Přihlásit

Bakalářské studium

V návaznosti na úpravy maturitních zkoušek, které zveřejnilo MŠMT v březnu 2021, EF TUL přijímá opatření pouze v prodloužení termínů pro doručení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení. V podmínkách pro přijetí ke studiu, které jsou podrobně stanoveny ve směrnici děkana 3/2020 se nic nemění. Zároveň EF TUL nerozlišuje formu složení maturitní zkoušky mezi ústní a písemnou.          .

Změna termínu pro doručení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení pro první kolo přijímacího řízení, které bylo požadováno 11. června 2021, se odkládá na 12. září 2021. Změna termínu pro doručení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení z případného druhého kola přijímacího řízení, které bylo požadováno 19. září 2021, se odkládá na 19. prosince 2021.

Prodloužení povinnosti předložit úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení platí pouze pro maturanty, kteří skládají maturitu v roce 2021.

Apelujeme však na uchazeče, aby maturitní vysvědčení doručili v co nejkratším možném termínu.

Ekonomická fakulta TUL nabízí následující bakalářské studijní programy:
(doba studia 3 roky, zakončené titulem Bc.)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA specializace Management výroby firem

PODNIKOVÁ EKONOMIKA specializace  Management služeb

-Prezenční  i kombinovaná forma studia v českém jazyce

MEZINÁRODNÍ EKONOMICKÉ VZTAHY specializace Mezinárodní obchod

MEZINÁRODNÍ EKONOMICKÉ VZTAHY specializace Cestovní ruch                         

INFORMAČNÍ  MANAGEMENT                                                                                        

-Prezenční forma studia v českém jazyce

 

PROFILY ABSOLVENTA BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

Podniková ekonomika se specializacemi

Cílem studia je připravit studenty na zvládnutí široké odborné agendy z oblasti podnikové ekonomiky a managementu, včetně účetnictví a financování pro podniky působící ve výrobním sektoru a v sektoru služeb. Studenti získají základní přehled z oblasti podnikového managementu, hospodaření podniku, marketingu, financí a účetnictví, daňové problematiky včetně právního povědomí v oblasti podnikání a veřejných služeb.

Mezinárodní ekonomické vztahy

Absolvent studijního programu Mezinárodní ekonomické vztahy získá široký a solidní základ odborných znalostí a dovedností v rámci základních ekonomických disciplín, jako jsou makroekonomie, mikroekonomie, mezinárodní ekonomie, statistika, nauka o podniku, účetnictví, podnikové finance, marketing a management.  Profil absolventa je utvářen jednak spektrem společných povinných předmětů, doplněných o povinné předměty specializace a o nabídku povinně volitelných předmětů. Právě specializační předměty – povinné i povinně volitelné – umožňují uplatnění absolventů nejen v obchodních útvarech výrobní sféry anebo v podnikání
v obchodu a službách, ale i v oblasti cestovního ruchu tím, že zohledňují specifika mezinárodního ekonomického prostředí, mezinárodního obchodu a cestovního ruchu. Důraz je kladen také na jazykovou vybavenost absolventa.  

Informační management

Absolventi získají znalosti a dovednosti analyzovat, navrhovat optimální koncepci informačních systémů a zajišťovat jejich provoz s ohledem na uživatele.

Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
 • PWC
Partneři
 • Miton
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK
 • knorr