International management

Stručně o studiu

 

    Typ studia: navazující

    Forma: prezenční

    Standardní délka studia: 2 roky

    Vyučovací jazyk: ANGLIČTINA

    Dosažený titul: Ing., MSc.

 

Co můžeš dělat po škole

Co se naučíš

  • Čeká Tě strategické plánování
  • Naučíš se řídit projekty
  • Poradíš si v logistice i mezinárodním obchodě
  • Zvládneš řídit pracovní týmy, získávat nové zaměstnance a motivovat ty stávající
  • Seznámíš s managementem kvality
  • Osvojíš si marketingový výzkum a analýzu zákazníků na základě dat
  • Dále nabízíme hromadu volitelných předmětů na obou univerzitách

International Management Ti nabízí možnost získat dva tituly najednou! Budeš sice muset oprášit angličtinu, ale když to zvládneš, tak budeš inženýr z TUL a Master of Science z TU Dresden. Double degree v podstatě znamená, že studuješ jeden obor paralelně na dvou univerzitách.

  • Díky mezinárodnímu a interkulturnímu přesahu oboru absolventi zvládají komunikaci v angličtině na velmi dobré úrovni a dokáží se pohybovat v cizojazyčném obchodním prostředí.
  • S tímto manažersky zaměřeným mezinárodním oborem zvládneš všechny manažerské činnosti zahrnující vše od plánování, řízení lidských zdrojů, marketingu, společenské odpovědnosti či logistiky.

 

Jaké zajímavé předměty tě čekají (vše vyučováno v AJ)

Project management

 

Plánování aktivit pomocí Ganttova diagramu, časová analýza a výpočet pracovních nákladů. Dozvíš se, jak efektivně realizovat projekty všech velikostí, jak na ně získat finance a jak dosáhnout všech stanovených cílů.

Logistics management

 

Logistika představuje systém integrovaný do chodu podniku, který zahrnuje vše od řízení zásob po plánování materiálových toků. Představíme Ti Supply Chain Management, logistický controlling a mnoho dalšího.

Marketing research

 

Data představují základ moderního marketingu. V rámci marketingového výzkumu se seznámíš s pojmy jako je marketingový informační systém či databázový marketing a se způsoby, jak potřebná data sbírat.

Přijímací zkoušky

Máš 2 možnosti:

Aktuální informace k přijímacímu řízení pro 2021/22 pro 1.kolo. Uchazeči budou přijati ke studiu na základě:

 

a) Uchazeči budou přijati bez přijímací zkoušky na základě váženého průměru do 2,5 (průměr se počítá za 5 semestrů, v případě starších výsledků za celé bakalářské studium).  Uchazeči musí zaslat průběh studia s viditelným váženým průměrem (potvrzeným ze školy do 29.8.2021) plus ověřenou kopii bakalářského diplomu. Uchazeči z EF TUL mohou dodat osobně do schránky před studijním oddělením společně s podmínkami o splnění podmínek studia (průběh nemusí mít potvrzený od studijního oddělení).

 

b) Uchazeči, kteří mají vyšší vážený průměr než 2,5 budou skládat přijímací zkoušku (termín bude stanoven přibližně v 1. týdnu září 2021 - přijde el. pozvánka). Na přijímací zkoušku se dostaví s ověřenou kopií diplomu (popř. potvrzením o složení SZZ, nebo s potvrzením, že SZZ budou skládat v zářijovém termínu. Diplom o ukončení bakalářského studia je potřeba zaslat do termínu zápisu ke studiu 15.-16.9.2021.

Jak se přihlásit

Nezapomeň na uhrazení poplatku za všechny přihlášky

1. Fakulta přijímá přihlášky ke studiu v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech v 1. kole přijímacího řízení  do 31. března 2021.

 

2. Přihláška ke studiu se podává pouze v elektronické podobě.

 

3. Na každý studijní obor musí být podána samostatná přihláška se zaplaceným administrativním poplatkem za každý studijní obor.  Přihláška bude zaevidována až po zaplacení administrativního poplatku ve výši 600,- Kč na účet Technické univerzity v Liberci u ČSOB Liberec číslo 305806603/0300, specifický symbol je oborové číslo z přihlášky, variabilní symbol 649134, konstantní symbol 378. Poplatek lze hradit pouze bankovním převodem nebo online kartou. Ve zprávě pro příjemce uveďte jméno a příjmení uchazeče. V okamžiku, kdy bude elektronická přihláška (na základě zaplacení administrativního poplatku) převedena do databáze uchazečů o studium, bude uchazeči zaslán e-mail s potvrzením o registraci přihlášky do přijímacího řízení.

 

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením pro studium v anglickém jazyce činí 2 000 Kč, resp. 100 USD pro všechny studijní programy, kromě studijního programu International Management, kde je poplatek pro uchazeče z ČR a zemí EU 600 Kč.

 

4. Pozvánka k přijímacím zkouškám bude zaslána elektronicky studijním oddělením fakulty na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.

5. Pro každé kolo přijímacího řízení musí být podána nová přihláška včetně platby.

 

6. V případě nesrovnalostí je třeba kontaktovat studijní oddělení fakulty na adrese: prijimacky.ef@tul.cz.

7. Vyhlášky a nařízení děkana týkající se přijímacího řízení lze nalézt na https://www.ef.tul.cz/uchazeci-o-studium/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni

 

Ekonomická fakulta

Technická univerzita v Liberci

 

Voroněžská 13

460 01 Liberec 1

Tel: +420 485 352 388

Identifikátor datové schránky: td7j9ft

https://www.facebook.com/ef.tul.cz/