Marketing and International Trade

Stručně o studiu

Co se naučíš

Co můžeš dělat po škole

Absolventi se velmi dobře orientují v mezinárodním obchodním prostředí, vyznají se ve specifikách obchodování v rámci Evropské unie a mimo ni a jsou schopni realizovat strategie vstupu firmy na zahraniční trhy.

  • Absolventi tohoto oboru zvládají vytvářet komplexní marketingové strategie  pro firmy všech velikostí, navrhovat, implementovat a vyhodnocovat marketingové kampaně a orientují se v regionálním marketingu.

 

  • Vylepšíš si svojí ANGLIČTINU
  • Seznámíš se s postupy inovativního marketingu
  • Marketingový výzkum a analýza dat Ti nebudou už cizí
  • V domácím i zahraničním podnikatelském prostředí budeš jako ryba ve vodě
  • S námi zvládneš online marketing, sociální sítě i PPC reklamu
  • Insituce, vyhlášky a nařízení Evropské unie Tě už nezaskočí
  • Dokážeš vyčíslit hodnotu zákazníka a postupně ji zvyšovat

 

    Typ studia: navazující

    Forma: prezenční

    Standardní délka studia: 2 roky

    Vyučovací jazyk: ANGLIČTINA

    Dosažený titul: Ing.

 

Obor Marketing and International Trade je ekvivalentem oboru Marketing a mezinárodní obchod. Jediný rozdíl je v jazyce, v jakém je výuka realizována. V tomto případě všechny předměty i zkoušky probíhají v angličtině. Je však nutné uhradit vyšší administrativní poplatek.

Jaké zajímavé předměty tě čekají (vše vyučováno v AJ)

Obchodování v EU

 

Předměty EU a mezinárodní obchod a Komparace ekonomik EU Tě naučí všechno, co budeš potřebovat k expanzi podnikání v rámci Evropské unie a to včetně právních náležitostí a tržních specifik.

Online marketing

 

Online marketing a sociální sítě Tě seznámí se všemi formami online propagace prostřednictvím webových stránek, vyhledávačů a inzertních systémů přidružených k sociálním sítím.

Podnikatelské prostředí

 

Podnikatelské prostředí se může značně lišit v závilosti na úrovni, na které firma působí (globální, evropská, národní či regionální). V tomto předmětu se dozvíš, jaké faktory podnikatelské prostředí ovlivňují a jak je řídit.

Přijímací zkoušky

Máš 2 možnosti:

Aktuální informace k přijímacímu řízení pro 2021/22 pro 1.kolo. Uchazeči budou přijati ke studiu na základě:

 

a) Uchazeči budou přijati bez přijímací zkoušky na základě váženého průměru do 2,5 (průměr se počítá za 5 semestrů, v případě starších výsledků za celé bakalářské studium).  Uchazeči musí zaslat průběh studia s viditelným váženým průměrem (potvrzeným ze školy do 29.8.2021) plus ověřenou kopii bakalářského diplomu. Uchazeči z EF TUL mohou dodat osobně do schránky před studijním oddělením společně s podmínkami o splnění podmínek studia (průběh nemusí mít potvrzený od studijního oddělení).

 

b) Uchazeči, kteří mají vyšší vážený průměr než 2,5 budou skládat přijímací zkoušku (termín bude stanoven přibližně v 1. týdnu září 2021 - přijde el. pozvánka). Na přijímací zkoušku se dostaví s ověřenou kopií diplomu (popř. potvrzením o složení SZZ, nebo s potvrzením, že SZZ budou skládat v zářijovém termínu. Diplom o ukončení bakalářského studia je potřeba zaslat do termínu zápisu ke studiu 15.-16.9.2021.

Jak se přihlásit

Nezapomeň na uhrazení poplatku za všechny přihlášky

1. Fakulta přijímá přihlášky ke studiu v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech v 1. kole přijímacího řízení  do 31. března 2021.

 

2. Přihláška ke studiu se podává pouze v elektronické podobě.

 

3. Na každý studijní obor musí být podána samostatná přihláška se zaplaceným administrativním poplatkem za každý studijní obor.  Přihláška bude zaevidována až po zaplacení administrativního poplatku ve výši 600,- Kč na účet Technické univerzity v Liberci u ČSOB Liberec číslo 305806603/0300, specifický symbol je oborové číslo z přihlášky, variabilní symbol 649134, konstantní symbol 378. Poplatek lze hradit pouze bankovním převodem nebo online kartou. Ve zprávě pro příjemce uveďte jméno a příjmení uchazeče. V okamžiku, kdy bude elektronická přihláška (na základě zaplacení administrativního poplatku) převedena do databáze uchazečů o studium, bude uchazeči zaslán e-mail s potvrzením o registraci přihlášky do přijímacího řízení.

 

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením pro studium v anglickém jazyce činí 2 000 Kč, resp. 100 USD pro všechny studijní programy, kromě studijního programu International Management, kde je poplatek pro uchazeče z ČR a zemí EU 600 Kč.

 

4. Pozvánka k přijímacím zkouškám bude zaslána elektronicky studijním oddělením fakulty na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.

5. Pro každé kolo přijímacího řízení musí být podána nová přihláška včetně platby.

 

6. V případě nesrovnalostí je třeba kontaktovat studijní oddělení fakulty na adrese: prijimacky.ef@tul.cz.

7. Vyhlášky a nařízení děkana týkající se přijímacího řízení lze nalézt na https://www.ef.tul.cz/uchazeci-o-studium/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni

 

Ekonomická fakulta

Technická univerzita v Liberci

 

Voroněžská 13

460 01 Liberec 1

Tel: +420 485 352 388

Identifikátor datové schránky: td7j9ft

https://www.facebook.com/ef.tul.cz/