overlay

Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci

Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci nabízí to, co potřebují podniky a organizace na počátku 3. tisíciletí – špičkové vzdělávání, výzkum, znalosti, zkušenosti, spolupráci. Fakulta se v průběhu své existence transformovala v prestižní, respektovanou instituci, zabezpečující kompletní vzdělání – tj. bakalářské, navazující magisterské i doktorské. Fakulta uskutečňuje studijní programy Podniková ekonomika/Business Administration, Manažerská informatika, Mezinárodní ekonomické vztahy, Systémové inženýrství a informatika, Hospodářská politika v globálním prostředí a ve spolupráci s Technickou univerzitou v Drážďanech také mezinárodní double degree studijní program International Management.

Předchůdkyně Ekonomické fakulty, Hospodářská fakulta, byla založena s účinností od 1. května 1992 jako v pořadí čtvrtá fakulta Vysoké školy strojní a textilní v Liberci (dnešní Technická univerzita v Liberci) a od akademického roku 1992/93 zahájila svoji činnost. Stávající název získala k 1. září 2009.

 

Nezastupitelnou složkou působnosti Ekonomické fakulty je vědecká a výzkumná činnost. Podstatné výsledky vědecké práce jsou pravidelně prezentovány na mezinárodních konferencích „Liberec Economic Forum“ a „Liberecké informatické fórum“, pořádaných fakultou ve dvouletých cyklech. Ekonomická fakulta je sídlem Severočeské regionální sekce České společnosti pro systémovou integraci; úzce spolupracuje s Hospodářskou komorou, Českou marketingovou společností, se Svazem účetních, s předními průmyslovými podniky, bankami, pojišťovnami a s dalšími významnými institucemi hospodářského i veřejného života.

 

Ekonomická fakulta TUL byla iniciátorem založení a je sídlem redakce prestižního vědeckého časopisu E+M Ekonomie a Management, který je zalistován mj. v databázích Journal Citation Reports a Scopus. Od roku 2010 má časopis E+M Ekonomie a Management přidělen impakt faktor.

 

V roce 2016 Ekonomická fakulta TUL obdržela Národní cenu kvality České republiky v programu START EUROPE a v roce 2019 dokonce Národní cenu kvality České republiky v programu START PLUS Comitted to Excellence 2 Star.

 

EF TUL je zapojena do mezinárodní sítě GUESSS, je kolektivním členem České společnosti ekonomickéAsociace společenské odpovědnosti, Asociace hotelů a restaurací České republiky, zakládajícím členem České společnosti pro systémovou integraci a Platformy pro bioekonomiku České republiky.

  

Poslání EF TUL

Poslání EF TUL

Ekonomická fakulta TUL se při realizaci vzdělávací činnosti opírá o vlastní výsledky vědy, výzkumu a o spolupráci s podnikovou praxí. Poskytuje studentům nejen kvalitní vzdělání, ale také je podporuje při rozvíjení dalších aktivit a kompetencí, které zvyšují uplatnitelnost absolventů na trhu práce a v oblasti aplikovaného výzkumu.

Významná část procesů fakulty je situována a realizována v mezinárodním prostředí, podporujícím vysokou úroveň zahraniční mobility studentů a akademických pracovníků. Fakulta je uznávaným partnerem veřejné správy a ekonomických subjektů při podpoře inovací, podnikání a celoživotního vzdělávání.

Vize EF TUL

Vize EF TUL

Ekonomická fakulta TUL chce být nedílnou a integrující součástí Technické univerzity v Liberci, využívající synergii vědních oborů pracovišť univerzity při poskytování kvalitního vzdělání ekonomického zaměření na všech stupních studia. Fakulta má ambice být špičkovou vzdělávací a výzkumnou institucí ve svém nosném studijním programu Ekonomika a management. Fakulta se zaměří na získávání kvalitních uchazečů o studium zejména ve svém atrakčním území zahrnujícím Liberecký kraj a sousedící regiony s přesahem do polského a německého příhraničí v rámci Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa.

Sledujte nás na Facebooku

⭐ HODNOCENÍ KVALITY