Jak se přihlásit

Nezapomeň na uhrazení poplatku za všechny přihlášky

1. Fakulta přijímá přihlášky ke studiu v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech v 2. kole přijímacího řízení  do 31. srpna 2020.

 

2. Přihláška ke studiu se podává pouze v elektronické podobě.

 

3. Na každý studijní obor musí být podána samostatná přihláška se zaplaceným administrativním poplatkem za každý studijní obor.  Přihláška bude zaevidována až po zaplacení administrativního poplatku ve výši 600,- Kč na účet Technické univerzity v Liberci u ČSOB Liberec číslo 305806603/0300, specifický symbol je oborové číslo z přihlášky, variabilní symbol 649134, konstantní symbol 378. Poplatek lze hradit pouze bankovním převodem nebo online kartou. Ve zprávě pro příjemce uveďte jméno a příjmení uchazeče. V okamžiku, kdy bude elektronická přihláška (na základě zaplacení administrativního poplatku) převedena do databáze uchazečů o studium, bude uchazeči zaslán e-mail s potvrzením o registraci přihlášky do přijímacího řízení.

 

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením pro studium v anglickém jazyce činí 2 000 Kč, resp. 100 USD pro všechny studijní programy, kromě studijního programu International Management, kde je poplatek pro uchazeče z ČR a zemí EU 600 Kč.

 

4. Pozvánka k přijímacím zkouškám bude zaslána elektronicky studijním oddělením fakulty na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.

5. Pro každé kolo přijímacího řízení musí být podána nová přihláška včetně platby.

 

6. V případě nesrovnalostí je třeba kontaktovat studijní oddělení fakulty na adrese: prijimacky.ef@tul.cz.

7. Vyhlášky a nařízení děkana týkající se přijímacího řízení lze nalézt na https://www.ef.tul.cz/uchazeci-o-studium/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni

 

PŘIJÍMAČKY

" Kde studovat? No přeci v LIBERCI. Bude to VAŠE škola..."

Aktuální informace k přijímacímu řízení pro 2020/21 pro 2.kolo. Uchazeči budou přijati ke studiu na základě:

 

a) státní maturity z matematiky (hodnocení 1-3), matematiky +,  nebo

b) úspěšných SCIO testů s percentilem 50 a výšším z OSP a anglického jazyka (výsledky je nutné dodat na studijní oddělení do 30.8.2020) nebo

c) na základě průměru společné části maturitní zkoušky.

 

Ověřenou kopii maturitního vysvědčení je potřeba zaslat na studijní oddělení do 30.8.2020. Uchazeči, kteří budou skládat maturitu na podzim, dodají maturitní vysvědčení do 15.9.2020.

Přijímací zkoušky BAKALÁŘ

Máš 3 možnosti:

Přijímací zkoušky DOKTOR

Podmínky pro přijetí: řádné ukončení magisterského studijního programu k datu přijímacích zkoušek a úspěšné složení přijímacích zkoušek.

 

a) ústní zkouška z anglického jazyka: Obtížnost na úrovni B2. Uchazeč prokáže komunikativní dovednosti v odborném jazyce.

b) písemný test a ústní zkouška z anglického jazyka (u specializace Manažerská informatika): Obtížnost na úrovni B2. Uchazeč prokáže písemné a komunikativní dovednosti v odborném jazyce.

c) odborná zkouška: Formou rozpravy k problematice profilových předmětů studijního oboru.

 

I. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Termín podání přihlášek: 12. 6. 2020 – Ekonomika a management - Řízení a ekonomika podniku Termín přijímacích zkoušek: 19. 6. 2020 – Ekonomika a management - Řízení a ekonomika podniku Termín podání přihlášek: 12. 6. 2020 – Systémové inženýrství a informatika - Manažerská informatika Termín přijímacích zkoušek v Hradci Králové: 22. 6. 2020 – Systémové inženýrství a informatika - Manažerská informatika

Předpokládaný počet přijímaných doktorandů: 5

Administrativní poplatek: 600,- Kč

 

II. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Termín podání přihlášek: 14. 8. 2020 - Ekonomika a management - Řízení a ekonomika podniku Termín přijímacích zkoušek: 2. 9. 2020 - Ekonomika a management - Řízení a ekonomika podniku Termín podání přihlášek: bude upřesněn – Systémové inženýrství a informatika - Manažerská informatika

Termín přijímacích zkoušek v Hradci Králové: bude upřesněn – Systémové inženýrství a informatika - Manažerská informatika

Předpokládaný počet přijímaných doktorandů: 5

Administrativní poplatek: 600,- Kč

 

PODKLADY

K přihlášce ke studiu je nutné zaslat ELEKTRONICKY tyto podklady:

a) stručný životopis (bez osobních údajů),

b) představu o zaměření budoucí disertační práce s rozsahem 5-10 stran,

c) seznam případných vlastních publikací.

 

Elektronické podklady posílejte na e-mail: ef@tul.cz.

Doklad o dosaženém úplném vysokoškolském vzdělání (popřípadě notářsky ověřenou kopii) přineste k přijímacím zkouškám.

Jak se PŘIHLÁSIT

Přihláška ke studiu se podává POUZE v elektronické podobě na adrese https://stag.tul.cz.

 

Přihláška bude zaevidována až po zaplacení administrativního poplatku na účet Technické univerzity u ČSOB Liberec číslo 305806603/0300, specifický symbol je oborové číslo z přihlášky, variabilní symbol 649134, konstantní symbol 0379. Administrativní poplatek lze zaplatit pouze bankovním převodem (ne složenkou) do 12. 6. 2020 (I. kolo), do 14. 8. 2020 (II. kolo - u specializace MI bude upřesněno). Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení uchazeče.

 

Až na základě zaplacení administrativního poplatku bude elektronická přihláška převedena do databáze uchazečů o studiu. Uchazeči bude zaslán e-mail s potvrzením o registraci přihlášky do přijímacího řízení. Pozvánka k přijímacím zkouškám bude zaslána e-mailem.

 

Aktuální informace k přijímacímu řízení pro 2020/21 pro 2.kolo. Uchazeči budou přijati ke studiu na základě:

 

a) Uchazeči budou přijati bez přijímací zkoušky na základě váženého průměru do 2,5 (průměr se počítá za 5 semestrů, v případě starších výsledků za celé bakalářské studium).  Uchazeči musí zaslat průběh studia s viditelným váženým průměrem (potvrzeným ze školy do 30.8.2020) plus ověřenou kopii bakalářského diplomu. Uchazeči z EF TUL mohou dodat osobně do schránky před studijním oddělením společně s podmínkami o splnění podmínek studia (průběh nemusí mít potvrzený od studijního oddělení).

 

b) Uchazeči, kteří mají vyšší vážený průměr než 2,5 budou skládat přijímací zkoušku dne 8.9.2020 (přijde jim el. pozvánka). Na přijímací zkoušku se dostaví s ověřenou kopií diplomu (popř. potvrzením o složení SZZ, nebo s potvrzením, že SZZ budou skládat v zářijovém termínu. Diplom o ukončení bakalářského studia je potřeba zaslat do termínu zápisu ke studiu17.-18.9.2020.

Přijímací zkoušky INŽENÝR

Máš 2 možnosti:

Ekonomická fakulta

Technická univerzita v Liberci

 

Voroněžská 13

460 01 Liberec 1

Tel: +420 485 352 388

Identifikátor datové schránky: td7j9ft

https://www.facebook.com/ef.tul.cz/