Jak se přihlásit

Nezapomeň na uhrazení poplatku za všechny přihlášky

1. Fakulta přijímá přihlášky ke studiu v bakalářských a navazujících magisterských i doktorských studijních programech.

2. Přihláška ke studiu se podává pouze v elektronické podobě.

 

3. Na každý studijní obor musí být podána samostatná přihláška se zaplaceným administrativním poplatkem za každý studijní obor.  Přihláška bude zaevidována až po zaplacení administrativního poplatku ve výši 600,- Kč na účet Technické univerzity v Liberci u ČSOB Liberec číslo 305806603/0300, specifický symbol je oborové číslo z přihlášky, variabilní symbol 649134, konstantní symbol 378. Poplatek lze hradit pouze bankovním převodem nebo online kartou. Ve zprávě pro příjemce uveďte jméno a příjmení uchazeče. V okamžiku, kdy bude elektronická přihláška (na základě zaplacení administrativního poplatku) převedena do databáze uchazečů o studium, bude uchazeči zaslán e-mail s potvrzením o registraci přihlášky do přijímacího řízení.

 

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením pro studium v anglickém jazyce činí 2 000 Kč, resp. 100 USD pro všechny studijní programy, kromě studijního programu International Management, kde je poplatek pro uchazeče z ČR a zemí EU 600 Kč.

 

4. Pozvánka k přijímacím zkouškám bude zaslána elektronicky studijním oddělením fakulty na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.

5. Pro každé kolo přijímacího řízení musí být podána nová přihláška včetně platby.

 

6. V případě nesrovnalostí je třeba kontaktovat studijní oddělení fakulty na adrese: prijimacky.ef@tul.cz.

7. Vyhlášky a nařízení děkana týkající se přijímacího řízení lze nalézt na https://www.ef.tul.cz/uchazeci-o-studium/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni

 

PŘIJÍMAČKY

" Kde studovat? No přeci v LIBERCI. Bude to VAŠE škola..."

Letošní rok se přijímací zkoušky nekonají. Přednostně jsou přijímáni uchazeči, kteří

 

1) úspěšně vykonali maturitu z matematiky,

2) nebo kteří v Národních srovnávacích testech dosáhli percentilu 50 a vyššího jak z obecných studijních předpokladů, tak z anglického jazyka.

3) Další pořadí uchazečů bude stanoveno podle prospěchu ve třetím ročníku střední školy.

 

K přihlášce uchazeči povinně připojí sken výročního vysvědčení ze třetího ročníku střední školy a do příslušných polí doplní známky z českého jazyka, cizího jazyka a z matematiky z pololetí a konce školního roku z tohoto vysvědčení. Další podrobnosti o pravidlech a podmínkách přijímacího řízení uvádí směrnice děkana č. 3/2020.

 

První kolo přijímacího řízení:

20. listopadu 2020 – 31. března 2021: příjem elektronických přihlášek ke studiu

do 11. června 2021: doručení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení

21. – 30. června 2021: elektronický zápis ke studiu

11. září 2021: doručení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení pro ty, kteří maturují v roce 2021

 

Druhé kolo přijímacího řízení:

1. července 2021 – 29. srpna 2021: příjem elektronických přihlášek ke studiu

do 16. září 2021: doručení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení

do 19. prosince 2021: doručení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení pro ty, kteří maturují v roce 2021

15. – 16. září 2021: prezenční zápis ke studiu

Přijímací zkoušky BAKALÁŘ

Máš 3 možnosti:

Přijímací zkoušky DOKTOR

Podmínky pro přijetí: řádné ukončení magisterského studijního programu k datu přijímacích zkoušek a úspěšné složení přijímacích zkoušek.

 

a) ústní zkouška z anglického jazyka: Obtížnost na úrovni B2. Uchazeč prokáže komunikativní dovednosti v odborném jazyce.

b) písemný test a ústní zkouška z anglického jazyka (u specializace Manažerská informatika): Obtížnost na úrovni B2. Uchazeč prokáže písemné a komunikativní dovednosti v odborném jazyce.

c) odborná zkouška: Formou rozpravy k problematice profilových předmětů studijního oboru.

 

I. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - pro rok 2021 bude upřesněno

Termín podání přihlášek: 21. 6. 2021 – Ekonomika a management - Řízení a ekonomika podniku Termín přijímacích zkoušek: 28. 6. 2021 – Ekonomika a management - Řízení a ekonomika podniku Termín podání přihlášek: 11. 6. 2021 – Systémové inženýrství a informatika - Manažerská informatika Termín přijímacích zkoušek v Hradci Králové: 18. 6. 2021 – Systémové inženýrství a informatika - Manažerská informatika

Předpokládaný počet přijímaných doktorandů: 5

Administrativní poplatek: 600,- Kč

 

II. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - pro rok 2021 bude upřesněno

Termín podání přihlášek: 14. 8. 2021 - Ekonomika a management - Řízení a ekonomika podniku Termín přijímacích zkoušek: 2. 9. 2021 - Ekonomika a management - Řízení a ekonomika podniku Termín podání přihlášek: bude upřesněn – Systémové inženýrství a informatika - Manažerská informatika

Termín přijímacích zkoušek v Hradci Králové: 14. 8. 2021 – Systémové inženýrství a informatika - Manažerská informatika

Předpokládaný počet přijímaných doktorandů: 5

Administrativní poplatek: 600,- Kč

 

PODKLADY

K přihlášce ke studiu je nutné zaslat ELEKTRONICKY tyto podklady:

a) stručný životopis (bez osobních údajů),

b) představu o zaměření budoucí disertační práce s rozsahem 5-10 stran,

c) seznam případných vlastních publikací.

 

Elektronické podklady posílejte na e-mail: ef@tul.cz.

Doklad o dosaženém úplném vysokoškolském vzdělání (popřípadě notářsky ověřenou kopii) přineste k přijímacím zkouškám.

Jak se PŘIHLÁSIT

Přihláška ke studiu se podává POUZE v elektronické podobě na adrese https://stag.tul.cz.

 

Přihláška bude zaevidována až po zaplacení administrativního poplatku na účet Technické univerzity u ČSOB Liberec číslo 305806603/0300, specifický symbol je oborové číslo z přihlášky, variabilní symbol 649134, konstantní symbol 0379. Administrativní poplatek lze zaplatit pouze bankovním převodem nebo online kartou (ne složenkou). Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení uchazeče.

 

Až na základě zaplacení administrativního poplatku bude elektronická přihláška převedena do databáze uchazečů o studiu. Uchazeči bude zaslán e-mail s potvrzením o registraci přihlášky do přijímacího řízení. Pozvánka k přijímacím zkouškám bude zaslána e-mailem.

 

1) Bez přijímací zkoušky budou přijati uchazeči o studium se studijním průměrem z bakalářského studia 2,50 a méně,

2) uchazeči se studijním průměrem 2,51 a více budou přijímáni na základě výsledků přijímací zkoušky.

 

 K přihlášce uchazeči povinně připojí sken nebo vygenerované pdf s výkazem o dosavadním průběhu bakalářského studia a do příslušného pole doplní vážený aritmetický průměr známek z tohoto výkazu. Absolventi bakalářského studia na EF TUL vygenerují výpis o studiu z IS STAG (záložka Moje studium => Průběh studia => Průběh studia v pdf). Další podrobnosti o pravidlech a podmínkách přijímacího řízení uvádí směrnice děkana č. 4/2020.

 

Přijímací zkoušky INŽENÝR

Máš 2 možnosti:

Ekonomická fakulta

Technická univerzita v Liberci

 

Voroněžská 13

460 01 Liberec 1

Tel: +420 485 352 388

Identifikátor datové schránky: td7j9ft

https://www.facebook.com/ef.tul.cz/