014

Projekt SGS-EF-38000-115: Inovace a varianty vertikální integrace

Řešitel: doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D.

Abstrakt: Cílem projektu bylo zpracování odborné rešerše a realizace pilotních průzkumů pro návrh budoucího projektu GA ČR v oblasti managementu inovací a s tím spojené integraci ekonomických subjektů. Tento cíl byl stanoven v souvislosti s již realizovanými výzkumnými aktivitami na Ekonomické fakultě TUL. Výstupem projektu je ucelená znalostní základna, která iniciuje další výzkum v této oblasti. Výchozím bodem projektu byla rozsáhlá rešerše dostupných domácích i zahraničních literárních zdrojů z oblasti řízení inovací, integrace podniků a logistických procesů. Na tuto rešerši informačních zdrojů navázal vlastní empirický výzkum zaměřený na problematiku spin-off firem, jednotlivých forem integrace podniků, inovačního chování firem v průmyslových zónách a vývoje klastrových iniciativ.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-38000-115

Období: 2013

Projekt SGS: Determinanty kapitálové struktury podniků v České republice

Řešitel: Ing. Lenka Strýčková, Ph.D.

Poskytovatel: MŠMT

Období: 2013

Projekt SGS-EF-38007-115: Analýza zásob v dvouúrovňovém dodavatelském řetězci

Řešitel: Ing. Lucie Synáková

Abstrakt: Výsledkem projektu je sestavený model chování dodavatelského řetězce, který analyzuje zisk výrobce, distributora a celého řetězce v závislosti na různé struktuře vlastních nákladů prodávaného produktu a různé cenové strategii výrobce.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-38007-115

Období: 2013

Projekt SGS-EF-38010-115: Přístupy EU k regulaci finančních trhů a její vliv na český finanční sektor

Řešitel: Ing. Lenka Štibrányiová

Abstrakt: Projekt je zaměřen na analýzu přístupů institucí EU k regulaci finančních trhů a na jejich vývoj. V rámci toho budou posouzeny i předpoklady, možné přínosy či dopady na členské státy a zejména ĆR. Půjde zejména o problémy související s realizací koordinované či společné hospodářské a měnové politiky.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-38010-115

Období: 2013

Projekt SGS-EF-380110-115: Komparace modelů řešení environmentálních rizik na světovém pojistném trhu

Řešitel: Ing. Pavla Kubová, Ph.D.

Abstrakt: Projekt byl věnován komparaci modelů, které řeší problematiku environmentálních rizik na světovém pojistném trhu. K naplnění tohoto cíle bylo zapotřebí splnit cíle dílčí, a to vymezit formy finančního zajištění při odpovědnosti za škody na životním prostředí. Dále pak analyzovat vývoj legislativy v oblasti ochrany životního prostředí.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-380110-115

Období: 2013

Projekt SGS-EF-0000-38007: Analýza vypovídací schopnosti Altmanova bankrotního modelu v ČR

Řešitel: Ing. Markéta Mačí

Abstrakt: Projekt byl věnován bankrotnímu modelu konkrétně zhodnocení vypovídací schopnosti Altmanova modelu a jeho modifikacím jako jedněm z hlavních představitelů souhrnných modelů pro určení predikce úspěšnosti podniku respektive jeho finančního zdraví.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-0000-38007

Období: 2013

Projekt SGS-EF-38004-115: Vybraná problematika finančního řízení podniku v kontextu současné daňové legislativy

Řešitel: Ing. Martina Černíková, Ph.D.

Abstrakt: Cílem projektu je zkoumat vliv daní (zejména daní z příjmů) na rozhodování managerů podniků o optimální kapitálové struktuře. Budou provedeny rešerše odborných zdrojů s cílem zmapovat vývoj teorií optimální kapitálové struktury a budou syntetizovány odborné přístupy k problematice vlivu daní na optimální kapitálovou strukturu Dílčím cílem je zkoumat reflexi současné daňové legislativy v kapitálové struktuře podniků ČR. V závěru projektového období budou diskutovány vybrané problémy finančního řízení podniků v kontextu současné daňové praxe.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-38004-115

Období: 2013

Projekt SGS: Analýza využitelnosti dat z podnikového informačního systému SAP pro potřeby sestavení finančního plánu

Řešitel: Ing. David Pur, Ph.D.

Poskytovatel: MŠMT

Období: 2013

Projekt SGS-EF-38006-115: Využití CRM (řízení vztahů se zákazníky) na B2B trzích v Libereckém kraji

Řešitel: Ing. Jana Marková

Abstrakt: Primárním cílem projektu je identifikace míry využití CRM na B2B trzích v Libereckém kraji. Implementují podniky CRM? Jaké technologie využívají? Proč zavádí CRM? Existují bariéry implementace? Dalším cílem je identifikovat faktory, které vedou ke zvýšení konkurenceschopnosti v oblasti řízení vztahů se zákazníky a konkurenceschopnosti podniku. Přínosem projektu je posílení vědomostní a znalostní základny.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-38006-115

Období: 2013

Projekt SGS-EF-38009-115: Vliv hospodářské krize na rozhodování vybraných společností v oblasti financí

Řešitel: Ing. Martin Petříček, MBA

Abstrakt: Cílem projektu bylo jednak analyzovat rozhodnutí, která sledované podniky uplatňují v době hospodářské krize, a zároveň zjistit, na základě jakých informací sledovaný subjekt určuje, zda se jedná o problém v ekonomice, na který je třeba reagovat. Zároveň si projekt kladl za cíl stanovit případná doporučení na zkvalitnění implementace rozhodnutí do procesu.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-38009-115

Období: 2013

Projekt SGS-EF-380111-115: Energetická náročnost české ekonomiky

Řešitel: Ing. Pavla Zahradníková

Abstrakt: Dílčím výsledkem projektu je vytvoření rešerše na téma energetické politiky České republiky v kontextu s Evropskou unií se zaměřením na energetickou náročnost ekonomik. V rámci výzkumu byl na základě analýzy objasněn současný stav energetické politiky České republiky, její cíle, byly určeny její hlavní charakteristiky (silné a slabé stránky) a postavení české energetické politiky v rámci celé Evropské unie.

Poskytovatel: MŠMT

 d: SGS-EF-380111-115

Období: 2013

Projekt SGS-EF-38001-115: Vymezení subregionů pro rozlišení a řešení sociálních a ekonomických disparit

Řešitel: doc. PhDr. Ing. Jaroslava Dědková, Ph.D.

Abstrakt: Projekt se bude zabývat analýzou faktorů konkurenceschopnosti a jejich vlivem na úspěšnost firem v české části Euroregionu Nisa. Cílem projektu je vytipovat hlavní faktory, ovlivňující konkurenceschopnost firem na základě provedeného primárního výzkumu a porovnat je s výsledky dotazování z roku 2003.

Poskytovatel: MŠMT

Kód: SGS-EF-38001-115

Období: 2013

Projekt TD010029: Vymezení subregionů pro rozlišení a řešení sociálních a ekonomický ch disparit

Řešitel: prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D.

Abstrakt: Cílem projektu je navrhnout subregionální strukturu ČR, která bude založena na tzv. klastrech obcí.

Poskytovatel: Technologická agentura ČR

Kód: CZ.1.07/2.2.00/28.0317

Období: 2012 ‐ 2013

Detailní informace na IS VaVaI

Projekt CZ.1.07/2.2.00/28.0317: Inovace mezioborového studijního programu Ekonomika a management se zaměřením na znalostní ekonomiku

Řešitel: PhDr. Ing. Helena Jáčová, Ph.D.

Abstrakt: Obsahem předkládaného projektu je proces inovace studijního programu Ekonomika a management Ekonomické fakulty TUL. Inovace zahrnuje modularizaci navazujícího studia, inovaci 61 předmětů (z toho 21 v anglickém jazyce) a vznik 5 - 7 nových předmětů. Obsahem předkládaného projektu je proces inovace studijního programu Ekonomika a Management Ekonomické fakulty TUL. Inovace zahrnuje modularizaci navazujícího studia, inovaci 61 předmětů (z toho 21 v anglickém jazyce) a vznik 5 - 7 nových předmětů. Součástí inovace předmětů je zařazení nových didaktických metod, zejména tvorba e-learningové podpory pokročilé úrovně. V oblasti e-learningu projdou řešitelé inovace předmětů adekvátním školením. Součástí projektu je zároveň zavedení systémů monitoringu potřeb trhu práce a vnitřního hodnocení. Primární cílovou skupinou jsou studenti oborů v rámci inovovaného programu jako uživatelé inovovaných předmětů. Sekundární cílovou skupinou jsou akademičtí pracovníci inovující své předměty. Výstupy projektu (inovované předměty) budou částečně využívány ostatními studijními programy Ekonomické fakulty i dalších fakult TUL, kde se některé inovované předměty vyučují.

Poskytovatel: MŠMT

Kód: CZ.1.07/2.2.00/28.0317

Období: 2012 ‐ 2014

Detailní informace v databázi op-vk

Projekt CZ.1.07/2.2.00/28.0327: Inovace a podpora doktorského studijního programu

Řešitel: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr.

Abstrakt: Projekt je určen na inovaci doktorského studijního programu (dále DSP) Systémové inženýrství a informatika, který je realizován ve spolupráci tří vysokých škol: Univerzity Hradec Králové (UHK), Technické univerzity v Liberci (TUL) a Univerzity Pardubice (UPa). Cílovou skupinou jsou zde studenti DSP (dále jen doktorandi) a akad. pracovníci podílející se na realizaci výuky. Cílem projektu je: - provést inovaci vybraných předmětů DSP - všestranně podpořit publikační aktivity doktorandů, což je integrální součástí doktorského studia - umožnit další vzdělávání a zvyšování kvalifikace doktorandů nad rámec běžné výuky - vytvořit multimediální infrastrukturu pro podporu výuky a proškolit skupinu akademických pracovníků v jejím užívání - celkové zvýšení konkurenceschopnosti doktorského studia zlepšením studijních podmínek Plánované aktivity budou realizovány jednak garanty jednotlivých předmětů DSP (především při inovaci DSP) a především pak samotnými doktorandy."

Poskytovatel: MŠMT

Kód: CZ.1.07/2.2.00/28.0327

Období: 2012 ‐ 2014

Detailní informace v databázi op-vk

Projekt CZ.1.07/2.2.00/28.0233: IMPACT - Inovace, metodika a kvalita jazykového vzdělávání a odborného vzdělávání v cizích jazycích v terciární sféře v ČR

Řešitel: PaedDr. Irena Vlčková, Ph.D.

Abstrakt: Projekt IMPACT přináší systematickou změnu výuky odborného a akademického cizího jazyka v terciární sféře v ČR. Soustředí se na metodickou podporu jazykové výuky na VŠ, na inovace konkrétních jazykových kurzů, na standardizaci hodnocení jazykových kompetencí v odborném jazyce a na vzdělávání vyučujících cizích jazyků a v cizích jazycích s důrazem na využitelnost v praxi, podporu internacionalizace a diferenciace vysokých škol.

Poskytovatel: MŠMT

Kód: CZ.1.07/2.2.00/28.0233

Období: 2012 ‐ 2015

Detailní informace v databázi op-vk

Projekt SGS-EF-XXXX-21313: Přístup k řešení přírodních katastrof v zemích EU

Řešitel: Bc. Ing. Karina Tatek Benetti, Ph.D.

Abstrakt: Katedra pojišťovnictví Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci je jedním z mála specializovaných pracovišť, které se věnuje výuce a vědecké práci v oboru pojišťovnictví. V posledních 15 letech bylo území naší republiky opakovaně zasaženo rozsáhlými živelnými pohromami. Náklady na odstranění škod nesou jak pojišťovny, tak i v nemalé míře stát. Státní podpora vzniká vždy ex post, tedy po katastrofě a chybí systémové řešení. V řadě zemí EU (např. Francie, Nizozemí, Norsko) existují propracované systémy, které by mohly být vodítkem pro řešení v České republice. Pro využití zahraničních zkušeností chybí odborně zpracovaná komparační studie, která by jak odborným, tak i politickým kruhům umožnila pokročit v řešení daného problému.

Poskytovatel: MŠMT

Kód: SGS-EF-XXXX-21313

Období: 2012 ‐ 2013

Projekt SGS-EF-XXXX-21211: Analýza pojistného trhu IV

Řešitel: Bc. Ing. Karina Tatek Benetti, Ph.D.

Abstrakt: Katedra pojišťovnictví Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci je jedním z mála specializovaných pracovišť, které se věnuje výuce a vědecké práci v oboru pojišťovnictví. V zájmu spolupráce mezi univerzitou a praxí, za podpory Nadačního fondu na podporu vzdělávání v pojišťovnictví vznikl projekt, který si dal za cíl zpracovat Analýzu pojistného trhu z pohledu nezávislé a odborně zdatné instituce. První fáze projektu, která proběhla v akademickém roce 2008/09 se zaměřila na životní pojištění. Druhá fáze projektu, která proběhla v akademickém roce 2009/10 se zaměřila na neživotní pojištění. Třetí fáze projektu, která proběhla v akademickém roce 2010/11 byla zaměřena především na aktualizaci dostupných údajů potřebných pro aktualizaci stávajících analýz. Čtvrtá fáze, realizovaná v roce 2012/2013, projektu úspěšně navázala na fázi předchozí.

Poskytovatel: MŠMT

Kód: SGS-EF-XXXX-21211

Období: 2012 ‐ 2013

Projekt EEIG-EU/P-Kr/11.65/12: Augmentation de l´efficacité des processus de production (Zvyšování výkonnosti výrobních procesů)

Řešitel: prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D.

Abstrakt: Předmětem projektu je nalezení nástrojů pro lepší uspokojování požadavků interních a externích zákazníků při souběžném lepším využívání zdrojů uplatněním progresivních metod a technik operačního managementu, operačního výzkumu a matematicko-statistických metod. Výstupem bude model analýzy účelnosti a účinnosti výrobních operací a jeho testování v podmínkách vybraných výrobních podniků.

Poskytovatel: MŠMT

Kód: EEIG-EU/P-Kr/11.65/12

Období: 2012 ‐ 2014

Projekt IGS: Development of Integrated Business Intelligence Solutions for Effective Business Continuity Management

Řešitel: Ing. Athanasios Podaras, Ph.D.

Období: 2021 - 2022

Follow us on Facebook

⭐ HODNOCENÍ KVALITY