Přihlásit
mojeŠKOLA 03 04 05 06

Další informace a odpovědi od pana děkana

Vzhledem k novým okolnostem a dalšímu vývoji situace ohledně Covid19 přichází pan děkan s aktuálními informacemi a odpověďmi na dotazy z posledních dnů:

Ukončení akademického roku 2019/2020 na EF TUL

Závěrečné práce

Student si může vybrat mezi dvěma termíny pro odevzdání závěrečné práce, a to 11. 5. nebo 31.7. Pokud student z důvodů souvisejících se situací ohledně Covid19 a s nouzovým stavem nemůže práci dokončit do 11. 5., o volbě druhého termínu student informuje vedoucího své práce. Není potřeba oficiálně žádat pomocí formuláře.

Student odevzdá elektronickou i tištěnou verzi práce. Elektronická verze musí být nahraná ve Stagu do stanoveného data odevzdání. Tištěnou verzi lze odevzdat s týdenním zpožděním. Ediční středisko funguje a desky si studenti mohou objednat (telefonicky i e-mailem). Nezapomeňte si ze Stagu vytisknout potvrzení o nahrání závěrečné práce. Na potvrzení se generuje časové razítko, takže je možné ověřit, kdy byl soubor do systému nahrán.

Ukončení semestru 3. a 5. ročníky

Nařízení vlády umožňuje končícím ročníkům prezenční konzultace a zkoušení do maximálního počtu pěti osob včetně vyučujícího. Ukončení semestru a i státní zkoušky proběhnou tedy dle původního plánovaného harmonogramu.

Bakaláři

Odevzdání formuláře o průběhu studia z IS STAG nejpozději do 5. 6. 2020

Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce přes IS STAG nejpozději do 5. 6. 2020

Státní závěrečné zkoušky 22. 6.2020 - 25. 6.2020

Navazující studium

Odevzdání formuláře o průběhu studia z IS STAG nejpozději do 5. 6. 2020

Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce oborové přes IS STAG nejpozději do 5. 6. 2020

Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce z Ekonomie pro studenty 2.ročníku navazujícího magisterského studia nejpozději do 21.05.2020

Státní závěrečná zkouška z Ekonomie pro studenty 2. ročníku navazujícího  magisterského studia 1. 6. 2020, 22. 6. 2020, 31. 8. 2020

Státní závěrečné zkoušky oborové       16. 6. a 17. 6. 2020

Druhý termín státnic

Odevzdání formuláře o průběhu studia z IS STAG nejpozději do 14. 8. 2020

Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce nejpozději do 14. 8.2020

Státní závěrečné zkoušky + opravné: 24. 8. až 28. 8. 2020, SZZE 31. 8. 2020

Ukončení semestru 1., 2. a 4.  ročníky

Nařízení vlády neumožňuje prezenční výuku u těchto ročníků a zatím ani osobní konzultace. Výuka a ukončení semestru tedy proběhnou distanční formou. Formát zkoušení distanční formou zvolí vyučující tak, aby znalosti studenta byli ověřeny adekvátně k obsahu předmětu.

Poslední termín splnění studijních povinností za akademický rok 2019/2020 04.09.2020

Přijímačky

Bakalářské – definitivní podmínky budou zveřejněny po schválení Akademickým senátem EF TUL, návrh počítá s přijímáním podle průměrné známky ze společné části státní maturitní zkoušky a zachováním možnosti akceptace testů Scio a státní maturity z matematiky (s hodnocením nejhůře dobře). Přijímací zkoušky by se nekonaly.

Navazující – bude zveřejněno po schválení Akademickým senátem EF TUL, návrh počítá s rozšířením přijetí uchazečů na základě studijního průměru z předchozího bakalářského studia, uchazeči s horšími studijními výsledky budou konat přijímací zkoušku po 29. 6. 2020.

Jak to bude s ekonomickými státnicemi? Budou moci studenti, kteří mají letos prvním rokem státnice již v červnu, využít i jiný termín (například záři, či lednový termin)?

Pokud nařízení vlády neumožní konání státní zkoušky z ekonomie pro studenty 4. ročníku prezenční formou, bude zkouška realizována distančním způsobem. Student si může zvolit i pozdější termín, ale nedoporučujeme z důvodu toho, aby měl dostatek času na zpracování závěrečné práce.

A nebylo by možné, až se režim uvolní, uskutečnit nějaký opakovací/přípravný kurz, jako tomu bylo například i Mikra 1? Předem děkuji za odpověď!

Ano, možné to bude, ale až v okamžiku, kdy vláda umožní alespoň konzultace i pro studenty dalších ročníků.

Poplatky za studium

Tuto problematiku upravuje novela zákona o VŠ, kterou 9. 4. 2020 schválila 
poslanecká sněmovna a 16. 4. 2020 by ji měl schválit senát. Doba od 1. 3. do 31. 8. 2020 se nezapočítává do doby studia. Pokud by tedy studentovi vznikla v tomto období povinnost platit poplatek za překročení doby studia, bude o tuto dobu posunuta. Pokud student platil do 29. 2., bude platit i nadále. Pokud mu povinnost vznikne až od 1. 3., tak poplatek nebude vyměřen nebo pokud byl již vyměřen, bude prominut. 17. 4. 2020
Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
 • PWC
Partneři
 • Miton
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK
 • knorr