Hospodářská politika

v globálním prostředí

Co se naučíš

Co můžeš dělat po škole

Stručně o studiu

 

    Typ studia: navazující

    Forma: prezenční

    Standardní délka studia: 2 roky

    Vyučovací jazyk: čeština

    Dosažený titul: Ing.

 

  • Studium Hospodářské politiky je vhodné především pro ty, kteří mají zájem o uplatnění ve veřejné správě, bankovnictví, pojišťovnictví či na pozicích vyžadujících znalost globálního obchodního prostředí.

Hospodářská politika představuje způsob, jakým vláda přistupuje k ekonomice svého státu. Je to v podstatě podobné jako, když se snažíš vyjít se svým měsíčním příjmem, akorát v tomto případě to za Tebe maminka nezaplatí :)

  • Absolventi tohoto oboru mají maximální všeobecný přehled o tvorbě národních a i nadnárodních politik, dělbě veřejného rozpočtu a nakládání s prostředky veřejné správy, včetně role bankovního systému.
  • Dozvíš se, jak se liší jednotlivé politické systémy
  • Povíme Tě, na jakých principech funguje světová ekonomika
  • Co obnáší globalizační a integrační procesy
  • Pronikneš do veřejných financích a veřejné politiky
  • Osvojíš si dějiny ekonomických teorií
  • Seznámíme Tě s evropským a mezinárodním obchodním prostředím
  • Nesmíme zapomenout na etiku a společenskou odpovědnost firem
  • Naučíš se inovovat a řídit projekty

Jaké zajímavé předměty tě čekají

Světová ekonomika

 

Jak je vnímáná cena v zahraničním obchodu? Co je to komparativní a co absolutní výhoda? Jakým způsobem se pohybují práce a kapitál na mezinárodních trzích? Tento předmět Ti zodpoví všechny tyto otázky a mnohé další.

Veřejná politika

 

Tvorba veřejné politiky je vždy o konsensu a rovněž velmi často o kompromisu. Dozvíš se, jak jsou ekonomické politiky vytvářeny a schvalovány, co jsou to veřejné programy a jaká je role státu.

Globalizační procesy

 

Globalizace zasahuje do technické, ekonomické, sociální i politické oblasti. Nerovnoměrný vývoj ve světové ekonomice však vede ke vznikukrizí. Tento předmět TI prozradí, jak jsou tyto krize řešeny.

Přijímací zkoušky

Máš 2 možnosti:

Aktuální informace k přijímacímu řízení pro 2021/22 pro 1.kolo. Uchazeči budou přijati ke studiu na základě:

 

a) Uchazeči budou přijati bez přijímací zkoušky na základě váženého průměru do 2,5 (průměr se počítá za 5 semestrů, v případě starších výsledků za celé bakalářské studium).  Uchazeči musí zaslat průběh studia s viditelným váženým průměrem (potvrzeným ze školy do 29.8.2021) plus ověřenou kopii bakalářského diplomu. Uchazeči z EF TUL mohou dodat osobně do schránky před studijním oddělením společně s podmínkami o splnění podmínek studia (průběh nemusí mít potvrzený od studijního oddělení).

 

b) Uchazeči, kteří mají vyšší vážený průměr než 2,5 budou skládat přijímací zkoušku (termín bude stanoven přibližně v 1. týdnu září 2021 - přijde el. pozvánka). Na přijímací zkoušku se dostaví s ověřenou kopií diplomu (popř. potvrzením o složení SZZ, nebo s potvrzením, že SZZ budou skládat v zářijovém termínu. Diplom o ukončení bakalářského studia je potřeba zaslat do termínu zápisu ke studiu 15.-16.9.2021.

Jak se přihlásit

Nezapomeň na uhrazení poplatku za všechny přihlášky

1. Fakulta přijímá přihlášky ke studiu v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech v 1. kole přijímacího řízení  do 31. března 2021.

 

2. Přihláška ke studiu se podává pouze v elektronické podobě.

 

3. Na každý studijní obor musí být podána samostatná přihláška se zaplaceným administrativním poplatkem za každý studijní obor.  Přihláška bude zaevidována až po zaplacení administrativního poplatku ve výši 600,- Kč na účet Technické univerzity v Liberci u ČSOB Liberec číslo 305806603/0300, specifický symbol je oborové číslo z přihlášky, variabilní symbol 649134, konstantní symbol 378. Poplatek lze hradit pouze bankovním převodem nebo online kartou. Ve zprávě pro příjemce uveďte jméno a příjmení uchazeče. V okamžiku, kdy bude elektronická přihláška (na základě zaplacení administrativního poplatku) převedena do databáze uchazečů o studium, bude uchazeči zaslán e-mail s potvrzením o registraci přihlášky do přijímacího řízení.

 

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením pro studium v anglickém jazyce činí 2 000 Kč, resp. 100 USD pro všechny studijní programy, kromě studijního programu International Management, kde je poplatek pro uchazeče z ČR a zemí EU 600 Kč.

 

4. Pozvánka k přijímacím zkouškám bude zaslána elektronicky studijním oddělením fakulty na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.

5. Pro každé kolo přijímacího řízení musí být podána nová přihláška včetně platby.

 

6. V případě nesrovnalostí je třeba kontaktovat studijní oddělení fakulty na adrese: prijimacky.ef@tul.cz.

7. Vyhlášky a nařízení děkana týkající se přijímacího řízení lze nalézt na https://www.ef.tul.cz/uchazeci-o-studium/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni

 

Ekonomická fakulta

Technická univerzita v Liberci

 

Voroněžská 13

460 01 Liberec 1

Tel: +420 485 352 388

Identifikátor datové schránky: td7j9ft

https://www.facebook.com/ef.tul.cz/