overlay

Směrnice děkana EF TUL č. 1/2022

Organizace odborných praxí studentů pro studijní programy Informační management a Systémové inženýrství a informatika

KE STAŽENÍ ZDE

 

 

Článek 1
Všeobecná ustanovení

(1) Konkrétní praxi ve firmě zajišťuje odborný garant, jehož úkolem je nejen příprava náplně praxe, ale i pomoc studentům řešit vzniklé otázky, související s jejich působením v dané organizaci.

 

(2) V průběhu praxe studenti zpravidla zpracovávají bakalářskou či diplomovou práci, jejíž zadání vychází z hlavních aktivit, které student řeší v průběhu praxe.

 

(3) Každý student je vprůběhu dlouhodobé odborné praxe pod odborným dohledem konkrétního akademického pracovníka EF TUL. Ten zpravidla jednou v průběhu každého semestru navštíví pracoviště studentů.

 

 

Článek 2
Organizace řízené praxe pro studenty bakalářského studijního programu Informační management

(1) Studenti bakalářského studijního programu Informační management na EF TUL jsou povinni v rámci 3. ročníku studia absolvovat dvousemestrovou („roční“) odbornou řízenou praxi.

 

(2) Student si zapíše v IS STAG předměty Roční řízená praxe I (KIN/PIM1), Bakalářská práce 1 (KIN/B1IM), Roční řízená praxe II (KIN/PIM2), Bakalářská práce 2 (KIN/B2MI), Práce s odborným textem (KIN/POT) a Státní závěrečná zkouška (KIN/IMSZ), které jsou garantovány a zajišťovány katedrou informatiky (dále KIN).

 

(3) Studenti 2. ročníku jsou povinni se zúčastnit semináře Informatické praxe, který se koná zpravidla v úterý v prvním týdnu zkouškového období zimního semestru. Na semináři prezentují dosavadní průběh praxí studenti 3. ročníku. Absolvování semináře Informatické praxe je jednou z podmínek pro získání kreditů z předmětu Řízení IT projektů (KIN/ITP).

 

(4) Student programu Informační management je povinen se registrovat nejpozději v úvodu předmětu Řízení IT projektů (KIN/ITP) na Portálu informatických praxí.

 

(5) V rámci předmětu Řízení IT projektů (KIN/ITP) jsou studenti detailně seznamováni s možnostmi praxí, nabízených spolupracujícími podniky a institucemi. Jejich seznam je průběžně aktualizován na Portálu informatických praxí. Na základě aktivních kontaktů studenta s firmami a oboustranném výběru a upřesňování témat, možností a oboustranných zájmů (při moderaci ze strany EF TUL) dochází k navázání partnerských vztahů, jež jsou východiskem pro uzavření Smlouvy o spolupráci.

 

(6) Student může po předběžném souhlasu firmy navrhnout příslušnému pracovníkovi KIN, zpravidla garantovi předmětu Řízení IT projektů (doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D.) realizaci roční řízené praxe i v jiných organizacích. Zaměření navrhované praxe musí být v souladu se zaměřením studijního programu Informační management a profilem absolventa. Další jednání o smluvním vztahu je podmíněno odsouhlasením příslušným pracovníkem (doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D.) a garantem studijního programu (Mgr. Tereza Semerádová, Ph.D.).

 

(7) Studenti mohou vrámci roční řízené praxe zpracovávat bakalářskou práci. Zaměření bakalářské práce musejí konzultovat s potenciálním vedoucím bakalářské práce. Rámcové téma bakalářské práce si student volí v letním semestru 2. ročníku bakalářského studia v souladu s čl. 2. směrnice děkana o zpracování závěrečných prací na EF TUL.

 

(8) Student konzultuje návrh místa a podmínek své praxe s garantem předmětu (KIN/ITP) nebo s pověřeným pracovníkem KIN. Po schválení návrhu roční řízené praxe student projedná v příslušné organizaci uzavření Smlouvy o spolupráci včetně určení odborného garanta z řad pracovníků organizace.

 

(9) Student je zodpovědný za vyhotovení „Smlouvy o spolupráci při zabezpečení řízené praxe“ (dále jen Smlouvy) a zajištění podpisů obou stran. Smlouva se vypracuje ve dvojím vyhotovení, přičemž po podepsání jedno z nich student předá organizaci, kde bude vykonávat roční řízenou praxi, druhý originál sekretářce KIN nebo vyučujícímu předmětu KIN/ITP. Konkretizace zabezpečení řízené praxe potvrdí příslušná organizace vyplněním Dotazníku pro dodavatele, jehož doručení na sekretariát KIN (nebo vyučujícímu předmětu KIN/ITP) zajistí student. Aktuální formuláře dokumentů jsou ke stažení po registraci na Portálu informatických praxí.

 

(10) Konečný termín pro uzavření Smlouvy je stanoven na 30. června akademického roku předcházejícího roku realizace praxe. Výjimečné prodloužení termínu na základě objektivních důvodů musí být před tímto termínem projednáno a odsouhlaseno vyučujícím předmětu (KIN/ITP)

 

(11) Roční řízenou praxi (KIN/PIM1 a KIN/PIM1) v délce trvání 34 týdnů absolvuje student v příslušné organizaci v souladu s podepsanou Smlouvou.

 

(12) Předměty Roční řízená praxe I (KIN/PIM1), Bakalářská práce 1 (KIN/B1IM), Roční řízená praxe II (KIN/PIM2), Bakalářská práce 2 (KIN/B2MI), Práce s odborným textem (KIN/POT) a Státní závěrečná zkouška (KIN/IMSZ) je nutné zapsat do IS STAG již v předzápisu před zahájením akademického roku, v něž bude realizována praxe.

 

(13) Student vykonávající roční řízenou praxi je do 15. října povinen po dohodě s příslušným pracovníkem KIN vypracovat zadání bakalářské práce. Vypracování bakalářské práce probíhá v souladu se směrnicí děkana o zpracování závěrečných prací na EF TUL. Konzultace je možné po dohodě s vedoucím bakalářské práce realizovat i elektronicky.

 

(14) Podmínkou pro získání kreditů z předmětu Roční řízená praxe I (PIM1) je odevzdání průběžných měsíčních zpráv a souhrnné semestrální zprávy dle pokynů uvedených na Portálu informatických praxí a její úspěšná prezentace na lednovém semináři Informatické praxe.

 

(15) Podmínkou pro získání kreditů z předmětu Roční řízená praxe II (PIM2) je odevzdání průběžných měsíčních zpráv a Závěrečné zprávy z praxe dle pokynů uvedených na Portálu informatických praxí. Při klasifikaci se přihlíží k hodnocení studenta odborným garantem praxe.

 

(16) V závěru praxe student zajistí u odborného garanta vyplnění formulářů „Potvrzení o vykonané řízené praxi“ a „Hodnocení studenta“ (součásti dokumentů „Smlouva o vzájemné spolupráci“ a „Podklady pro garanty“ na Portálu informatických praxí) a jejich odevzdání současně se „Závěrečnou zprávou z praxe“.

 

 

Článek 3
Organizace řízené praxe pro studenty navazujícího magisterského studijního programu Systémové inženýrství a informatika

(1) Studenti navazujícího magisterského studijního programu Systémové inženýrství a informatika absolvují povinnou tzv. předdiplomní praxi. Tato praxe je realizována v rozsahu 8týdnů a je rozložena do dvou semestrů, tedy 4 týdny vletním semestru 1. ročníku navazujícího studia a 4 týdny v zimním semestru 2. ročníku navazujícího studia.

 

(2) Student si zapíše v IS STAG předměty související s realizací praxe, tedy Předdiplomní praxe 1 (KIN/PDP1) a Předdiplomní praxe 2 (KIN/PDP2). Stejně tak si dle studijního plánu zapíše i ostatní předměty, které v daných semestrech plánuje absolvovat.

 

(3) Organizaci předdiplomních praxí zajišťuje garant předmětů KIN/PDP1 a KIN/PDP2 (doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D.). Garant předmětů dohlíží nad vhodností zvolené praxe vzhledem k zaměření studijního programu Systémové inženýrství informatika a kontroluje její průběh. Volbu praxe je nutné s garantem konzultovat.

 

(4) Předdiplomní praxi (KIN/PDP1 a KIN/PDP2) v celkové délce trvání 8 týdnů absolvuje student v příslušné organizaci v souladu s podepsanou Smlouvy o spolupráci při zabezpečení řízené praxe.

 

(5) V závěru praxe student požádá organizaci, kde praxi realizoval, o vyplnění formuláře, který získal od garanta předmětů KIN/PDP1 a KIN/DPDP2 (doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D.).

 

(6) Student je povinen garantovi předmětů KIN/PDP1 a KIN/PDP2 (doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D.) předložit potvrzení o absolvování praxe v rozsahu 4 týdnů v letním semestru 1. ročníku navazujícího studia a 4 týdnů v zimním semestru 2. ročníku navazujícího studia. Potvrzení má podobu oficiálního formuláře, který studenti obdrží od garanta předmětů KIN/PDP1 a KIN/PDP2.

 

(7) Studenti mohou vrámci předdiplomní praxe zpracovávat diplomovou práci. Zaměření diplomové musejí konzultovat s potenciálním vedoucím diplomové práce. Rámcové téma diplomové práce si student volí v letním semestru 1. ročníku navazujícího magisterského studia v souladu s čl. 2. směrnice děkana o zpracování závěrečných prací na EF TUL.

 

(8) Student vykonávající předdiplomní praxi je do 15. října povinen po dohodě s příslušným pracovníkem KIN vypracovat zadání diplomové práce. Vypracování diplomové práce probíhá v souladu se směrnicí děkana o zpracování závěrečných prací na EF TUL. Konzultace je možné po dohodě s vedoucím diplomové práce realizovat i elektronicky.

 

 

Článek 4
Přechodná a závěrečná ustanovení

(1) Tato směrnice děkana zrušuje příkaz děkana č. 6/2015.

 

(2) Tato směrnice děkana nabývá platnosti a účinnosti dne 21. února 2022.

 

 

 


 

Sledujte nás na Facebooku

⚙️ Naši studenti a studentky navštívili... ⭐ HODNOCENÍ KVALITY