Přihlásit

Přijímací řízení

Přijímací řízení pro akademický rok 2023/24 je bez přijímací zkoušky.

Ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu mohou být přijati pouze ti uchazeči, kteří získali titul „bakalář“ nebo jeho ekvivalent. Tuto skutečnost uchazeč prokáže předložením úředně ověřené kopie vysokoškolského diplomu nebo potvrzením o úspěšném vykonání státní závěrečné zkoušky, které doručí osobně na studijní oddělení EF TUL nebo poštou na doručovací adresu školy, v prvním kole přijímacího řízení do 19. června, ve druhém kole do 8. září. Pořadí uchazečů pro přijetí je stanoveno na základě váženého průměru z celého bakalářského studia. Ke studiu mohou být přijati uchazeči s váženým průměrem z bakalářského studia 2,80 a nižším.

Do 19. června 2023 uchazeč doplní do své přihlášky vážený studijní průměr známek z celého bakalářského studia a přiloží výpis o studiu s uvedeným váženým aritmetickým studijním průměrem, kde vahami jsou kredity jednotlivých předmětů. Absolventi bakalářského studia na EF TUL vygenerují výpis o studiu z IS STAG (záložka Moje studium => Průběh studia => Průběh studia v pdf). Další podrobnosti o pravidlech a podmínkách přijímacího řízení uvádí směrnice děkana č. 6/2022.

Nostrifikace Bc diplomu je podmínkou pro přijetí zahraničních studentů (kromě Polska, Maďarska, Slovenska, Německa). Nostrifikaci je nutné doručit na studijní oddělení v prvním kole přijímacího řízení nejpozději do 19. června 2023, v případě druhého kola do 8. září 2023.

První kolo přijímacího řízení:
26. listopadu 2022 – 30. dubna 2023 – podávání elektronických přihlášek ke studiu
do 19. června 2023 – doručení úředně ověřené kopie vysokoškolského diplomu (Bc.)
3. - 23. července 2023 – elektronický  zápis ke studiu
 
Druhé kolo přijímacího řízení:
1. června 2023 – 15. srpna 2023 – podávání elektronických přihlášek ke studiu
do 8. září 2023 – doručení úředně ověřené kopie vysokoškolského diplomu (Bc.)
13. září 203 – prezenční zápis ke studiu

Přihlášky ke studiu do všech studijních programů se přijímají pouze v elektronické podobě. Administrativní poplatek lze platit pouze bankovním převodem nebo online kartou do 30. dubna 2023 pro první kolo přijímacího řízení, resp. do 15. srpna 2023 pro druhé kolo přijímacího řízení.

Přihláška bude zaevidována až po zaplacení administrativního poplatku ve výši 600,- Kč na účet Technické univerzity v Liberci vedený u ČSOB Liberec:

číslo účtu: 305806603/0300
specifický symbol: oborové číslo z přihlášky
variabilní symbol: 649134
konstantní symbol: 378
zpráva pro příjemce: jméno a příjmení uchazeče
Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
 • PWC
Partneři
 • Miton
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK
 • knorr