Management of Business Processes

Co můžeš dělat po škole

  • Po dokončení tohoto oboru se zvládneš samostatně rozhodovat ve všech manažerských oblastech a řídit firmu s ohledem na životní prostředí a společenské prostředí, kde firma působí.

Obor Management of Business Processes je ekvivalentem oboru Management podnikových procesů. Jediný rozdíl je v jazyce, v jakém je výuka realizována. V tomto případě všechny předměty i zkoušky probíhají v angličtině. Je však nutné uhradit vyšší administrativní poplatek.

Co se naučíš

Stručně o studiu

 

    Typ studia: navazující

    Forma: prezenční

    Standardní délka studia: 2 roky

    Vyučovací jazyk:ANGLIČTINA

    Dosažený titul: Ing.

 

  • Absolventi tohoto oboru jsou velmi flexibilní a dokáží získané vědomosti využívat k zhodnocení, zefektivnění a v neposlední řadě k inovování zaběhlých firemních procesů výrobního i podpůrného charakteru.

 

  • Vylepšíš si svojí ANGLIČTINU
  • Osvojíš si kvantitativní metody manažerského rozhodování
  • Pronikneš do daní, daňové praxe a auditingu
  • Osvojíš si environmentální management
  • Zvládneš řízení kvality včetně znalosti mezinárodních standardů
  • Osvěžíš si a rozšíříš svoje aktuální znalosti z práva
  • Vysvětlíme Ti základy strojírenské výroby
  • Mezinárodní účetní systémy ti už nebudou cizí

Jaké zajímavé předměty tě čekají (vše vyučováno v AJ)

Projektové řízení

 

Plánování aktivit pomocí Ganttova diagramu, časová analýza a výpočet pracovních nákladů. Dozvíš se, jak efektivně realizovat projekty všech velikostí, jak na ně získat finance a jak dosáhnout všech stanovených cílů.

Management kvality

 

Kvalita, nebo-li jakost je spojená se všemi odvětvími a se všemi procesy. V tomto předmětu se dovzíš, jaké standrady a metody se k řízení kvality váží a jakým způsobem zajistit, aby byly dodržovány.

Auditing

 

Audit není jen tak. Auditor musí rozumět nejen účetnictví, ale také mezinárodním standardům. Auditor musí rovněž dodržovat předepsané postupy a řídit se etickým kodexem. Toto všechno se dozvíš v předmětu Auditing.

Přijímací zkoušky

Máš 2 možnosti:

Aktuální informace k přijímacímu řízení pro 2021/22 pro 1.kolo. Uchazeči budou přijati ke studiu na základě:

 

a) Uchazeči budou přijati bez přijímací zkoušky na základě váženého průměru do 2,5 (průměr se počítá za 5 semestrů, v případě starších výsledků za celé bakalářské studium).  Uchazeči musí zaslat průběh studia s viditelným váženým průměrem (potvrzeným ze školy do 29.8.2021) plus ověřenou kopii bakalářského diplomu. Uchazeči z EF TUL mohou dodat osobně do schránky před studijním oddělením společně s podmínkami o splnění podmínek studia (průběh nemusí mít potvrzený od studijního oddělení).

 

b) Uchazeči, kteří mají vyšší vážený průměr než 2,5 budou skládat přijímací zkoušku (termín bude stanoven přibližně v 1. týdnu září 2021 - přijde el. pozvánka). Na přijímací zkoušku se dostaví s ověřenou kopií diplomu (popř. potvrzením o složení SZZ, nebo s potvrzením, že SZZ budou skládat v zářijovém termínu. Diplom o ukončení bakalářského studia je potřeba zaslat do termínu zápisu ke studiu 15.-16.9.2021.

Jak se přihlásit

Nezapomeň na uhrazení poplatku za všechny přihlášky

1. Fakulta přijímá přihlášky ke studiu v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech v 1. kole přijímacího řízení  do 31. března 2021.

 

2. Přihláška ke studiu se podává pouze v elektronické podobě.

 

3. Na každý studijní obor musí být podána samostatná přihláška se zaplaceným administrativním poplatkem za každý studijní obor.  Přihláška bude zaevidována až po zaplacení administrativního poplatku ve výši 600,- Kč na účet Technické univerzity v Liberci u ČSOB Liberec číslo 305806603/0300, specifický symbol je oborové číslo z přihlášky, variabilní symbol 649134, konstantní symbol 378. Poplatek lze hradit pouze bankovním převodem nebo online kartou. Ve zprávě pro příjemce uveďte jméno a příjmení uchazeče. V okamžiku, kdy bude elektronická přihláška (na základě zaplacení administrativního poplatku) převedena do databáze uchazečů o studium, bude uchazeči zaslán e-mail s potvrzením o registraci přihlášky do přijímacího řízení.

 

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením pro studium v anglickém jazyce činí 2 000 Kč, resp. 100 USD pro všechny studijní programy, kromě studijního programu International Management, kde je poplatek pro uchazeče z ČR a zemí EU 600 Kč.

 

4. Pozvánka k přijímacím zkouškám bude zaslána elektronicky studijním oddělením fakulty na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.

5. Pro každé kolo přijímacího řízení musí být podána nová přihláška včetně platby.

 

6. V případě nesrovnalostí je třeba kontaktovat studijní oddělení fakulty na adrese: prijimacky.ef@tul.cz.

7. Vyhlášky a nařízení děkana týkající se přijímacího řízení lze nalézt na TOMTO WEBU.

 

Ekonomická fakulta

Technická univerzita v Liberci

 

Voroněžská 13

460 01 Liberec 1

Tel: +420 485 352 388

Identifikátor datové schránky: td7j9ft

https://www.facebook.com/ef.tul.cz/