Přihlásit

Pokyny pro zadání a zpracování BP

Zadávání i psaní bakalářské práce se řídí Směrnicí č. 1/2019.

Tvorba konkrétního zadání začátkem ZS:

 1. Během měsíce září, nejpozději však do termínu stanoveném vedoucím BP, si student po konzultaci s vedoucím bakalářské práce vytvoří v IS STAG konkrétní zadání BP.(Záložka Témata VŠKP)
 2. Student zadá do IS STAG:                                                                                                                - přesný název bakalářské práce v českém a anglickém jazyce,                                                     - zásady pro vypracování (v podobě číslovaného seznamu) musí být v souladu s názvem ZP a musí odpovídat tomu, co má student v ZP řešit,
  - seznam doporučené aktuální literatury (v podobě seznamu s odrážkami, ne starší 10 let, minimálně 1-2 zahraniční zdroje). Seznam musí splňovat požadavky ČSN ISO 690:2010, podrobnosti obsahuje Příloha A  směrnice 1/2019. Položku seznamu (PROQUEST) nechá student beze změny,                                                                                                                        - pod seznam literatury za dva odskočené řádky uvede jméno konzultanta.
  Student zvolí – „Studentem dopracován doplňovací podklad VŠKP“ a „uložit“.
 3. Vedoucí práce zkontroluje údaje vložené studentem do IS STAG, a popřípadě se domluví se studentem na úpravách. Po konečných úpravách pedagog zvolí „učitelem schválen doplňovací podklad VŠKP“ a „uložit“.
 4. Vedoucí katedry odsouhlasí konkrétní zadání v IS STAG prostřednictvím hromadného schvalování témat do 25. 10.
 5. Následně zadání schválí prostřednictvím hromadného schvalování v IS STAG děkan do 31.10.
 6. V případě neschválení děkanem nebo vedoucím katedry se zadání vrací opět k úpravám  studentovi.
 7. Po schválení ZP děkanem, nejpozději do 31. 10., sekretariát příslušené katedry vygeneruje z IS STAG zadání ZP. (Sekretariát doplní rozsah práce, popř. platnost zadání) 
 8. Zodpovědnost za správnost vyplnění formuláře i údajů v IS STAG zůstává na studentovi.
 9. Zadání má platnost dva roky, tzn. do 31. srpna 2021.

Výběr tématu bakalářské práce -začátek LS:

Začátkem letního semestru proběhnou společné schůzky studentů druhých ročníků a vedení fakulty k zadávání a výběru bakalářských prací.

Konečné návrhy témat jsou k dispozici v IS STAG od poloviny března, od kdy mohou studenti vybrané návrhy konzultovat s vedoucími bakalářských prací. Studenti se řídí požadavky uvedenými u daných návrhů témat bakalářských prací. Pro výběr témat studenti zadají akademický rok 2020/2021.

Registrace témat bakalářské práce probíhá v IS STAG od 1. 4. 2020 (záložka VŠKP, akademický rok 2020/2021). Každý student si může zaregistrovat až tři témata.

Do 12. 4. 2020 vedoucí bakalářských prací provedou výběr studentů (mohou zvolit i více studentů na jedno téma). Student potvrdí svůj zájem a odhlásí se z ostatních registrací. V případě, že studentovi nebude potvrzeno vybrané téma, vybírá si z ostaních volných témat. Pokud už žádné volné téma není, kontaktujte prosím proděkanku Ing. Jaroslavu Dědkovou, Ph.D..

Dne 1.6.2020  měl proběhnout v aule budovy G seminář k předmětu Práce s odborným textem.  Zápočet zadá následující akademický rok vedoucí bakalářské práce. Seminář bude letos nastreamován  a bude umístěn na elerningu.

Odevzdání bakalářské práce v ak roce 2019/20

Termín odevzdání bakalářských prací před obhajobami v lednovém termínu je .............do  a před červnovými SZZ do 11.5.2020.

Před odevzdáním bakalářské práce postupujte podle následujících instrukcí (check-list):

 1. Doporučujeme nechat si vyrobit desky a vazbu bakalářské práce s dostatečným předstihem (klidně i dva měsíce před plánovaným odevzdáním práce). Nejlépe vám pomohou v Edičním středisku, vchod z parkoviště za budovou H. Svázání práce pak bude otázkou několika desítek minut.
 2. Před odevzdáním závěrečné práce si student generuje úvodní stránky práce. Najde je v IS STAG v menu "Moje studium" => "Kvalifikační práce" => "Doplnit údaje o bakalářské práci (popř. odevzdat el. podobu práce)." => "Tisk titulních stránek a zadání kvalifikační práce. Formát PDF".
  Zde se mu vygeneruje v jednom pdf souboru titulní strana práce v jazyce, ve kterém studuje, dvě stránky zadání práce a stránka s prohlášením, pod nímž je uvedeno jméno autora práce a datum, kdy byly úvodní stránky vygenerovány.
 3. Před (prvním) odevzdáním elektronické podoby závěrečné práce je v IS STAG student vyzván, aby potvrdil prohlášení o autorství.
 4. Bez toho, aby student prohlášení potvrdil, jej IS STAG nepustí dál a nenechá jej elektronickou podobu práce odevzdat. Tím je zajištěno, že student prohlášení "podepsal", časová známka a další detaily o tom, kdy tak učinil, jsou uloženy a není nutné odevzdávat listinnou podobu vlastnoručně podepsaného prohlášení.
 5. Převeďte text bakalářské práce do formátu pdf. Připravte si pdf soubory s titulním listem vaší bakalářské práce a všechny tyto soubory spojte do jednoho pdf souboru např. na webu pdfMerge v pořadí:
  1. titulní list v českém jazyce,
  2. zadání bakalářské práce,
  3. anotace a klíčová slova v češtině,
  4. anotace a klíčová slova v angličtině,
  5. obsah bakalářské práce,
  6. seznam obrázků, seznam tabulek,
  7. seznam použitých zkratek, značek a symbolů,
  8. vlastní text práce,
  9. seznam použité literatury (a za ním případně seznam příloh a přílohy práce).
 6. Finální soubor vložte do IS STAG (Moje studium – Kvalifikační práce – Doplnit údaje o bakalářské práci). Doplňte základní údaje o vaší bakalářské práci:
  1. název česky a anglicky
  2. anotace česky a anglicky
  3. klíčová slova česky a anglicky
  4. volně vložené přílohy
  5. rozsah práce
  6. jazyk práce
 7. Vytiskněte údaje o kvalifikační práci z IS STAG (Moje studium – Kvalifikační práce – Doplnit údaje o bakalářské práci – Tisk údajů o kvalifikační práci. Formát PDF.) a podepište je.
 8. Vytiskněte bakalářskou práci v jednom vyhotovení, vložte  zadání a nechte ji svázat. Práce se tiskne oboustranně, pouze titulní strana a prohlášení (příp. poděkování) budou vytištěny jednostranně. Tisk, stejně jako vazbu vaší bakalářské práce můžete zadat v Edičním středisku, vchod z parkoviště za budovou H.
 9. Do bakalářské práce volně vložte podepsané údaje o kvalifikační práci (bod VII.)
 10. Výtisk bakalářské práce odevzdejte vedoucímu BP nebo na sekretariátu katedry, pod níž spadá vedoucí vaší bakalářské práce.

Po úspěšné obhajobě bakalářské práce si student BP odnáší.

Bakalářské práce jsou veřejně přístupné! Nelze žádat o jejich utajení!

V případě dalších dotazů kontaktuje prosím proděkanku Ing. Jaroslavu Dědkovou, Ph.D..

Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
 • PWC
Partneři
 • Miton
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK
 • knorr