overlay

Směrnice děkana EF TUL č. 11/2021 rev. 01

Pravidla pro studium předmětů v anglickém jazyce pro studenty českých studijních programů

KE STAŽENÍ ZDE

 

 

Článek 1
Všeobecná ustanovení

(1) Výuka v anglickém jazyce na EF TUL je určena pro samoplátce ve studijním programu Business Administration a pro zahraniční studenty v rámci programu Erasmus+. Výuky v anglickém jazyce se mohou účastnit i studenti studující v českém jazyce za splnění podmínek stanovených v této směrnici.

 

 

Článek 2
Podmínky absolvování předmětů v anglickém jazyce pro studenty studující v českém jazyce

(1) Student zapsaný v navazujícím magisterském studijním programu na Ekonomické fakultě TUL v prezenční formě studia má možnost bezplatně absolvovat vybrané předměty vyučované v anglickém jazyce na EF TUL.

 

(2) Seznam vybraných předmětů, které je možné v daném semestru akademického roku absolvovat v anglickém jazyce místo v českém jazyce, je zveřejněn na webových stránkách EF TUL (v sekci Studenti → Navazující magisterské studium) před zahájením Předběžného zápisu pro následující semestr.

 

(3) Zápis předmětů vyučovaných v anglickém jazyce probíhá přes IS STAG při běžném zápisu předmětů. Student si vybere rozvrhovou akci zvoleného předmětu v anglickém jazyce, kterou si zapíše. Informace o tom, že se jedná o výuku v angličtině, je uvedena v poznámce u dané rozvrhové akce. Student si musí zapsat v anglickém jazyce přednášku i cvičení. Zapsáním na rozvrhovou akci je student povinen absolvovat výuku předmětu (tzn. přednášky i cvičení), zápočet i zkoušku v anglickém jazyce.

 

(4) V jednom semestru si student může zapsat nejvýše dva předměty vyučované v anglickém jazyce.

 

(5) Pokud student nesplní předmět zapsaný v anglickém jazyce, je povinen zapsat si předmět ve stejném jazyce v dalším akademickém roce bez nároku na změnu jazyka.

 

(6) Absolvovaný předmět lze uznat pouze jednou, a to v tom jazyce, ve kterém si jej student zapsal v IS STAG.

 

(7) Případnou změnu mezi českou a anglickou mutací předmětu je možné provést pouze v prvních dvou týdnech semestru prvního zápisu předmětu, a to na základě elektronické žádosti podané přes IS STAG (viz též směrnici děkana č. 1/2021).

 

(8) Při zápisu předmětu vyučovaného v anglickém jazyce má student možnost využít úlev ze standardních požadavků na splnění předmětu Jazyk I (Anglický jazyk) dle článku 3 této směrnice.

 

 

Článek 3
Úlevy ze standardních požadavků na splnění předmětu Jazyk I (Anglický jazyk)

(1) V případě, že student studující navazující magisterský studijní program v českém jazyce využije možnost studovat a absolvovat vybraný předmět dle svého studijního plánu v anglickém jazyce, může katedru cizích jazyků (KCJ) požádat o úlevy ze standardních požadavků na splnění předmětu Jazyk I (Anglický jazyk).

 

(2) Žádost o úlevy ze standardních požadavků musí student podat na KCJ prostřednictvím svého vyučujícího cizího jazyka nejpozději ve druhém týdnu v semestru.

 

(3) Standardní požadavky na absolvování předmětu Jazyk I v jednotlivých semestrech jsou: minimálně 12× účast na výuce, zpracování prezentace a splnění zápočtového testu. Upravené požadavky na absolvování předmětu Jazyk I v jednotlivých semestrech jsou: minimálně 5× účast na výuce a zpracování prezentace související s vybraným předmětem vyučovaným v anglickém jazyce, bez povinnosti složit zápočtový test.

 

 

Článek 4
Přechodná a závěrečná ustanovení

(1) Tato revize nahrazuje původní znění směrnice č. 11/2021 platné a účinné od 15. 12. 2021.

 

(2) Tato revize směrnice č. 11/2021 nabývá platnosti a účinnosti dne 6. 9. 2022.

 

 

 


 

Sledujte nás na Facebooku

⚙️ Naši studenti a studentky navštívili... ⭐ HODNOCENÍ KVALITY