Přihlásit

Věda a výzkum

Výzkumná činnost katedry je zaměřena na problematiku rozvoje jazykových kompetencí studentů v kontextu požadavků Evropského jazykového portfolia (EJP) a Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR).

Průběžně byla na katedře řešena celá řada projektů podpořených z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR (ESF), z prostředků česko-saského programu Cíl3 / Ziel3, z prostředků Fondu rozvoje vysokých škol ČR (FRVŠ), z prostředků AKTION a jiných. V rámci  dotačního období 2016-2020 jsou připravovány nové projekty zaměřené na rozvoj komunikativních kompetencí studentů.

S vědeckou a výzkumnou činností KCJ souvisí i publikační činnost zaměřená na problematiku aplikované lingvistiky, na otázky didaktiky cizích jazyků a úlohu odborného jazyka v souvislosti s uplatněním absolventů TUL na trhu pracovních příležitostí.

Více informací k publikační činnosti členů katedry - viz osobní stránky jednotlivých členů.

Realizované projekty

Přeshraniční vzdělávání a učení s Virtual Exchange a Flipped Classroom v jazykové výuce na TU v Liberci a TU Dresden
Projektový partner: TU Dresden
Realizace projektu: 01. 02. 2021 - 31. 08. 2022
Projekt je podpořen Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020, reg. č. projektu: 100526125.
Cílem nového projektu je v rámci daných možností propojení fyzické mobility ve formě přeshraničních exkurzí s virtuální spoluprací jako „Blended Mobility“ (smíšená mobilita). V projektu budou v konkrétních kurzech navrženy a pilotovány koncepty a scénáře osvědčených postupů, aby mohl být pro výuku cizích jazyků na partnerských institucích vytvořen udržitelný model použitelný i v budoucnu. Součástí projektových aktivit jsou workshopy k modulům Flipped Classroom a Virtual Exchange.

„INPUT <-> OUTPUT CONTENT, PROCEDURE & ASSESSMENT v odborném jazyce na ekonomických fakultách v ČR" (2020-2021)
Projekt byl podpořen z prostředků institucionální podpory TUL V rámci projektu byla 20. května 2021 uspořádána virtuální konference pro učitele cizích jazyků působích na fakultách s ekonomickým zaměřením. Kromě odborných příspěvků byly na konferenci prezentovány i příklady dobré praxe z oblasti výuky odborného jazyka na vysokých školách v ČR.
PROGRAM

Migrace, Mise, Ekonomie – Herrnhut/Ochranov a ochranovská etika ve světle interkulturní komunikace
Projektový partner:    TU Dresden / IHI Zittau
Realizace projektu:    12. 08. 2019 - 31. 01. 2020
Projekt byl podpořen z prostředků FMP INTERREG 2014-2020, reg. č. projektu: ERN-0894.01-SN.
Navazuje na předchozí realizované projekty realizované s projektovým partnerem TU Dresden/ IHI.
Na základě koncepcí ekonomické etiky a interkulturní problematiky celosvětových aktivit Bratrského společenství z Herrnhutu (Ochranova) vytvořili německo-české studentské týmy společné prezentace, které jsou zároveň hodnoceny jako výsledky zkoušek ve studovaných studijních programech, a jsou tak nedílnou součástí přeshraničního studia v Euroregionu Nisa pod záštitou Akademického koordinačního centra Euroregionu Nisa (ACC).

Kulturní a ekonomický pohled na zásahy do přírody s velkým dopadem na ekosystémy
– na příkladu hnědouhelného dolu v německo-polském příhraničí  
Projektový partner:    TU Dresden / IHI Zittau
Realizace projektu:    1. 10. 2018 - 29. 3. 2019
Projekt byl podpořen z prostředků FMP INTERREG 2014-2020, reg. č. projektu: ERN-0734.00-SN.
Navazuje na již realizovaný projekt Mezinárodní management v praxi a je pilotní aktivitou plánovaného společně akreditovaného studijního programu obou vysokých škol MEZINÁRODNÍ MANAGEMENT.
Vedle úvodních referátů odborníků k dané problematice tvoří těžiště projektu společná práce smíšených česko-německých týmů. Během dvoudenního semináře zpracovaly binacionální skupiny různá interkulturní témata - studenti TU Dresden/IHI z pohledu ekologie a biodiverzity, studenti ekonomických oborů TU v Liberci z pohledu svého studijního oboru.
Výsledkem projektu bylo vytvoření společné online platformy, která může v budoucnu sloužit jako logistický základ pro propojení učební nabídky obou vysokých škol.

PROFIT – Profit v profesi / Profit im Beruf
Projektový partner:    Westsächsische Hochschule Zwickau (WHZ)
Realizace projektu:    1. 10. 2017 - 30. 9. 2020
Tento projekt je podpořen Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020, reg. č. projektu: 100315788.
Cílem projektu je vybavit studenty flexibilními odbornými znalostmi a jazykovými
a interkulturními kompetencemi, které zvýší šance vysokoškolských studentů pro úspěšný vstup na regionální, příhraniční trh pracovních příležitostí a zprostředkují interkulturní kompetence z oblastí projektového managementu. Cílovou skupinou jsou studenti Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci a studenti Westsächsiche Hochschule Zwickau (WHZ).

Regionální podnikání jako příklad dobré praxe – společné workshopy studentů ekonomických oborů na TU v Liberci a na UE v Jelení Hoře / Przedsiębiorczość regionalna jako przykład dobrej praktyki – wspólne warsztaty studentów kierunków ekonomicznych z UT w Libercu i UE w Jeleniej Górze
Projektový partner:    Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Realizace projektu:    1. 7. 2017 - 30. 4. 2018
Projekt byl podpořen z prostředků FMP INTERREG 2014-2020, reg. č. projektu:
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0001030.
Projekt navazuje na úspěšně realizovaný projekt "Spolupráce vysokých škol pro udržitelný rozvoj česko-polského příhraničí“, reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0000437.
Jeho realizace však bude probíhat za jiných podmínek (projekt je určen jiné cílové skupině - jiní studenti), je tematicky aktualizován (zaměřen na podporu podnikání v turismu a na legislativu), obsahuje jiné klíčové aktivity. Vzhledem k úspěšné realizaci předchozího projektu se projektoví partneři rozhodli podat navazující projekt.

Mezinárodní management v praxi / Internationales Management in der Praxis
Projektový partner:    TU Dresden / IHI Zittau
Realizace projektu:    1. 12. 2017 - 30. 4. 2018
Projekt byl podpořen z prostředků FMP INTERREG 2014-2020, reg. č. projektu:
ERN-0584-CZ-22.11.2017.
Hlavní aktivitou projektu je třídenní workshop pro studenty obou partnerských institucí. Workshop se bude konat jako praktická část odborného semináře Mezinárodní management v praxi, který je na TU Dresden/IHI Zittau vyučován v zimním semestru. Přidanou hodnotou projektu je propojení teoretického odborného semináře s praktickou realizací v mezinárodním prostředí – za účasti studentů ze sousední země. Prostřednictvím této platformy bude dán studentům obou projektových partnerů prostor, aby se mohli vědecky etablovat formou vlastních odborných prezentací.

Ekonomická konference pro mladé vědce / Wirtschaftskonferenz für junge Wissenschaftler
Projektový partner:      TU Dresden / IHI Zittau
Realizace projektu:       1. 6. 2017 - 31. 10. 2017
Projekt byl podpořen z prostředků FMP INTERREG 2014-2020, reg. č. projektu:
ERN-0410-CZ-08.03.2017.
Realizace projektu zprostředkuje nad rámec vysokoškolského vzdělávání vzájemné poznávání a komunikaci studentů obou partnerských institucí na odborné úrovni – v rámci mezinárodní vědecké konference. Prostřednictvím odborné diskuze bude studentům a doktorandům dán prostor, kde se mohou vědecky etablovat a uplatnit své odborné kompetence. Přidanou hodnotou projektu je vznik kontaktních sítí.

Spolupráce vysokých škol pro udržitelný rozvoj česko-polského příhraničí
Projektový partner:      Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Realizace projektu:       1. 10. 2016 - 31. 7. 2017
Projekt byl podpořen z prostředků FMP INTERREG 2014-2020, reg. č. projektu:
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0000437.
Cílem projektu je senzibilizovat studenty obou partnerských institucí především pro regionální otázky zaměřené na oblast podnikatelských aktivit v příhraničních oblastech. V rámci společného workshopu a exkurzí do zemědělských podniků resp. soukromých farem a malých firem poznají studenti ekonomické a kulturně-společenské prostředí dotačního území. V rámci těchto setkávání bude mimo jiné zdůrazněn význam propagace regionálních výrobků, rodinného podnikání a zakládání malých rodinných farem.

Hudba a německé texty jako příležitost pro komunikaci a výměnu studentů
Projektový partner:        Univerzita ve Vídni
Realizace projektu:        1. 11. 2016 - 28. 2. 2017
Česko-rakouský projekt byl podpořen z prostředků AKTION Česká republika - Rakousko,
reg. č. projektu: 77p1.
V rámci projektu se uskutečnila exkurze studentů EF TUL do Vídně s návštěvou odborné přednášky na Ekonomické univerzitě. Studenti vytvořili komunikační tandemy a na závěr společně navštívili koncert. Následně přijeli rakouští studenti do Liberce, kde pro ně byl připraven obdobný program s přednáškami, exkurzí a kulturou.
Více zde: http://tuni.tul.cz/rubriky/udalosti/id:83893

IMPACTInovace, metodika a kvalita jazykového vzdělávání a odborného vzdělávání
v cizích jazycích v terciární sféře v ČR (2012 -2015)
Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, reg. č. projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0233.

Rozvoj jazykových kompetencí zaměstnanců TUL v angličtině (2010-2013)
projekt ESF, OP VK, č. CZ.1.07/2.2.00/15.0098

Využití internetu a počítače ve výuce (2010-2012)
projekt ESF, OP VK, č. CZ 1.07/1.3.03/03.003

Tvorba společných učebních a studijních materiálů pomocí elektronických médií (ELMA) (2009-2012) projekt programu Cíl3 / Ziel3 č. 100017921

Deficity v jazykových kompetencích vysokoškoláků hospodářských oborů (2010)
projekt FRVŠ č. 187/2010

Online cvičení k obchodnímu jednání (2010)
projekt FRVŠ č. 2411/2010

... a další.

Pořádané konference 

 "Podpora a standardizace jazykového vzdělávání na vysokých školách v ČR“.
mezinárodní konference pořádaná v rámci projektu IMPACT ve dnech 21. - 22. 11. 2013

Členové katedry se průběžně účastní mezinárodních i tuzemských konferencí, sympozií, workshopů a seminářů souvisejících s odborným zaměřením činnosti katedry a dalším profesním růstem jejich členů.

Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
 • PWC
Partneři
 • Miton
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK
 • knorr