overlay

Přijímací řízení a přihláška

Přijímací řízení se nerovná přijímacím zkouškám! Přijímací řízení je proces, během kterého se uchazeč hlásí o přijetí ke studiu. Zpravidla se skládá z podání přihlášky, případné účasti na přijímací zkoušce, vyjádření se o přijetí uchazeče ze strany fakulty, případným strzením nástupu na naší fakultu skrze podání zápisového listu a poté fyzickým zápisem ke studiu.

Tato stránka Vám bude průvodcem celého přijímacího řízení.

  1. Směrnice o přijímacím řízení: BAKALÁŘ
  2. Směrnice o přijímacím řízení: INŽENÝŘ
  3. Směrnice o přijímacím řízení: DOKTOR
Jak podat přihlášku?

PODAT E-PŘIHLÁŠKU MŮŽETE ZDE

 

 

1. Přijímací řízení BAKALÁŘ

 

Letošní rok se přijímací zkoušky nekonají. Uchazeči jsou přijímáni následovně:

a) Přednostně jsou přijímáni ti, kteří ve SCIO testech získají 50 a více percentil, a to z OSP a z anglického jazyka (posledním termínem pro vykonání SCIO testů je 20. květen 2023).

b) Další pořadí uchazečů bude stanoveno na základě průměru z obou hodnocení společné státní maturity. (Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, jednak z druhé, povinně volitelné zkoušky z cizího jazyka, nebo matematiky.)

Bakalářské studijní programy

První kolo přijímacího řízení:
26. listopadu 2022 – 30. dubna 2023: příjem elektronických přihlášek ke studiu
do 19. června 2023: doručení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení
3. – 23. července 2023: elektronický zápis ke studiu 

Druhé kolo přijímacího řízení:
1. června 2023 - 15. srpna 2023: příjem elektronických přihlášek ke studiu
do 13. září 2023: doručení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení nebo jeho nostrifikace
15. září 2023 : prezenční zápis ke studiu

Elektronická přihláška zde

Nostrifikace maturitního vysvědčení (kromě Polska, Maďarska, Slovenska, Německa) a certifikát o složení zkoušky z českého jazyka na úroveň B2 je podmínkou pro přijetí zahraničních studentů. Nostrifikaci a certifikát je nutné doručit na studijní oddělení v prvním kole přijímacího řízení nejpozději do 19. června 2023, v případě druhého kola do 13. září 2023.

 

2. Přijímací řízení INŽENÝR

 

Letošní rok se přijímací zkoušky nekonají. Pořadí přijatých uchazečů určí vážený průměr z bakalářského studia (a to do hodnoty 2,8)

K přihlášce uchazeči povinně připojí sken nebo vygenerované pdf s výkazem o dosavadním průběhu bakalářského studia a do příslušného pole doplní vážený aritmetický průměr známek z tohoto výkazu. Absolventi bakalářského studia na EF TUL vygenerují výpis o studiu z IS STAG (záložka Moje studium > Průběh studia > Průběh studia v pdf). Další podrobnosti o pravidlech a podmínkách přijímacího řízení uvádí směrnice děkana č. 6/2022.

Navazující magisterské studijní programy

První kolo přijímacího řízení:
26. listopadu 2022 – 30. dubna 2023: příjem elektronických přihlášek ke studiu
do 19. června 2023: doručení úředně ověřené kopie diplomu (Bc.) nebo jeho nostrifikace
3. – 23. července 2023: elektronický zápis ke studiu

Druhé kolo přijímacího řízení:
1. června 2023 – 15. srpna 2023: příjem elektronických přihlášek ke studiu
do 8. září 2023: doručení úředně ověřené kopie diplomu (Bc.) nebo jeho nostrifikace
13. září 2023: prezenční zápis ke studiu

Elektronická přihláška zde

Nostrifikace Bc diplomu je podmínkou pro přijetí zahraničních studentů (kromě Polska, Maďarska, Slovenska, Německa). Nostrifikaci je nutné doručit na studijní oddělení v prvním kole přijímacího řízení nejpozději do 19. června 2023, v případě druhého kola do 8. září 2023.

 

3. Přijímací řízení DOKTOR

 

Přihláška

Přihláška

1) Příhláška přes IS STAG: Nejprve je třeba odeslat řádnou přihlášku. Bližší informace nalznete níže v kapitole JAK SE PŘIHLÁSIT.

2) E-mailové podklady: K přihlášce ke studiu je nutné elektronicky (na adresu ef@tul.cz) zaslat tyto podklady.
  a) stručný životopis (bez osobních údajů),
  b) představu o zaměření budoucí disertační práce s rozsahem 5-10 stran,
  c) seznam případných vlastních publikací.

Doktorské studijní programy

2. kolo přijímacího řízení do studijního programu PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT

Mezní termín pro podání přihlášky: 15. srpen 2023

Konání přijímací zkoušky: 7. září 2023

Uchazeči bude zaslán e-mail s potvrzením o registraci přihlášky do přijímacího řízení. Pozvánka k přijímacím zkouškám bude zaslána e-mailem. Doklad o dosaženém úplném vysokoškolském vzdělání (popřípadě notářsky ověřenou kopii) přineste k přijímacím zkouškám.

Předpokládaný počet přijímaných doktorandů na každý studijní program: 5

Elektronická přihláška zde
Přijímací řízení

Přijímací řízení

Přijímací řízení se skládá ze dvou částí:

a) Ústní zkouška z anglického jazyka obtížností B2. Uchazeč prokáže komunikativní dovednosti v odborném jazyce.
U specializace Manažerská informatika následuje i písemný test, taktéž na úrovni B2. Uchazeč tak prokáže písemné a komunikativní dovednosti v odborném jazyce.

b) Odborná zkouška: Formou rozpravy k problematice profilových předmětů studijního oboru.

Pravidla přijímacího řízení a podmínky pro přijetí k doktorskému studiu

 

4. Jak se přihlásit?
(DŮLEŽITÉ: Nezapomeň na uhrazení poplatku za všechny přihlášky)

 

1. Fakulta přijímá přihlášky dle platné směrnice - vyhlášky a nařízení děkana týkající se přijímacího řízení lze nalézt na tomto odkaze.

 

2. Přihláška ke studiu se podává pouze v elektronické podobě.

 

3. Na každý studijní obor musí být podána samostatná přihláška se zaplaceným administrativním poplatkem za každý studijní obor. Přihláška bude zaevidována až po zaplacení administrativního poplatku ve výši 600,- Kč na účet Technické univerzity v Liberci u ČSOB Liberec ,
číslo účtu 305806603/0300,
specifický symbol je oborové číslo z přihlášky,
variabilní symbol 649134,
konstantní symbol 378.

Poplatek lze hradit pouze bankovním převodem nebo online kartou. Ve zprávě pro příjemce uveďte jméno a příjmení uchazeče. V okamžiku, kdy bude elektronická přihláška (na základě zaplacení administrativního poplatku) převedena do databáze uchazečů o studium, bude uchazeči zaslán e-mail s potvrzením o registraci přihlášky do přijímacího řízení.

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením pro studium v anglickém jazyce činí 2 000 Kč, resp. 100 USD pro všechny studijní programy, kromě studijního programu International Management, kde je poplatek pro uchazeče z ČR a zemí EU 600 Kč.

 

4. Pozvánka k přijímacím zkouškám bude zaslána elektronicky studijním oddělením fakulty na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.

 

5. Pro každé kolo přijímacího řízení musí být podána nová přihláška včetně platby.

 

6. V případě nesrovnalostí je třeba kontaktovat studijní oddělení fakulty na adrese: prijimacky.ef@tul.cz.

 

Elektronickou příhlášku lze podat skrze informační systém STAG na tomto odkaze

Sledujte nás na Facebooku