overlay

Přijímací řízení a přihláška

Přijímací řízení se nerovná přijímacím zkouškám! Přijímací řízení je proces, během kterého se uchazeč hlásí o přijetí ke studiu. Zpravidla se skládá z podání přihlášky, případné účasti na přijímací zkoušce, vyjádření se o přijetí uchazeče ze strany fakulty, případným stvrzením nástupu na naší fakultu skrze podání zápisového listu a poté fyzickým zápisem ke studiu.

 

1. Přijímací řízení BAKALÁŘ

 

Letošní rok se přijímací zkoušky nekonají. Uchazeči jsou přijímáni následovně:

a) Přednostně jsou přijímáni ti, kteří ve SCIO testech získají 50 a více percentil, a to z OSP (posledním termínem pro vykonání SCIO testů je 25. květen 2024).

b) Další pořadí uchazečů bude stanoveno na základě průměru z obou hodnocení společné státní maturity. (Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, jednak z druhé, povinně volitelné zkoušky z cizího jazyka, nebo matematiky.)

Bakalářské studijní programy

První kolo přijímacího řízení:
25. listopadu 2023 – 30. dubna 2024: příjem elektronických přihlášek ke studiu
do 19. června 2024: doručení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení
3. – 23. července 2024: elektronický zápis ke studiu 

Druhé kolo přijímacího řízení:
1. června 2024 - 15. srpna 2024: příjem elektronických přihlášek ke studiu
do 5. září 2024: doručení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení nebo jeho nostrifikace
10. září 2024 : prezenční zápis ke studiu

Elektronická přihláška zde

Ke studiu mohou být zapsáni ti cizinci:

a) kterým bylo uznáno (nostrifikováno) dosažené středoškolské zahraniční vysvědčení do data zápisu (kromě Polska, Maďarska, Slovenska a Německa, kde není nostrifikace potřeba),

b) kteří úspěšně absolvovali studia českého jazyka v přípravném kurzu na TUL na úrovni B2 nebo získali maturitní vysvědčení ze studia absolvovaného v českém jazyce a

c) kteří vyhověli podmínkám stanoveným pro přijetí ke studiu.

 

2. Přijímací řízení INŽENÝR Master Studies (2 years)

 

Letošní rok se přijímací zkoušky nekonají. Pořadí přijatých uchazečů určí vážený průměr z bakalářského studia (a to do hodnoty 2,8).

K přihlášce uchazeči povinně připojí sken nebo vygenerované pdf s výkazem o dosavadním průběhu bakalářského studia a do příslušného pole doplní vážený aritmetický průměr známek z tohoto výkazu. Absolventi bakalářského studia na EF TUL vygenerují výpis o studiu z IS STAG (záložka Moje studium > Průběh studia > Průběh studia v pdf). Další podrobnosti o pravidlech a podmínkách přijímacího řízení uvádí směrnice děkana č. 5/2023.

Navazující magisterské studijní programy

První kolo přijímacího řízení:
25. listopadu 2023 – 30. dubna 2024: příjem elektronických přihlášek ke studiu
do 19. června 2024: doručení úředně ověřené kopie diplomu (Bc.) nebo jeho nostrifikace
3. – 23. července 2024: elektronický zápis ke studiu

Druhé kolo přijímacího řízení:
1. června 2023 – 15. srpna 2024: příjem elektronických přihlášek ke studiu
do 6. září 2024: doručení úředně ověřené kopie diplomu (Bc.) nebo jeho nostrifikace
11. září 2024: prezenční zápis ke studiu

Elektronická přihláška zde

Podmínky pro zapsání cizinců studujících v českém jazyce ke studiu na EF TUL se řídí § 48 Zákona:

a) bylo jim uznáno (nostrifikováno) zahraniční bakalářské vysokoškolské vzdělání a kvalifikace dle zákona do data zápisu,

b) kteří úspěšně složili zkoušku z českého jazyka na úrovni B2 na některém akreditovaném pracovišti v České republice nebo na katedře cizích jazyků EF TUL a

c) kteří vyhověli podmínkám stanoveným pro přijetí ke studiu.

 

3. Přijímací řízení DOKTOR

 

Přihláška

Přihláška

1) Příhláška přes IS STAG: Nejprve je třeba odeslat řádnou přihlášku. Bližší informace nalznete níže v kapitole JAK SE PŘIHLÁSIT.

2) E-mailové podklady: K přihlášce ke studiu je nutné elektronicky (na adresu ef@tul.cz) zaslat tyto podklady.

a) stručný životopis (bez osobních údajů),
b) představu o zaměření budoucí disertační práce (15-10 stran),
c) seznam případných vlastních publikací,
d) naskenovanou úředně ověřenou kopii diplomu o dosaženém magisterském vysokoškolském vzdělání (případně je nutné ji předložit při přijímací zkoušce).

Doktorské studijní programy

1. kolo přijímacího řízení do studijního programu:

 • PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT
  • Mezní termín pro podání přihlášky: 19. červen 2024 do 12:00 hod.
  • Konání přijímací zkoušky: 26. červen 2024

 

 • SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA
  • Mezní termín pro podání přihlášky: 17. červen 2024 do 12:00 hod.
  • Konání přijímací zkoušky: 24. červen 2024
Elektronická přihláška zde

2. kolo přijímacího řízení do studijního programu:

 • PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT
  • Mezní termín pro podání přihlášky: 20. srpna 2024 do 12:00 hod.
  • Konání přijímací zkoušky: 12. září 2024

 

 • SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA
  • Mezní termín pro podání přihlášky: 20. srpna 2024 do 12:00 hod.
  • Konání přijímací zkoušky: 18. září 2024 od 9:00 hod.
Elektronická přihláška zde

Uchazeči bude zaslán e-mail s potvrzením o registraci přihlášky do přijímacího řízení. Pozvánka k přijímacím zkouškám bude zaslána e-mailem. Doklad o dosaženém úplném vysokoškolském vzdělání (popřípadě notářsky ověřenou kopii) přineste k přijímacím zkouškám.

Předpokládaný počet přijímaných doktorandů na každý studijní program: 5

Přijímací řízení se skládá ze dvou částí:

a) Ústní zkouška z anglického jazyka obtížností B2. Uchazeč prokáže komunikativní dovednosti v odborném jazyce.
U specializace Manažerská informatika následuje i písemný test, taktéž na úrovni B2. Uchazeč tak prokáže písemné a komunikativní dovednosti v odborném jazyce.

b) Odborná zkouška: Formou rozpravy k problematice profilových předmětů studijního oboru.

Pravidla přijímacího řízení a podmínky pro přijetí k doktorskému studiu

 

Jak se přihlásit ke studiu?


(DŮLEŽITÉ: Nezapomeň na uhrazení poplatku za všechny přihlášky)

 

Fakulta přijímá přihlášky dle platné směrnice - vyhlášky a nařízení děkana týkající se přijímacího řízení lze nalézt na tomto odkaze.

Přihláška ke studiu se podává pouze v elektronické podobě.

Pro každé kolo přijímacího řízení musí být podána nová přihláška včetně platby.

 

Podání přihlášky ke studiu

Svou elektronickou přihlášku ke studiu na EF TUL lze podat prostřednictvím informačního systému STAG fakulty.

Zde jako fakultu z nabízených možností vyber "FE - Ekonomická fakulta". Formulář přihlášky Tě provede celým procesem přihlášení ke studiu.

Podat přihlášku ke studiu

 

Administrativní poplatek

Na každý studijní obor musí být podána samostatná přihláška se zaplaceným administrativním poplatkem za každý studijní obor. Přihláška bude zaevidována až po zaplacení administrativního poplatku ve výši 600,- Kč na účet Technické univerzity v Liberci u ČSOB Liberec, viz následující:

číslo účtu 305806603/0300

specifický symbol je oborové číslo z přihlášky,

variabilní symbol 649134

konstantní symbol 378

 

Potvrzení o registraci přihlášky

Pozvánka k přijímacím zkouškám bude zaslána elektronicky studijním oddělením fakulty na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.

 

 

V případě nesrovnalostí je třeba kontaktovat studijní oddělení fakulty na adrese: prijimacky.ef@tul.cz.

 

Elektronickou příhlášku lze podat skrze informační systém STAG na tomto odkaze

Sledujte nás na Facebooku

⚙️ Naši studenti a studentky navštívili... ⭐ HODNOCENÍ KVALITY