Přihlásit

Pokyny pro zadání a zpracování DP

Zadávání i psaní diplomové práce se řídí Směrnicí č. 1/2019.

Konkretizace zadání diplomové práce na 2019/20.

 1. Během měsíce září, nejpozději však do termínu stanoveném vedoucím DP, si student po konzultaci s vedoucím diplomové práce vytvoří v IS STAG konkrétní zadání DP.(Záložka Témata VŠKP)
 2. Student zadá do IS STAG:                                                                                                                                                                                                                 - přesný název diplomové práce v českém a anglickém jazyce,                                                     zásady pro vypracování (v podobě číslovaného seznamu) musí být v souladu s názvem ZP a musí odpovídat tomu, co má student v ZP řešit,
  - seznam doporučené aktuální literatury (v podobě seznamu s odrážkami, ne starší 10 let, minimálně 1-2 zahraniční zdroje). Seznam musí splňovat požadavky ČSN ISO 690:2010, podrobnosti obsahuje Příloha A  směrnice 1/2019. Položku seznamu (PROQUEST) nechá student beze změny,                                                                                                                        - pod seznam literatury za dva odskočené řádky uvede jméno konzultanta.
  Student zvolí – „Studentem dopracován doplňovací podklad VŠKP“ a „uložit“.
 3. Vedoucí práce zkontroluje údaje vložené studentem do IS STAG, a popřípadě se domluví se studentem na úpravách. Po konečných úpravách pedagog zvolí „učitelem schválen doplňovací podklad VŠKP“ a „uložit“.
 4. Vedoucí katedry odsouhlasí konkrétní zadání v IS STAG prostřednictvím hromadného schvalování témat k 15. 10.
 5. Následně zadání schválí prostřednictvím hromadného schvalování v IS STAG děkan.
 6. V případě neschválení děkanem nebo vedoucím katedry se zadání vrací opět k úpravám  studentovi.
 7. Po schválení děkanem, nejpozději do 31. 10., sekretariát příslušené katedry vygeneruje z IS STAG zadání ZP, které bude součástí tištěné ZP. (Sekretariát doplní rozsah práce, popř platnost zadání) 
 8. Zodpovědnost za správnost vyplnění formuláře i údajů v IS STAG zůstává na studentovi.
 9. Zadání má platnost dva roky, tzn. do 31. srpna 2021.

Odevzdání diplomové práce v ak. roce 2019/20
Termín odevzdání diplomových prací před obhajobami v lednovém termínu je do 20.12 2019, před červnovými SZZ do 4.5.2020

Diplomové práce jsou veřejně přístupné, proto nelze žádat o jejich utajení.

Výběr tématu diplomové práce

Začátkem LS proběhnou společné schůzky studentů čtvrtých ročníků a vedení fakulty k zadávání a výběru diplomových prací.

Konečné návrhy témat jsou k dispozici v IS STAG od poloviny března, od kdy mohou studenti vybrané návrhy konzultovat s vedoucími diplomových prací. Studenti se řídí požadavky uvedenými u daných návrhů témat diplomových prací. Pro výběr témat studenti zadají akademický rok .......

Studenti specializací si vybírají témata garantujících kateder:2018/19
  Marketing podniku katedra marketingu a obchodu
  Podnik v mezinárodním prostředí katedra marketingu a obchodu
  Podnikové finanční systémy katedra financí a účetnictví
  Vybrané procesy v podniku katedra podnikové ekonomiky a managementu
 

Registrace témat diplomové práce probíhá v IS STAG od 1. 4. 2020 (záložka VŠKP, akademický rok 2020/2021). Každý student si může zaregistrovat až tři témata.

Do 12. 4. 2020 vedoucí diplomových prací provedou výběr studentů (mohou zvolit i více studentů na jedno téma). Student potvrdí svůj zájem a odhlásí se z ostatních registrací. V případě, že studentovi nebude potvrzeno vybrané téma, vybírá si z ostatních volných témat. Pokud už žádné volné téma není, kontaktujte prosím proděkanku Ing. Jaroslavu Dědkovou, Ph.D..

Dne 13.5.2019 od 9:00 hod. do 11:00 hod. proběhl v aule budovy G diplomový seminář. Účast na semináři je povinná! Zápočet zadá příští akademický rok vedoucí diplomové práce na základě účasti na semináři

 Před odevzdáním diplomové práce postupujte podle následujících instrukcí (check-list):

 1. Doporučujeme nechat si vyrobit desky a vazbu diplomové práce s dostatečným předstihem (klidně i dva měsíce před plánovaným odevzdáním práce). Nejlépe vám pomohou v Edičním středisku, vchod z parkoviště za budovou H. Svázání práce pak bude otázkou několika desítek minut.
 2. U vedoucího vaší práce nebo na sekretariátu jeho katedry si vyzvedněte originál zadání diplomové práce. Na zadání nejsou podpisy vedoucího katedry ani děkana. Zadání práce se vkládá hned za titulní list.
 3. Vygenerujte si z IS STAG (Moje studium – Kvalifikační práce) titulní list práce a prohlášení. Do diplomové práce vložte pouze titulní list v češtině. Titulní list v angličtině je určen pro ty, kdo píší celou diplomovou práci v angličtině. Soubor pdf vygenerovaný z IS STAG můžete rozdělit na jednotlivé stránky např. na webu pdfMerge.
 4. Zkontrolujte si, že stránka s obsahem (tzn. první číslovaná strana vaší diplomové práce) má číslo 9. Pokud jste do práce před anotaci vložili ještě list s poděkováním, bude mít stránka s obsahem (tzn. první číslovaná strana vaší diplomové práce) číslo 11.
 5. Převeďte text diplomové práce do formátu pdf. Naskenujte obě strany zadání vaší diplomové práce do formátu pdf. Připravte si pdf soubory s titulním listem vaší diplomové práce a s prohlášením. Všechny tyto soubory spojte do jednoho pdf souboru např. na webu pdfMerge v pořadí:
  1. titulní list v českém jazyce,
  2. zadání diplomové práce,
  3. prohlášení (a za ním případně list s poděkováním),
  4. anotace a klíčová slova v češtině,
  5. anotace a klíčová slova v angličtině,
  6. obsah diplomové práce,
  7. seznam obrázků, seznam tabulek,
  8. seznam použitých zkratek, značek a symbolů,
  9. vlastní text práce,
  10. seznam použité literatury (a za ním případně seznam příloh a přílohy práce).
 6. Finální soubor odevzdejte do IS STAG (Moje studium – Kvalifikační práce – Doplnit údaje o diplomové práci). Doplňte základní údaje o vaší diplomové práci:
  1. název česky a anglicky
  2. anotace česky a anglicky
  3. klíčová slova česky a anglicky
  4. volně vložené přílohy
  5. rozsah práce
  6. jazyk práce
 7. Vytiskněte údaje o kvalifikační práci z IS STAG (Moje studium – Kvalifikační práce – Doplnit údaje o diplomové práci – Tisk údajů o kvalifikační práci. Formát PDF.) a podepište je.
 8. Vytiskněte diplomovou práci v jednom vyhotovení, vložte zadání a nechte ji svázat. Práce se tiskne oboustranně, pouze titulní strana a prohlášení (příp. poděkování) budou vytištěny jednostranně. Tisk, stejně jako vazbu vaší diplomové práce můžete zadat v Edičním středisku, vchod z parkoviště za budovou H.
 9. Do diplomové práce volně vložte podepsané údaje o kvalifikační práci (bod VII.) a  kopii podepsaného prohlášení. (V elektronické podobě prohlášení podepsané nebude).
 10. Diplomovou práci odevzdejte vedoucímu diplomové práce nebo na sekretariátu katedry, pod níž spadá vedoucí vaší diplomové práce.

Po úspěšné obhajobě diplomové práce si student DP odnáší.

V případě dalších dotazů kontaktuje prosím proděkanku Ing. Jaroslavu Dědkovou, Ph.D..

Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
 • PWC
Partneři
 • Miton
 • UVM
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • kpmg
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK
 • knorr