Studuj Ekonomku v Liberci !

PŘIJÍMAČKY

ELEKTRONICKÁ přihláška

(Pošli do 30. srpna 2019)

Do bakalářského i navazujícího studia se můžeš hlásit pomocí elektronické přihlášky do 30. srpna 2019. Elektronickou přihlášku najdeš TADY.

 

Nezapomeň na to, že na každý studijní obor musíš podat samostatnou přihlášku a zaplatit administrativní poplatek ve výši 600 Kč na účet Technické univerzity v Liberci u ČSOB Liberec číslo 305806603/0300, specifický symbol je oborové číslo z přihlášky, variabilní symbol 649134, konstantní symbol 378. Poplatek lze hradit pouze bankovním převodem nebo online kartou.  Ve zprávě pro příjemce uveď Tvoje jméno a příjmení. V okamžiku, kdy bude elektronická přihláška převedena do databáze uchazečů o studium, dostaneš e-mail s potvrzením o registraci přihlášky do přijímacího řízení.

 

Pozvánka k přijímacím zkouškám Ti bude zaslána elektronicky studijním oddělením fakulty v průběhu měsíce srpna 2019 na Tvoji e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

 

bakalářské studium: 3. – 6. června 2019,

navazující studium: 17. – 21. června 2019,

2. kolo přijímaček: 5. září 2019

doktorské studium: termíny jsou vyhlášeny na úřední desce EF TUL.

 

Termín zápisu do 1. ročníků studia: konec června/začátek července 2019 pro 1. kolo příjímaček, září 2019 pro 2.kolo. V případě nesrovnalostí je třeba kontaktovat do 30. srpna 2019 studijní oddělení fakulty na adrese: prijimacky.ef@tul.cz.

" Kde studovat? No přeci v LIBERCI. Bude to VAŠE škola..."

Do bakalářského i navazujícího studia se můžeš hlásit pomocí elektronické přihlášky do 30. srpna 2019. Nezapomeň uhradit administrativní poplatek.

Přijímačky BAKALÁŘSKÉ a NAVAZUJÍCÍ

(Přijetí ke studiu v akademickém roce 2019/2020)

Přijímací zkouška BAKALÁŘ

Abychom Tě mohli přijmout ke studiu, musíš zvládnout test z angličtiny a obecných studijních předpokladů.

 

Bez přijímaček se k nám dostaneš, pokud dosáhneš v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) v testu Obecných studijních předpokladů percentil 50 a vyšší a současně v testu z Anglického jazyka percentil 50 a vyšší.

 

Uchazeči o studijní obor Information and Communication Management budou přijati bez přijímací zkoušky, pokud dosáhnou percentil 50 a vyšší z Anglického jazyka. Uznány budou výsledky dosažené v termínech NSZ konaných v období od 1. prosince 2018 do 1. května 2019. Přihlášku a podrobné informace o NSZ lze nalézt na adrese https://www.scio.cz/nsz/. Výsledek NSZ uchazeč nemusí dokládat, musí ale udělit souhlas s poskytnutím výsledku zkoušky fakultě.

 

Dále Tě můžeme přijmout bez přijímací zkoušky, pokud složíš státní maturitní zkoušku z matematiky (popř. matematiky+) s výsledkem výborně až dobře. Výsledek státní maturitní zkoušky z matematiky musíš potom doložit originálem nebo ověřenou kopií maturitního vysvědčení nejpozději do data konání přijímací zkoušky.

Přijímací zkouška NAVAZUJÍCÍ

U přijímaček do navazujícího studia musíš zvládnout odborný test, který je v rozsahu znalostí bakalářského studia na Ekonomické fakultě. Vzory přijímacích testů najdeš TADY.

 

Přijímací zkouška DOKTORSKÉ

Do doktorského studia mohou být přijati uchazeči, kteří získají magisterský titul k datu přijímacích zkoušek. Přijímací zkouška se skládá z rozpravy k problematice profilových předmětů studijního oboru a ústní zkoušky z angličtiny (požadovaná dobrá aktivní

znalost na úrovni C1).

 

K přihlášce ke studiu je nutné připojit:

-  stručný životopis,

- doklad o dosaženém vysokoškolském vzdělání (event. naskenovanou úředně ověřenou

kopii),

-  představu o zaměření budoucí disertační práce s rozsahem 5–10 stran,

-  seznam případných vlastních publikací.

 

Ekonomická fakulta

Technická univerzita v Liberci

 

Voroněžská 13

460 01 Liberec 1

Tel: +420 485 352 388

Identifikátor datové schránky: td7j9ft

https://www.facebook.com/ef.tul.cz/