Přihlásit

Pokyny pro zadání a zpracování DP

Zadávání i psaní diplomové práce se řídí Směrnicí č. 5/2018.

Pro příští ak.rok 2019/20 bude platit nová směrnice, zadání se bude tvořit přes ISSTAG. První  informace obdržíte na diplomovém semináři.

Výběr tématu diplomové práce

Začátkem LS proběhnou společné schůzky studentů čtvrtých ročníků a vedení fakulty k zadávání a výběru diplomových prací.

Konečné návrhy témat jsou k dispozici v IS STAG od poloviny března, od kdy mohou studenti vybrané návrhy konzultovat s vedoucími diplomových prací. Studenti se řídí požadavky uvedenými u daných návrhů témat diplomových prací. Pro výběr témat studenti zadají akademický rok 2019/2020.

Studenti specializací si vybírají témata garantujících kateder:
  Marketing podniku katedra marketingu a obchodu
  Podnik v mezinárodním prostředí katedra marketingu a obchodu
  Podnikové finanční systémy katedra financí a účetnictví
  Vybrané procesy v podniku katedra podnikové ekonomiky a managementu
 

Registrace témat diplomové práce probíhá v IS STAG od 1. 4. 2019 (záložka VŠKP, akademický rok 2019/2020). Každý student si může zaregistrovat až tři témata.

Do 12. 4. 2019 vedoucí diplomových prací provedou výběr studentů (mohou zvolit i více studentů na jedno téma). Student potvrdí svůj zájem a odhlásí se z ostatních registrací. V případě, že studentovi nebude potvrzeno vybrané téma, vybírá si z ostaních volných témat. Pokud už žádné volné téma není, kontaktujte prosím proděkanku Ing. Jaroslavu Dědkovou, Ph.D..

Dne 13.5.2019 od 9:00 hod. do 11:00 hod. proběhne v aule budovy G diplomový seminář. Účast na semináři je povinná! Zápočet zadá příští akademický rok vedoucí diplomové práce na základě účasti na semináři.

Zadání diplomové práce bude aktualizováno před ZS 2019/20.

 1. Během měsíce září, nejpozději však do 15 10. 2019, si student po konzultaci s vedoucím diplomové práce vyplní formulář zadání diplomové práce a uloží si jej ve tvaru "Příjmení_ Jméno.pdf". K vyplňování formuláře doporučujeme použít software Adobe Acrobat Reader.(nejdříve vyplňte obor a poté se aktivuje zadání diplomové práce)
 2. Student zadá do IS STAG přesný název diplomové práce v českém a anglickém jazyce a vedoucího práce. Další údaje není nutné do IS STAG zadávat.
 3. Vyplněný formulář zadání student pošle ke kontrole vedoucímu práce. Zapracuje jeho připomínky a finální verzi znovu pošle vedoucímu práce.
 4. Vedoucí práce posílá finální verzi formuláře sekretářce katedry (aby bylo zřejmé, že s ním bylo zadání konzultováno a že s ním souhlasí). Zodpovědnost za správnost vyplnění formuláře i údajů v IS STAG zůstává na studentovi.
 5. Sekretářka zkontroluje, že jsou v IS STAG zadané údaje o diplomové práci (název česky a anglicky a jméno vedoucího práce), a doplní platnost zadání. Zadání má platnost dva roky, tzn. do 31. srpna 2020.
 6. Sekretářka zadání vytiskne a předloží k podpisu vedoucímu katedry a panu děkanovi.

Diplomové práce jsou veřejně přístupné, proto nelze žádat o jejich utajení.

Odevzdání diplomové práce v ak. roce 2018/19

Termín odevzdání diplomových prací před obhajobami v květnu je do 12.4. 2019.            

Před odevzdáním diplomové práce postupujte podle následujících instrukcí (check-list):

 1. Doporučujeme nechat si vyrobit desky a vazbu diplomové práce s dostatečným předstihem (klidně i dva měsíce před plánovaným odevzdáním práce). Nejlépe vám pomohou v Edičním středisku, vchod z parkoviště za budovou H. Svázání práce pak bude otázkou několika desítek minut.
 2. U vedoucího vaší práce nebo na sekretariátu jeho katedry si vyzvedněte originál a kopii zadání diplomové práce. Na zadání nejsou podpisy vedoucího katedry ani děkana. Zadání práce se vkládá hned za titulní list.
 3. Vygenerujte si z IS STAG (Moje studium – Kvalifikační práce) titulní list práce a prohlášení. Do diplomové práce vložte pouze titulní list v češtině. Titulní list v angličtině je určen pro ty, kdo píší celou diplomovou práci v angličtině. Soubor pdf vygenerovaný z IS STAG můžete rozdělit na jednotlivé stránky např. na webu pdfMerge.
 4. Zkontrolujte si, že stránka s obsahem (tzn. první číslovaná strana vaší diplomové práce) má číslo 7. Pokud jste do práce před anotaci vložili ještě list s poděkováním, bude mít stránka s obsahem (tzn. první číslovaná strana vaší diplomové práce) číslo 8.
 5. Převeďte text diplomové práce do formátu pdf. Naskenujte obě strany zadání vaší diplomové práce do formátu pdf. Připravte si pdf soubory s titulním listem vaší diplomové práce a s prohlášením. Všechny tyto soubory spojte do jednoho pdf souboru např. na webu pdfMerge v pořadí:
  1. titulní list v českém jazyce,
  2. zadání diplomové práce,
  3. prohlášení (a za ním případně list s poděkováním),
  4. anotace a klíčová slova v češtině,
  5. anotace a klíčová slova v angličtině,
  6. obsah diplomové práce,
  7. seznam obrázků, seznam tabulek,
  8. seznam použitých zkratek, značek a symbolů,
  9. vlastní text práce,
  10. seznam použité literatury (a za ním případně seznam příloh a přílohy práce).
 6. Finální soubor odevzdejte do IS STAG (Moje studium – Kvalifikační práce – Doplnit údaje o diplomové práci). Doplňte základní údaje o vaší diplomové práci:
  1. název česky a anglicky
  2. anotace česky a anglicky
  3. klíčová slova česky a anglicky
  4. volně vložené přílohy
  5. rozsah práce
  6. jazyk práce
 7. Vytiskněte údaje o kvalifikační práci z IS STAG (Moje studium – Kvalifikační práce – Doplnit údaje o diplomové práci – Tisk údajů o kvalifikační práci. Formát PDF.) a podepište je.
 8. Vytiskněte diplomovou práci v jednom vyhotovení, vložte zadání a nechte ji svázat. Práce se tiskne oboustranně, pouze titulní strana a prohlášení (příp. poděkování) budou vytištěny jednostranně. Tisk, stejně jako vazbu vaší diplomové práce můžete zadat v Edičním středisku, vchod z parkoviště za budovou H.
 9. Do diplomové práce volně vložte podepsané údaje o kvalifikační práci (bod VII.) a  kopii podepsaného prohlášení. (V elektronické podobě prohlášení podepsané nebude).
 10. Diplomovou práci odevzdejte vedoucímu diplomové práce nebo na sekretariátu katedry, pod níž spadá vedoucí vaší diplomové práce.

Po úspěšné obhajobě diplomové práce si student DP odnáší.

V případě dalších dotazů kontaktuje prosím proděkanku Ing. Jaroslavu Dědkovou, Ph.D..

Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • MAZARS
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
Partneři
 • Miton
 • UVM
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • kpmg
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK