Přihlásit

Pokyny pro zadání a zpracování BP

Zadávání i psaní bakalářské práce se řídí Směrnicí č. 1/2019.

 1. Během měsíce září, nejpozději však do termínu stanoveném vedoucím BP, si student po konzultaci s vedoucím bakalářské práce vytvoří v IS STAG konkrétní zadání BP.(Záložka Témata VŠKP)
 2. Student zadá do IS STAG:                                                                                                                                                                                                                 - přesný název bakalářské práce v českém a anglickém jazyce,                                                     zásady pro vypracování (v podobě číslovaného seznamu) musí být v souladu s názvem ZP a musí odpovídat tomu, co má student v ZP řešit,
  - seznam doporučené aktuální literatury (v podobě seznamu s odrážkami, ne starší 10 let, minimálně 1-2 zahraniční zdroje). Seznam musí splňovat požadavky ČSN ISO 690:2010, podrobnosti obsahuje Příloha A  směrnice 1/2019. Položku seznamu (PROQUEST) nechá student beze změny,                                                                                                                        - pod seznam literatury za dva odskočené řádky uvede jméno konzultanta.
  Student zvolí – „Studentem dopracován doplňovací podklad VŠKP“ a „uložit“.
 3. Vedoucí práce zkontroluje údaje vložené studentem do IS STAG, a popřípadě se domluví se studentem na úpravách. Po konečných úpravách pedagog zvolí „učitelem schválen doplňovací podklad VŠKP“ a „uložit“.
 4. Vedoucí katedry odsouhlasí konkrétní zadání v IS STAG prostřednictvím hromadného schvalování témat k 15. 10.
 5. Následně zadání schválí prostřednictvím hromadného schvalování v IS STAG děkan.
 6. V případě neschválení děkanem nebo vedoucím katedry se zadání vrací opět k úpravám  studentovi.
 7. Po schválení děkanem, nejpozději do 31. 10., sekretariát příslušené katedry vygeneruje z IS STAG zadání ZP, které bude součástí tištěné ZP. (Sekretariát doplní rozsah práce, popř platnost zadání) 
 8. Zodpovědnost za správnost vyplnění formuláře i údajů v IS STAG zůstává na studentovi.
 9. Zadání má platnost dva roky, tzn. do 31. srpna 2021.

Bakalářské práce jsou veřejně přístupné! Nelze žádat o jejich utajení!

Výběr tématu bakalářské práce

Koncem zimního semestru proběhnou společné schůzky studentů druhých ročníků a vedení fakulty k zadávání a výběru bakalářských prací.

Konečné návrhy témat jsou k dispozici v IS STAG od poloviny března, od kdy mohou studenti vybrané návrhy konzultovat s vedoucími bakalářských prací. Studenti se řídí požadavky uvedenými u daných návrhů témat bakalářských prací. Pro výběr témat studenti zadají akademický rok 2020/2021.

Registrace témat bakalářské práce probíhá v IS STAG od 1. 4. 2020 (záložka VŠKP, akademický rok 2020/2021). Každý student si může zaregistrovat až tři témata.

Do 12. 4. 2020 vedoucí bakalářských prací provedou výběr studentů (mohou zvolit i více studentů na jedno téma). Student potvrdí svůj zájem a odhlásí se z ostatních registrací. V případě, že studentovi nebude potvrzeno vybrané téma, vybírá si z ostaních volných témat. Pokud už žádné volné téma není, kontaktujte prosím proděkanku Ing. Jaroslavu Dědkovou, Ph.D..

Dne 13.5.2019 od 9:00 hod. do 11:00 hod. proběhl v aule budovy G seminář k předmětu Práce s odborným textem. Účast na semináři je povinná! Zápočet zadá příští akademický rok vedoucí bakalářské práce na základě účasti na semináři.

Odevzdání bakalářské práce v ak roce 2019/20

Termín odevzdání bakalářských prací před obhajobami v lednovém termínu je do 20.12.2019 a před červnovými SZZ do 4.5.2020.

Před odevzdáním bakalářské práce postupujte podle následujících instrukcí (check-list):

 1. Doporučujeme nechat si vyrobit desky a vazbu bakalářské práce s dostatečným předstihem (klidně i dva měsíce před plánovaným odevzdáním práce). Nejlépe vám pomohou v Edičním středisku, vchod z parkoviště za budovou H. Svázání práce pak bude otázkou několika desítek minut.
 2. U vedoucího vaší práce nebo na sekretariátu jeho katedry si vyzvedněte  zadání bakalářské práce. Na zadání BP nejsou podpisy vedoucího katedry ani děkana. Zadání práce se vkládá hned za titulní list.
 3. Vygenerujte si z IS STAG (Moje studium – Kvalifikační práce) titulní list práce a prohlášení. Do bakalářské práce vložte pouze titulní list v češtině. Titulní list v angličtině je určen pro ty, kdo píší celou bakalářskou práci v angličtině. Soubor pdf vygenerovaný z IS STAG můžete rozdělit na jednotlivé stránky např. na webu pdfMerge.
 4. Zkontrolujte si, že stránka s obsahem (tzn. první číslovaná strana vaší bakalářské práce) má číslo 9. Pokud jste do práce před anotaci vložili ještě list s poděkováním, bude mít stránka s obsahem (tzn. první číslovaná strana vaší bakalářské práce) číslo 11.
 5. Převeďte text bakalářské práce do formátu pdf. Naskenujte obě strany zadání vaší bakalářské práce do formátu pdf. Připravte si pdf soubory s titulním listem vaší bakalářské práce a s prohlášením. Všechny tyto soubory spojte do jednoho pdf souboru např. na webu pdfMerge v pořadí:
  1. titulní list v českém jazyce,
  2. zadání bakalářské práce,
  3. prohlášení (a za ním případně list s poděkováním),
  4. anotace a klíčová slova v češtině,
  5. anotace a klíčová slova v angličtině,
  6. obsah bakalářské práce,
  7. seznam obrázků, seznam tabulek,
  8. seznam použitých zkratek, značek a symbolů,
  9. vlastní text práce,
  10. seznam použité literatury (a za ním případně seznam příloh a přílohy práce).
 6. Finální soubor vložte do IS STAG (Moje studium – Kvalifikační práce – Doplnit údaje o bakalářské práci). Doplňte základní údaje o vaší bakalářské práci:
  1. název česky a anglicky
  2. anotace česky a anglicky
  3. klíčová slova česky a anglicky
  4. volně vložené přílohy
  5. rozsah práce
  6. jazyk práce
 7. Vytiskněte údaje o kvalifikační práci z IS STAG (Moje studium – Kvalifikační práce – Doplnit údaje o bakalářské práci – Tisk údajů o kvalifikační práci. Formát PDF.) a podepište je.
 8. Vytiskněte bakalářskou práci v jednom vyhotovení, vložte  zadání a nechte ji svázat. Práce se tiskne oboustranně, pouze titulní strana a prohlášení (příp. poděkování) budou vytištěny jednostranně. Tisk, stejně jako vazbu vaší bakalářské práce můžete zadat v Edičním středisku, vchod z parkoviště za budovou H.
 9. Do bakalářské práce volně vložte podepsané údaje o kvalifikační práci (bod VII.) a kopii podepsaného prohlášení. (V elektronické podobě prohlášení podepsané nebude).
 10. Výtisk bakalářské práce odevzdejte vedoucímu BP nebo na sekretariátu katedry, pod níž spadá vedoucí vaší bakalářské práce.

Po úspěšné obhajobě bakalářské práce si student BP odnáší.

V případě dalších dotazů kontaktuje prosím proděkanku Ing. Jaroslavu Dědkovou, Ph.D..

Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
 • PWC
Partneři
 • Miton
 • UVM
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • kpmg
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK
 • knorr